LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій

не тільки локальних користувачів, а й віддалених абонентів, і як наслідок те, що читачі конкретної бібліотеки будуть мати доступ до інформаційних ресурсів інших бібліотек і ресурсів світового інформаційного простору; повнота і оперативність надання потрібної інформації; надання доступу до видань не тільки на традиційних - паперових, а й на машинних носіях; усунення значної кількості рутинних ручних операцій, які неминучі при обробці інформації, зменшення працевитрат на виконання технологічних операцій; можливість створення логічної послідовності процесів і операцій, усунення дублюючих і зайвих робіт та технологічних "петель".

Таким чином, виконане дисертаційне дослідження є теоретичною основою для створення дворівневої автоматизованої системи наукової бібліотеки.


Основні результати роботи:


 • Обгрунтована дворівнева структура автоматизованої системи бібліотеки, яка орієнтована на Internet/Intranet технології і формування на цій основі інтегрованих інформаційних ресурсів, як складової компоненти інформаційної інфраструктури України.

 • Обгрунтована доцільність формування комп'ютерного бібліотечного центру для підтримки мережевих технологічних процесів і визначена його функціональна спрямованість на розвиток існуючої в Україні відомчої централізації і регіональної кооперації книгозбірень.

 • Встановлена необхідність трансформації електронних каталогів окремих книгозбірень у зведені електронні каталоги, з урахуванням наявної в Україні структури відомчих і регіональних бібліотечних угрупувань.

 • Запропонована інформаційна технологія кооперативної каталогізації, що передбачає послідовний перехід від обміну файлами з бібліографічними описами нових надходжень до он-лайнової взаємодії бібліотек при обробці сукупного вхідного документального потоку.

 • Обгрунтовано, що до формування зведеного електронного каталогу бібліотек доцільно залучати, насамперед, книгозбірні, що є методичними центрами бібліотечних мереж, оскільки це дозволить не лише суттєво зменшити сукупні трудовитрати на каталогізацію, а й забезпечить багатоаспектне використання інтегрованого ресурсу в існуючих мережах книгозбірень.

 • Створена математична модель аналізу функціональних співвідношень між технологічними показниками системи та сформованими технічними вимогами, яка дозволяє оптимізувати вибір комплексу технічних засобів для автоматизації бібліотечних процесів наукової бібліотеки.

 • Визначені кількісні та якісні показники ефективності автоматизованої системи бібліотеки, які досягаються за рахунок підвищення рівня оперативності та повноти надання користувачам потрібної інформації.

  Основні положення дисертації викладені у таких публікаціях:


  1. Ляшенко І.Ю. Прогресивні інформаційні технології в управлінні бібліотечними процесами / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. - К., 1998. - 44 с.

  2. Ляшенко І.Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій / Національна бібліотека імені В.І.Вернадського. - К., 1998. - 20 с.

  3. Ляшенко І.Ю. Інформаційні технології в управлінні дискретними технологічними процесами // Інформаційні технології: стан справ та основні напрямки розвитку: Матеріали конф., Київ, 12-15 травня 1998 р. - К., 1998. - С. 73-76.

  4. Лигум Ю.С., Ляшенко И.Ю. Проблемы создания единой автоматизированной системы обслуживания перевозок на автомобильном транспорте // Вестник Харьковского Государственного автомобильно-дорожного университета. - 1998. - Вып.№ 7. - С. 75-77.

  5. Лигум Ю.С., Ляшенко И.Ю. Разработка и внедрение информационных технологий в учебный и транспортный процессы // Эргономика на автомобильном транспорте: Сб.научн.тр. междунар. научн. конф., Харьков, 18-20 ноября 1997 г. - Х., - 1997. - С.130-131.

 • Костенко Л.Й., Ляшенко І.Ю. Застосування Intranet-технологій у бібліотеках // Інформаційна діяльність наукової бібліотеки: Мат-ли междунар.конф., Київ, 13-16 жовтня 1998 р. - К., 1998. - С. 92-100.

  Ляшенко Ірина Юріївна. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології". Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. Київ, 1998.

  Досліджені питання взаємозв'язаних процесів внутрішньої бібліотечної технології і процесів мережевої взаємодії книгозбірень та розроблені теоретичні засади для створення автоматизованої системи наукової бібліотеки з використанням Internet/Intranet технологій. Запропонована інформаційна технологія мережевої взаємодії книгозбірень України на основі он-лайнового комп'ютерного бібліотечного центру, а також методика оптимізації вибору комплексу технічних засобів для автоматизації бібліотечних процесів.

  Ключові слова: Internet/Intranet технології, мережева взаємодія бібліотек, оперативність задоволення інформаційних потреб, методика оптимізації, бази даних, кооперативна каталогізація, комп'ютерний бібліотечний центр.


  Ляшенко Ирина Юрьевна. Автоматизация библиотечных процессов с использованием информационных сетевых технологий.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 - "Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии". Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского, Киев, 1998.

  Исследованы вопросы взаимосвязанных процессов внутренней библиотечной технологии и процессы сетевого взаимодействия библиотек, разработаны теоретические основы для создания автоматизированной системы научной библиотеки с использованием Internet/Intranet технологий. Предложена информационная технология сетевого взаимодействия библиотек Украины на основе он-лайнового компьютерного библиотечного центра, а также методика оптимизации выбора комплекса технических средств для автоматизации библиотечных процессов.

  Ключевые слова: Internet/Intranet технологии, сетевое взаимодействие библиотек, оперативность удовлетворения информационных потребностей, методика оптимизации, базы данных, кооперативная каталогизация, компьютерный библиотечный центр.

  Lyashenko I.U. Automatization library processes with use information network technologies.

  Dissertation submitted for the granting of the academic degree Candidate in Technical Sciences in the specialization 05.13.06 "Automatic systems control and progressive information technologies". V.I.Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev, 1998.

  In thesis consider the questions of connect processes inside library technology and processes of network cooperation libraries, theoretical basis for creation automatic system science library with the use of Internet/Intranet technologies are developed. Proposes information technology of network cooperation Ukrainian libraries on the base online computer library center and the method optimization choice complex of technical means for the automatization library processes are proposed too.
 •