LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Автоматизована технологія підготовки та випуску Українського реферативного журналу "Джерело"

депозитарію електронних документів. Виконання цих завдань є пріоритетним напрямом діяльності всіх провідних бібліотек України [2]. Поки що редакції тільки декількох періодичних видань надсилають до ІПРІ свої електронні файли, але невдовзі цю ділянку роботи планується значно розширити. Після конвертації даних інформаційні масиви такожнадходятьдоНБУВдля індексування і генеруваннявЄТБД. Щомісяця інформація з технологічної БД передається до АБД «Реферати наукових видань України», представленому на Web- серверіНБУВ,щозабезпечуєнайновішоюреферативною інформа- цією і читачів бібліотеки, й користувачів Internet. Галузеві випуски УРЖформуються на базі ЄТБД. Відбір доку- ментів з БД здійснюється за спеціальним алгоритмом. При доборі документівсуттєварольрубрикаційнимшифрам.Тому такважли- во робити якісне багатоаспектне індексування матеріалів. Автоматизована технологія аналітико-синтетичної переробки інформації сприяє застосуваннюодноразововведенихдоБДдоку- ментів та формуванню різних галузевих випусків на основі вико- ристаннягенеральногомасивудокументівпіслямашинноїобробки й, відмовившись від дорогої інтелектуальної обробки матеріалів, для кожного поточного номера. Остання передбачає проведення дійснонауковогоредагуваннящодовідповідностівідібранихдоку- ментів тематиці конкретного галузевого випуску. Сформований текстовий файл поточного номера з покажчика- ми до нього (авторським та покажчиком періодичних видань) передаєтьсянаверстку і післяповторногоредагування і коректури оригінал-макет номера надходить до друкарні. Запропонована технологія обробки первинних документів в умовахобмеженихресурсівзумовлюєстворенняякіснихтарізнома- нітних інформаційнихпродуктів. Починаючиз1999р.,вийшловсвітдев'ятьномерівУРЖ (потри 5 номерикожноїзтрьохсерій).Щомісяцязусиллямидвох інформац- ійних установ -- НБУВ й ІПРІ -- реферується близько тисячі інфор- маційних матеріалів. Але ще більше документів не включені до інформаційногопотоку.Вирішеннямцьогопитання,нанашпогляд, єучастьупроцесіреферуваннявеликихгалузевихбібліотек (медич- ної, науково-технічної, сільськогосподарської тощо), які мали б обробляти, передусім серіальні видання, постатейно реферувати збірникипраць,матеріаликонференцій,симпозіумівзвідповідних галузей знань. Залучення до процесу аналітико-синтетичної пере- робки інформації обласних бібліотек сприятиме включенню до реферативногобанкуданихнайважливішихрегіональнихнаукових видань. Технологічнаобробка інформації,генеруваннязагальнодержав- ногореферативногобанкуданих тавиданняРЖмають здійснюва- тися на основі єдиного національного центру реферування украї- нськоїнаукової інформації.Враховуючипевнийдосвід,методичні напрацювання, існуючутехнічнубазу,функціюорганізаційногота координуючогоцентраможевзятинасебеНБУВ з покладеннямна неї певнихобов'язків: © одержаннявідпровіднихбібліотекта інформаційнихцентрів БД галузевоїреферативної інформації,редагування і введення її до ЄТБД; © формуваннятекстовихфайліввипусків,покажчиків,оформ- лення та підготовка до друку галузевих випусків РЖ; © контроль за виконанням вимог нормативно-методичних до- кументів щодо системи реферування; © створення і ведення Автоматизованого банку даних «Рефе- рати наукових видань України»; © довідково-інформаційне обслуговування в традиційному та автоматизованомурежимах; © здійснення міждержавного обміну реферативною інформа- цією. Застосуванняавтоматизованоїтехнологіїпідготовкитавипуску серії українських реферативних видань сприяє: 1) одноразовій обробці документів й багаторазовому викорис- танню одержаної інформації для задоволення різноманітних ІП та 6 випуску реферативних видань; 2) поповненню АБД «Реферати наукових видань України» водночас із аналітико-синтетичною обробкоюдокументів; 3) автоматичному виконанню операцій, що формалізуються (наприклад, генерування файлів випусків УРЖ із БД, складання покажчиків до УРЖ, підготовку оригінал-макетів реферативних видань та ін.); 4) можливості контролю технологічних операцій і оптимізації технологічної схеминавсіх етапах переробкинаукової інформації відреєстраціїпервиннихдокументівдопоповненняБДтаодержан- ня оригінал-макетів УРЖ; 5) забезпеченнювільногодоступудоАБДусімвідділамНБУВ і користувачам Internet для надання інформаційних послуг. Автоматизаціяпроцесуаналітико-синтетичноїпереробки інфор- мації -- проектскладний,проте,єзмогареалізуватийогозмінімаль- ними втратами та усуненням дублювання витрат при здійсненні єдиної політики автоматизації, стосовно питань закупівлі облад- нання йпрограмних засобів, розробки програмних систем, техніч- ного сервісу, впровадження автоматизованих робочих місць та навчання кадрів. Залучення до цього процесу провідних бібліотек та інформаційних органів України дасть змогу створити ІР, якими зможуть користуватися не тільки громадяни нашої держави, а й іноземні споживачіпоканалахкомп'ютерноїмережі. 1 Арский Ю. М., Быков В. А., Дудин Е. Б., Потапов И. И. Вопросы практической реализации ресурсосберегающих технологий подготовки ин- формационных изданий на основе банка данных ВИНИТИ // НТИ -- 97. Информационные ресурсы. Интеграция. Технологии: Материалы конф., Москва, 26 -- 28 нояб. 1997 г. -- М., 1997. -- С. 20 -- 21. 2 Чекмарьов А. О., Костенко Л. Й., Павлуша Т. П. Національна система електроннихбібліотек / НАНУкраїни.Нац.б-каУкраїни іменіВ. І. Вернадсь- кого. -- К., 1998. -- 50 с. 7 Блок-схема технологічних процесів підготовки та випуску УРЖ Українськанауковалітература Єдинатехнологічнабазаданних книги індексування редагування індексування реферування редагування серіальні видання електронніфайлибібліографічноїта реферативноїінформації індексування редагування Формуваннягалузевихпоточнихвипусків УРЖ Оригінал-макетУРЖдодрукарні Видавнича система Текстовийфайлномера, покажчики Автоматизованийбанк данних«Реферати науковихвидань України»(обслуговуван- някористувачів)