LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизована технологія підготовки та випуску Українського реферативного журналу "Джерело"

1 Сорока Марина Автоматизована технологія підготовки та випуску Українського реферативного журналу Обмеженість усіх видів ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрових),необхіднихпристворенні інформаційнихвидань,потре- бує кардинального вдосконалення традиційних технологій. На- томість, інтенсивний розвиток останними роками телекомунікац- ійної інфраструктури,широкевикористаннявнауцітавиробництві комп'ютерноїтехніки,впровадженнябезпаперовихтехнологійпри збереженні тенденції зростання потоку науково-технічних доку- ментів зумовлює нагальне розв'язання проблем з автоматизації аналітико-синтетичноїпереробки інформації. Вивчення досвіду випуску інформаційних видань у ВІНІТІ довело,щонавітьутакомувеликому,відомомусвоїмидосягнення- мивгалузіреферування, інформаційному інститутідосіневирішені всіпитанняцьогокомплексуробіт. Заразбільшість інформаційних видань ВІНІТІ готується за традиційною схемою, яка передбачає формуваннявхідногопотокулітературизаконкретнимтематичним напрямом, організацію самостійної системи реферування, прове- деннянауковогоредагуваннякожногоматеріалуокремо і випуску взагалі.Алетакасхемапідготовкивиявляєтьсявитратною,оскільки деякіматеріали,щовідповідають тематицікількохвиданьнеодно- разовопроходятьобробкуурізнихпідрозділах,реферуються,реда- гуютьсярізниминауковимиредакторами, вдруге вводятьсядоБД ВІНІТІ 1 . Залишаютьсянерозв'язаними проблеми зниження техно- © Сорока М. Б., Київ, 2000 2 логічногокопіюванняпершоджерел,ліквідаціїдублюваннянавсіх етепах обробки, зменшенняобсягів клавіатурних робіт, створення та ведення єдиної технологічної бази ВІНІТІ тощо. Система реферування наукової інформації в Україні має бути організованазурахуваннямзазначенихнедоліків,зпозиційнайно- вітніших комп'ютерних технологій, з використанням сучасних досягнень науки й техніки. Для вирішення цих питань у липні 1998 р. в НБУВ було заснованоСлужбуреферуваннязметоюрозробкитавпровадження системиреферуванняукраїнськоїнауковоїлітератури;визначення основних принципів побудови загальнодержавного УРЖ; розроб- ки методики опрацювання наукової інформації; впровадження сучаснихресурсозберігаючих ІТаналітико-синтетичноїпереробки документів та організації виробництва комплексу галузевих рефе- ративних видань. Служба реферування НБУВ провела попередню роботу з роз- робкиметодичнихзасаданалітико-синтетичноїобробки наукових документів, створення єдиного формату виводу даних згідно з практикоювипуску інформаційнихвиданьтаостаннімиредакціями державних стандартів, рубрикації матеріалів у рамках 3-х серій єдиного УРЖ і коригування програмних засобів ISIS для умов ведення інформаційноїБД. Аналізсучасних ІТ і досвідпроектуванняйексплуатаціївеликих електронних мереж сприяли розробці та реалізації архітектури інформаційноїавтоматизованоїсистеми,якапередбачаєрозподіле- нуобробкувхідногопотоку інформації,централізованенакопичен- ня і забезпечення доступу до ІР. Ядром інформаційної системи є Автоматизований банк даних (АБД) «Реферати наукових видань України», де накопичуються БД з усіх галузей знання, що генеру- ютьсявНБУВ з листопада1998р.наосновіаналітико-синтетичної переробкиопублікованихвітчизнянихджерел. АБД надає віддалений доступ та багатоаспектний пошук , а також здійснює зв'язок з глобальними комп'ютернимимережами; інтегруєрезультатирозподіленоїобробкивєдинутехнологічнубазу даних (ЄТБД); генерує тематичні БД у стандартній номенклатурі, якавідбуваєтьсязгіднозпланомгенераціїБД таза індивідуальними замовленнями абонентів; створює підготовку електронних версій 3 виданьта здійснюєархівне збереженняретрофондуБДнамагніто- оптичнихносіях. Основна мета впровадження автоматизованих технологій -- за- безпечити одноразову аналітико-синтетичну обробку документів (бібліографічний опис (БО), реферування та індексування доку- ментів, наукове і літературне редагування рефератів) з наступним багаторазовимвикористаннямрезультатівщодозабезпеченнярізно- манітних ІП. Організаційно процес обробки українського потоку наукової літератури відбувається за двома технологічними напрямами: © опрацювання книжкового масиву (наукові монографії, авторефератидисертацій, праці науковихконференцій та симпозіумів, збірники наукових праць, підручники для вищихнавчальних закладів); © опрацювання серіальних видань. Роботи з аналітико-синтетичної обробки книжкового масиву здійснюються на базі НБУВ. Технологія грунтується на викорис- танні ЕК, який відбиває більшість друкованих вітчизняних науко- вих видань. Застосовуючи електронний варіант складеного фахів- цямивідділукаталогізаціїБОатакожсистему індексівприсвоєних виданню,Службареферуваннянауковоїлітературиредагуєбібліог- рафічний опис, згідно зі стандартами для інформаційних видань і доповнюєзаписрефератом.Дляскороченнятермінувіднаходження першоджерел,спрощеннятехнологічногоциклу,збереженнябюд- жетнихкоштів,убагатьохвипадкахдоцільновикористатиавторсь- кийреферат -- анотаціючирезюме,якіобов'язковосупроводжують рукописдокумента,щовидається.Опрацьованиймасив інформації щотижня заноситься до ЄТБД. Аналітичнуобробкусеріальнихвиданьнаданомуетапівиконує Інститутпроблемреєстрації інформаціїНАНУкраїни.Реферуван- нюпідлягаютьмайже90періодичнихвидань,більшістьзякихвидає НАНУкраїни. Цей процес передбачає аналітичний розпис статей через клавіатурний ввод елементів БО до робочих листів. У них заносяться й авторські реферати та анотації до статей. Щотижня після редагування масив інформації передається для індексування увідділсистематизаціїНБУВ.ЗадопомогоюРубрикаторакласиф- ікуються всі матеріали і у БД, і в друкованому варіанті УРЖ.Після 4 чого щотижневий масив інформації також заноситься до ЄТБД. ПрограмнізасобиCDS/ISISдаютьможливістьвикористовувати йелектронніверсіїсеріальнихвидань.Прицьомуфункціонування спеціальнихпідпрограмдаєможливістьзалучатинетількибібліог- рафічні дані та реферати статей, а й повні тексти наукових матеріалів,щосприяєнаповненнюповнотекстовоїБДтворівдруку України, формуванню національного