LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій

зробити висновок про необхідність створення комп'ютерного бібліотечного центру.

Він має забезпечити загальнодоступність документальних ресурсів найкрупніших книгозбірень України та їх включення в світовий інформаційний простір. Основні функції Центру:

 • підтримка зведеного електронного каталогу найкрупніших українських бібліотек;

 • формування національного депозитарію бібліографічних баз даних про світовий документальний потік;

 • створення національного депозитарію комп'ютерних файлів первинних документів (електронних версій книг, журналів, газет тощо);

 • організація обміну документальною інформацією по глобальних комп'ютерних мережах;

У першому наближенні аналогом Центру є найбільша інформаційна система світу - американський OCLC (Online Computer Library Center - он-лайновий комп'ютерний бібліотечний центр), який надає 20.000 книгозбірням з 60 країн можливість користуватися ресурсами 50 бібліографічних, фактографічних і повнотекстових баз даних.

Послідовність підключення до Центру базових бібліотек визначатиметься ступенем їх готовності до впровадження новітніх інформаційних технологій.

Пропонується такий технологічний процес роботи Центру при каталогізації. Базова бібліотека звертається по каналах теледоступу до зведеного електронного каталогу. Якщо обробка отриманого нею документу вже була проведена іншою книгозбірнею, вона доповнює існуючий бібліографічний запис своїми даними (сиглою бібліотеки, шифром зберігання видання в фондах тощо) і використовує його для власних потреб. Якщо ж бібліографічний запис відсутній, бібліотека проводить каталогізацію документа за єдиними для Центру методичними правилами. Для цього передбачається створити автоматизоване робоче місце, що забезпечує: клавіатурний і пакетний ввід даних; формування та підтримку баз даних авторитетних записів, класифікаційних індексів і предметних рубрик; формально-логічний і семантичний контроль інформації, яка вводиться; друк оригінал-макетів каталожних карток.

Система інформаційного обслуговування абонентів має забезпечити:

 • бібліографічне інформування;

 • довідково-бібліографічне обслуговування;

 • пошук і замовлення першоджерел з бібліотечних фондів; надання повних текстів документів, що зберігаються у вигляді комп'ютерних файлів;

 • обмін документальною інформацією по глобальних комп'ютерних мережах.

Перераховані послуги надаватимуться абонентам Центру в он-лайновому режимі.

Загальне програмне забезпечення Центру - операційні системи UNIX або Windows NT. Ці операційні системи відповідають міжнародним стандартам і вимогам до подібних систем.

Критерії вибору програмних і технічних засобів: наявність їх сумісних апробацій; маркетингова політика фірм-виробників; експлуатаційний сервіс фірм-постачальників; економічний.

На першому етапі функціонування комп'ютерного бібліотечного Центру запропоновано використання принципу децентралізованої кооперативної каталогізації. Його концептуальними ознаками є:

 • створення в складі автоматизованих систем бібліотек технологічних баз даних, у які заноситимуться бібліографічні записи про нові надходження до фондів інших книгозбірень;

 • підтримка мережевого обміну між бібліотеками бібліографічною інформацією в уніфікованому текстовому вигляді;

 • можливість роботи кожної книгозбірні при опрацюванні нових надходжень як в режимі доповнення відповідного запису вищезгаданої технологічної бази даних своєю інформацією ( з включеним механізмом кооперативної каталогізації), так і у режимі клавіатурного вводу всіх елементів бібліографічного опису документа ( з виключеним механізмом кооперативної каталогізації).

Запропонований технологічний процес має властивість усталеності в аспекті забезпечення стабільності отримання вихідних параметрів (бібліографічних записів) при коливаннях вхідних (надходження бібліографічної інформації з інших книгозбірень). Опрацювання вхідного документального потоку проходитиме і при повністю автономній роботі кожної бібліотеки. Кооперативна ж каталогізація сприяє зменшенню сукупних трудовитрат і досягнення українськими книгозбірнями якісно нового рівня співпраці, що має привести в перспективі до створення української комп'ютерної бібліотечної мережі.

Впровадження технології децентралізованої кооперативної каталогізації є еволюційним шляхом розвитку існуючої схеми опрацювання нових надходжень до фондів книгозбірень і не потребує створення додаткових функціональних чи організаційно-координуючих структур та перебудови наявних автоматизованих систем українських бібліотек. Єдине нововведення - технологічна база даних, у яку заноситимуться бібліографічні записи, що створені іншими книгозбірнями.

Сукупний виграш для бібліотечної системи України від впровадження децентралізованої кооперативної каталогізації безперечний, оскільки без додаткових фінансових витрат буде створена система, яка дозволить: суттєво зменшити дублювання робіт при опрацюванні нових надходжень до фондів бібліотек за рахунок одноразового вводу бібліографічної інформації про документ в одній книгозбірні і багаторазового використання цієї інформації бібліотечною спільнотою; підвищити якість формування фондів українських книгозбірень на основі інтеграції бібліографічної інформації про вхідний документальний потік до українських книгозбірень; розгорнути роботи по формуванню в Україні комп'ютерної бібліотечної мережі і включенню її до світового інформаційного простору, що дозволить кардинальне підвищити повноту й оперативність задоволення інформаційних потреб читачів та абонентів книгозбірень. Комплекс технічних засобів запропонованої автоматизованої системи бібліотеки представлено на мал. 2 .


У третьому розділі "Економічна оцінка функціонування автоматизованої системи наукової бібліотеки" було проведено аналіз якісної та кількісної складової ефекту від впровадження запропонованої автоматизованої системи книгозбірені.

Автоматизована дворівнева інформаційно-бібліотечна система при впровадженні дозволить: скоротити працевитрати на виконання технологічних операцій, які пов'язані з комплектуванням, веденням і експлуатацією фондів та баз даних, довідково-інформаційним обслуговуванням і інформаційним забезпеченням користувачів системи; розширити склад послуг, які надаються користувачам, зокрема, шляхом включення в роботу бібліотеки нетрадиційних послуг інформаційного забезпечення і довідкового обслуговування; проводити узгоджену з іншими бібліотеками обробку ретроспективного фонду документів для прискорення формування електронних каталогів, тематичних і службових баз даних; забезпечити оперативний доступ до баз даних і фондів інших організацій; надавати користувачам і зацікавленим організаціям спеціальних послуг, що пов'язані з забезпеченням віддаленого доступу до своїх інформаційних ресурсів; підвищити якість інформаційного забезпечення і довідково-інформаційного обслуговування користувачів за показниками "оперативність", "повнота", "точність", "достовірність".

На основі розрахунку економічного ефекту і терміну окупності обгрунтована доцільність впровадження автоматизованої системи. Економічна ефективність від впровадження запропонованої автоматизованої системи буде складати 10 тис. грн/рік.

Крім кількісних показників є ще й якісні, що також характеризують результати впровадження автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи. Це: орієнтація бібліотек на обслуговування