LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизація університетських бібліотек як спосіб розширення доступу до інформації: досвід Науково-технічної бібліотеки Українського державного університету харчових технологій

Автоматизация университетских библиотек как способ расширения
доступа к информации: опыт Научно-технической библиотеки
Украинского государственного университета пищевых технологий

Automation of University Libraries as a Way to Extend Access to Information:
The experience of Sci-tech Library of Ukrainian State University for Food Technologies

Автоматизація університетських бібліотек як спосіб розширення
доступу до інформації: досвід Науково-технічної бібліотеки
Українського державного університету харчових технологій

Березная Т.И.

Научно-техническая библиотека Украинского государственного университета
пищевых технологий, Киев, Украина

T.I. Bereznaya

Ukrainian State University for Food Technologies, Sci-Tech Library, Kiev, Ukraine

Т.І. Березна

Науково-технічна бібліотека Українського державного університету харчових технологій, Київ, Україна

Рассматриваются основные движущие силы и пути внедрения автоматизации в библиотеках высших учебных заведений. Освещается опыт НТБ УГУПТ по вопросам создания электронного каталога на базе системы автоматизации библиотек “ИРБИС” и поиска путей расширения доступа к информации.

Automation major driving forces and the ways to realize it at academic libraries are examined. The experience of Ukrainian State University for Food Technologies Sci-tech Library in acquiring electronic catalog based on IRBIS library automation system and widening access to information is described.

Розглядаються основні рушійні сили і шляхи впровадження автоматизації в бібліотеках вищих навчальних закладів. Висвітлюється досвід НТБ УДУХТ з питань створення електронного каталога на базі системи автоматизації бібліотек “ІРБІС” і пошуку шляхів розширення доступу до інформації.

Згідно Закону України “Про Інформацію”, “основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; об’єктивність, вірогідність інформації; повнота і точність інформації…”.

Як об’єкт інформаційних вдносин, бібліотека є і творцем, і користувачем інформаційних ресурсів. Одним з важливих показників успішного руху на шляху до інформатизації суспільства є стан доступності ресурсів користувачу. Тому, впровадження сучасних інформаційних технолгій в практику своєї роботи, “дозволяє бібліотекам… бути каталізатором освоєння суспільством демократичних засад”.

Для впровадження автоматизації в бібліотеках існує три рухомі сили.

  • Державна політика, спрямована на інформатизацію суспільства.
  • Користувачі, які вже вимагають більш повної та якісної інформації. Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити ці потреби, не може існувати лише за рахунок власного інформаційного потенціалу, тому виникаэ потреба взаємодії у створенні і використанні загальних інформаційних ресурсів.
  • Внутрішні причини: збілішення інформаційного потоку, трудомісткість ручної обробки. Бібліотекам необхідно забезпечувати швидке спілкування між інформацією та її споживачем, тому що інакше велика кількість інформації втрачає свою актуальність.

Моріс Лайн у своїй статті “Спроба визначення: інформаційні і бібліотечні потреби, бажання, запити та використання” розглядав інформаційні потреби як “інформацію, що має поглибити, удосконалити роботу чи дослідження, і має бути визнанною, як така її споживачем”. Можна розширити таке визначення, додавши, що це інформація, яку людина має одержати, аби ефективно виконувати свою роботу, позитивно вирішити проблему або успішно задовольнити приватний інтерес чи хобі.

Інформаційний потенціал бібліотек вищих навчальних закладів займає не останній щабель у загальному інформаційному ресурсі певної галузі та регіону. На сьогодні в Україні налічується більше 150 бібліотек із сукупним фондом майже 100 млн. примірників різних видань. Кожна з таких бібліотек має по-своєму унікальний фонд, який висвітлює історію розвитку та останні досягнення науки і техніки.

НТБ УДУХТ була створена в 1930 р. Нині науково-технічна бібліотека УДУХТ є однією з найбільших бібліотек вищих навчальних закладів та найбільшою в галузі харчової промисловості України. Бібліотечний фонд, що налічує 1 млн. 155 тис прим., є універсальною базою для навчального процесу та наукових досліджень у галузі харчової промисловості. За рік фонд бібліотеки поповнюється на ЗО — 40 тис. прим., щорічно бібліотека передплачує до 200 назв періодичних та інформаційних видань. Фонди не обмежуються лише навчальною літературою, а містять наукову та художню літературу, енциклопедичні та довідкові видання, словники, збірники законодавчих матеріалів, нормативно-технічну документацію, рідкісні науково-технічні видання, спеціальні види науково-технічної літератури, дисертації та автореферати, неопубліковані матеріали, періодичні та інформаційно-бібліографічні видання.

Величезний інформаційний ресурс університетських бібліотек, на мій погляд, використовується не в повному обсязі. Оскільки люди можуть використовувати лише те, що їм доступно, використання інформації залежить від системи її забезпечення — отже, чим краще організований доступ до інформації, тим більше її використовують. Ведення спеціальних і тематичних баз даних Електронного каталога у середовищі професійної системи для автоматизації бібліотечних технологій підвищить “коефіцієнт користної дії” цих ресурсів.

Створення Баз даних Електронного каталога, підтримуючи усі класичні підходи до каталогіації документів, надає користувачам більш широкі можливості для пошуку, створює додаткові, нетрадиційні пошукові елементи, дозволяє пошук за декількома елементами одночасно.

Сучасний студент більш вільно володіє комп’ютером, ніж бібіографічними знаннями. Тому електронний каталог, вносячи елементи гри, більше спонукає студентів до творчого пошуку, ніж традиційні паперові каталоги, і сприяє підвищенню їх бібліографічної грамотності.

В НТБ УДУХТ з 1998 року завдяки автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі ІРБІС ведуться Бази даних Електронного каталога:

  • БД ЕК УДУХТ (5,5 тис. записів) — це БД, до якої входять усі нові надходження, та каталогізується література, що вже зберігається в усіх відділах бібліотеки;
  • БД Періодичних видань (19 тис. записів) — БД, в якій каталогіуються, реєструються періодичні видання та створюються аналітичні описи статтей;
  • БД Спецвидів літератури (5500 записів) — БД авторефератів, дисертацій та звітів про НДР.

Ці БД можна використовувати не лише як довідково-пошуковий апарат. Вони дають змогу створювати списки рекомендованої літератури в автоматичному режимі, дозволяють робити висновки про книгозабезпечення дисциплін літературою.

Ведення