LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГОУДК 658.012:02+002:681.3

Ляшенко Ірина Юріївна
Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій

Спеціальність 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ 1998

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, м. Київ


Наукові керівники: кандидат економічних наук

ЧЕКМАРЬОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ,

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського,

заступник генерального директора

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

КОСТЕНКО ЛЕОНІД ЙОСИФОВИЧ,

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського,

керівник Центру бібліотечно - інформаційних технологій,

завідувач відділу

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

ХАДЖИНОВ ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ,

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,

завідувач відділу

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

ЛОЗНИЦЯ АЛЬФРЕД СТЕПАНОВИЧ,

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського


Провідна установа Науково-виробнича корпорація "Київський інститут автоматики"

Мінпромполітики НАН України, науково-виробниче підприємство

"Комплексні методи автоматизації"

Захист відбудеться " 5 " січня 1999 р. о 14-00 год.

На засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського за адресою: 252039, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3.

З дисертацією можна ознайомитися в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3.

Автореферат розіслано " 4 " грудня 1998 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук А.О.Чекмарьов
Актуальність дослідження пов'язана з загостренням суперечності між невпинно зростаючим інформаційним потенціалом суспільства і обмеженими можливостями існуючих науково-інформаційних комунікацій бібліотек - найстаріших суспільних інститутів, які забезпечують кумуляцію, зберігання та розповсюдження документованих знань. В них на сучасному етапі невідповідність обсягів інформаційних ресурсів можливостям доведення їх до читачів проявляється дуже гостро. Тобто, намітилося відставання бібліотек від інших ланок системи наукових комунікацій, які значно раніше освоїли інформаційні технології. Можливість вільного доступу до інформаційних ресурсів, накопичених не лише в Україні, а й в усьому світі, нині визначається як найголовніший критерій діяльності бібліотек. Адже використання інформаційної продукції провідних зарубіжних країн, які дедалі активніше переходять до електронної форми публікацій, можливе, насамперед, через бібліотечні комп'ютерні мережі.

Така ситуація характерна і для системи книгозбірень НАН України, яка включає Національну бібліотеку України імені В.І.Вернадського (головний орган), Львівську наукову бібліотеку імені В.Стефаника і 105 бібліотек науково-дослідних установ НАН України. Сукупний фонд цієї системи перевищує 25 млн. одиниць зберігання. Щорічно він збільшується ще на 400 тис. документів. Інформаційними ресурсами НАН України користуються понад 190 тис. індивідуальних і колективних абонентів, яким на протязі року видається більш як 9 млн. першоджерел.

Маючи значний потенціал інформаційна інфраструктура України в той же час не відповідає сучасним вимогам щодо оперативності надання документів (зарубіжні вчені отримують її в 10-20 разів швидше). До того ж традиційні методи і засоби інформаційної роботи не дозволяють українським вченим і спеціалістам ефективно використовувати зовнішні інформаційні ресурси. У рамках робіт по інформатизації суспільства, в ряді бібліотек України створені автоматизовані системи. Певні результати досягнуті, наприклад, у Національній парламентській бібліотеці, де створено електронний каталог обсягом понад 100 тис. бібліографічних записів, Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці, що здійснює ретроспективну конверсію карткового каталогу в електронний, Центральній міській бібліотеці ім.Лесі Українки м.Києва, де поряд з наповненням електронного каталогу ведуться бази даних історичної тематики. Проте, існуючі системи не забезпечують он-лайнового доступу до наявних бібліографічних ресурсів (вони доступні лише читачам книгозбірень). Для кардинальних змін ситуації, що склалася, у дисертаційній роботі запропоновано розробку і впровадження мережевих інформаційних технологій, які базуються на використанні автоматизованих банків даних і глобальних комп'ютерних мереж, визначено основні напрями інформатизації бібліотек України та їх входження до світового інформаційного простору.

Об'єкт дослідження: взаємозв'язані процеси внутрішньої бібліотечної технології і процеси мережевої взаємодії книгозбірень.

Предмет дослідження: автоматизована система наукової бібліотеки з використанням Internet/Intranet технологій.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних засад для створення автоматизованої системи наукової бібліотеки, яка базується на використанні мережевих інформаційних технологій.

Конкретні завдання дисертації полягали у тому, щоб:

 • Провести аналіз існуючих внутрішніх і зовнішніх технологічних процесів та організаційних структур бібліотек.

 • Зробити аналіз існуючих розробок автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем (АБІС) для комплексної автоматизації бібліотечних процесів та визначити структуру автоматизованої системи наукової бібліотеки.

 • Створити математичну модель по оптимізації вибору комплексу технічних засобів для автоматизації технологічних процесів бібліотеки.

 • Обгрунтувати структуру і функції комп'ютерного бібліотечного центру, що інтегруватиме інформаційні ресурси книгозбірень.

 • Сформувати технологічні пропозиції щодо поліпшення мережевої взаємодії бібліотек.

 • Виконати розрахунок економічної ефективності та строку окупності автоматизованої системи книгозбірні.

  Методи дослідження: Загальна теорія систем, теорія баз даних, знань та масового обслуговування, об'єктно-орієнтована методологія та теорія автоматизованого управління і імітаційного моделювання.

  Наукова новизна дослідження:

 • Визначена структура автоматизованої системи бібліотеки, яка орієнтована на Internet/Intranet технології і формування на цій основі інтегрованих інформаційних ресурсів.

 • Обгрунтована доцільність формування комп'ютерного бібліотечного центру для підтримки мережевих технологічних процесів та визначена його функціональна спрямованість на поєднання відомчої централізації і регіональної кооперації книгозбірень.

 • Запропонована технологія кооперативної каталогізації, яка передбачає послідовний


 •