LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій

інформації, яка вводиться, тощо.

Основні функції АРМ систематизатора:

 • формування і підтримка бази даних класифікаційних індексів, що забезпечить тематичний пошук у електронних каталогах та картотеках бібліотеки;

 • встановлення відношень між класифікаційними індексами і їх словесними визначеннями тощо.

Інформаційне обслуговування в автоматизованому режимі містить: бібліотечне інформування (регулярне обслуговування читачів і абонентів бібліотеки без запитів, або у відповідності з довгострокове діючими запитами); довідково-бібліографічне обслуговування (задоволення разових інформаційно-бібліографічних потреб читачів і абонентів бібліотеки у режимі "запит-відповідь"); пошук і замовлення документів з бібліотечних фондів; надання повних текстів документів.

Крім цього, в автоматизованому режимі формуватимуться текстові файли: нових надходжень; тематичних бібліографічних списків тощо. Запропонована система дозволяє розширити спектр таких файлів і, що більш важливо, забезпечує кардинальне підвищення ефективності використання бібліографічної продукції бібліотеки шляхом надання читачам і абонентам електронних версій підготовлених науково-інформаційних матеріалів.

Підготовка вищеназваної інформаційної продукції потребує створення АРМ бібліографа, який буде реалізувати функції:

 • вводу записів інформаційних видань у відповідні бази даних;

 • формально-логічного і семантичного контролю інформації, що вводиться (наявності/відсутності певних елементів бібліографічного запису, перевірки на дублетність, авторитетного контролю тощо).

Необхідність урахування економічних чинників обумовлює вибір двох взаємодоповнюючих напрямів розв'язання проблеми довідково-бібліографічного обслуговування:

 • орієнтація на отримання, переважно, ретроспективної інформації з автоматизованого банку даних;

 • забезпечення теледоступу до найновіших даних.

Перший напрям базується, передусім, на використанні баз даних на компакт-дисках, в яких зафіксовані результати аналітико-синтетичної переробки світового документального потоку. Величезна ємність таких дисків (500-800 тис. бібліографічних записів) при порівняно невисокій вартості дозволяють кожній великій бібліотеці зібрати практично всю світову бібліографічну інформацію по своєму профілю.

Другий напрям базується на організації телекомунікаційного доступу до банків комп'ютерної інформації. У межах розвитку системи пропонується її підключення, до глобальної інформаційної мережі Internet. Подальші перспективи - це створення власного хост-центру і WWW-серверу мережі Internet, що вирішить ряд важливих питань, які спрямовані на розвиток бібліотечно-інформаційної інфраструктури країни.

Реалізація автоматизованого режиму пошуку документів здійснюється на основі комплексу баз даних бібліотеки, які розкривають її фонди. Основа цього комплексу - електронний каталог.

Кардинальне підвищення оперативності бібліотечного обслуговування забезпечує телекомунікаційна технологія замовлення документів з основного книгосховища, котра передбачає передачу читацьких вимог безпосередньо з робочих місць науковців і фахівців у науково-дослідних установах, ВУЗах тощо на пункти прийому цих вимог у бібліотеці.

Така технологія дозволяє:

 • виключити витрати часу читача на чекання доставки замовлених документів з книгосховища (до приїзду читача у бібліотеку ці документи вже будуть знаходитися на полицях);

 • оптимізувати шлях читацької вимоги (заблокувати передачу вимог на документи, що знаходяться у фондах відділів обслуговування, до книгосховища);

 • зібрати статистичні дані про обіг документів для наступного коригування топології зберігання фондів (передачі профільних для бібліотеки видань, які користуються найбільшим попитом, з книгосховища до фондів відділів обслуговування).

Функціонування системи як центру комп'ютерної бібліотечної мережі, що є компонентою всесвітньої бібліотеки, передбачає телекомунікаційний доступ читачів і абонентів бібліотеки не лише до вторинної (бібліографічної) інформації, а й до первинних документів.

Для підсистеми інформаційного обслуговування пропонується створити АРМ читача і бібліотекаря.

А Р М ч и т а ч а - інтегрований технологічний комплекс, що забезпечує виконання таких функцій:

 • бібліографічного пошуку в базах даних, якими комплектується бібліотека;

 • бібліографічного пошуку в електронному каталозі та загальнодоступних базах даних, що створюються підрозділами бібліотеки;

 • бібліографічного пошуку в доступних бібліотеці віддалених базах даних;

 • отримання документальної інформації з повнотекстових баз даних.

АРМ читача має видавати інформацію, знайдену в базах даних:

 • на екран дисплею;

 • в комп'ютерну мережу бібліотеки для прийняття читацьких вимог;

 • на паперові носії у вигляді каталожної картки та впорядкованого текстового файлу;

 • на магнітні носії у вигляді впорядкованого текстового файлу.

Важливим завданням при створення АРМ читача є інтелектуалізація інформаційного пошуку в розподілених базах даних з різними лінгвістичними засобами при нечіткому формулюванні інформаційної потреби.

А Р М б і б л і о т е к а р я забезпечує виконання всіх функцій АРМ читача, а також функцій обробки читацьких вимог (їх прийому, диспетчеризації, друку, статистичного аналізу), контролю книговидачі по МБА і фіксації незадоволених вимог. Як одну з функцій АРМ бібліотекаря слід розглядати і запис читачів.

В автоматизованій системі управління разом із функціональними підсистемами існують забезпечуючі підсистеми, такі, як програмна, технічна тощо.

Програмне забезпечення системи містить:

 • загальне програмне забезпечення;

 • засоби програмної підтримки мережевої бібліотечної технології;

 • локальних технологічних процесів та окремих проектів.

В залежності від наявних типів ЕОМ ( IBM PC, Macintosh) і особливостей прикладних завдань обиратимуться операційні системи та оболонки Windows, MS-DOS, Norton Commander.

Для програмної підтримки режиму функціонування системи як центру комп'ютерної бібліотечної мережі пропонується використовувати програмний комплекс, який має наступні риси і характеристики: забезпечує комплексну автоматизацію всіх процесів бібліотечної технології (комплектування, каталогізації, пошуку інформації, контролю книговидачі і МБА, захисту інформації); функціонує як у локальних, так і у глобальних мережах завдяки можливості підтримки широкого спектру протоколів передачі даних.

Технічні засоби повинні забезпечити можливість доступу з усіх робочих станцій до серверів. Технічне забезпечення системи включає такі основні компоненти: локальні комп'ютерні мережі підсистем інформаційного обслуговування, комплектування і обробки документів; спеціальні технічні засоби.

Ядро локальної комп'ютерної мережі підсистеми інформаційного обслуговування - серверний комплекс, який утворюють:

 • сервер баз даних;

 • інфосервер з блоком для зчитування інформації з компакт-дисків (CD-ROM);

 • телекомунікаційний сервер для забезпечення інформаційного взаємообміну між бібліотекою та її зовнішніми абонентами в режимах он-лайн та електронної пошти.

Аналізуючи технологічні процеси зовнішньої бібліотечної діяльності згідно вибраної концепції автоматизації і критерію - найбільш повного інформаційного забезпечення користувачів з мінімальними витратами, можна