LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Автоматизована побудова викройок оббивки м'яких меблів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


СУЛІМЕНКО Ганна ГенадіївнаУДК.512.2+519.85
АВТОМАТИЗОВАНА ПОБУДОВА ВИКРОЙОК

ОББИВКИ МўЯКИХ МЕБЛІВСпеціальність 05.01.01 –

Прикладна геометрія, інженерна графіка


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв 2002Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Київському національному університеті будівництва і архітектури


Науковий керівник:

- доктор технічних наук, професор

Сазонов К. О., Київський національний університет

технологій і дизайну, завідувач кафедри дизайну.Офіційні опоненти:

- Заслужений працівник вищої школи,

доктор технічних наук, професор Павлов А.В.,

Національний технічний університет

України (КПІ), професор кафедри нарисної

геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки;- кандидат технічних наук, професор

Пономарьов А.М., Київський національний

університет технологій і дизайну, професор кафедри

графіки та нарисної геометрії.Провідна установа:

– Національний авіаційний університет,

кафедра прикладної геометрії та комп'ютерної графікиЗахист відбудеться 04.12.2002 року о 14 годині на

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06 у Київському національному

університеті будівництва і архітектури за адресою:

03037, Київ – 37, Повітрофлотський проспект, 31,


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного

університету будівництва і архітектури за адресою:

03037, Київ – 37, Повітрофлотський проспект, 31.


Автореферат розісланий 01.11.2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Плоский В.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Одним з найважливіших завдань науково-технічного прогресу є розробка та впровадження технологій, що сприяють автоматизації та інтенсифікації виробничих процесів. Зокрема, розвиток меблевої промисловості значною мірою залежить від рівня автоматизації проектування і технологічної підготовки виробництва. Тому значна увага приділяється застосуванню ЕОМ на підготовчій стадії виготовлення м'яких меблів. За наявності великої кількості САПР оптимального розкрою викройок, зокрема з урахуванням їх розміщення відносно утоку та основи тканини, нема САПР проектування м'яких меблів, які б розв'язували задачу автоматизованої побудови викройок довільних виробів. Таким чином створюється ситуація, за якою існує розрив у процесі комп'ютерного проектування м'яких меблів. Усунення такого розриву необхідне для збільшення ефективності означених САПР, збереження матеріалу, підвищення якості виробів і надання можливості дизайнерам отримувати комп'ютерний проект меблів в остаточному вигляді, адже тільки завдання взаємно-однозначної відповідності між викройкою та тканиною на поверхні меблів може забезпечити гармонійне сполучення малюнків в композиції розкрійних елементів.

Задачу побудови викройок було запропоновано і розв'язано Чебишевим і всебічно досліджено видатними математиками та вченими у галузі прикладної геометрії. Розглядались і питання практичного застосування чебишевських сіток, здебільшого у вигляді побудови дискретних рівнобічних та рівноланкових сіток на поверхнях, що задані аналітично, та гранних поверхнях. Однак задача побудови викройок довільних складних поверхонь, які поряд з простими елементами входять до складу поверхонь м'яких меблів, вимагає детального аналізу поведінки дискретних рівноланкових сіток і синтезу геометричних методів, які могли б бути покладені в основу системи автоматизованого проектування.

Актуальність теми визначається: відсутністю у відомих САПР мўяких меблів підсистеми для побудови викройок оббивки довільних елементів; практичною необхідністю такої системи для етапів проектування та виготовлення меблів; недостатністю теоретичних та практичних геометричних розробок, які б забезпечили можливість її реалізації.

Звўязок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Роботу виконано в узгодженні з науковими програмами кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки Київського національного університету будівництва і архітектури та кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського університету економіки та технології транспорту.

Мета і задачі дослідження. Об'єкт дослідження – комп'ютерне моделювання мўяких меблів, а предмет - геометричні властивості і закономірності, що виникають у процесі комп'ютерного моделювання викройок їхньої оббивки.

Мета дослідження: удосконалення теоретичної, методологічної, алгоритмічної та програмної бази процесу інтерактивного моделювання викройок для впровадження його у комп'ютерне моделювання мўяких меблів.

Поставлені такізадачі:

1. Обрати основні засади та підходи до інтерактивного моделювання викройок, обґрунтувати їх правомірність.

2. Встановити властивості рівноланкової чебишевської сітки як дискретного аналога тканинного покриття.

3. Розробити математичні моделі та алгоритми, які б забезпечували надійну побудову покриття поверхонь складної форми.

4. Створити математичне, програмне, інформаційне та методичне забезпечення підсистеми інтерактивної побудови викройок оббивки мўяких меблів.

Метод дослідження. Для дослідження обрано метод побудови викройок на основі покриття поверхні чебишевською сіткою. При встановленні властивостей покриття і розробці математичних моделей та алгоритмів застосовувались методи неперервного і дискретного аналізу, логічного та експериментального комп'ютерного моделювання.

При виконанні роботи використовувались фундаментальні математичні джерела і досвід, накопичений у роботах вітчизняних науковців в галузі геометричного моделювання, професорів Ваніна В.В., Бадаєва Ю.І., Гумена М.С., Ковальова С.М., Ковальова Ю.М., Корчинського В.М., Куценка Л.М., Михайленка В.Є., Найдиша В.М., Найдиша А.В., Обухової В.С., Павлова А.В., Підгорного О.Л., Підкоритова А.М., Пилипаки С.Ф., Сазонова К.О., Скидана І.А. та їх учнів.

Наукова новизна отриманих результатів:

- вперше запропоновано метод згладжувальної апроксимації гранної поверхні дискретною рівноланковою сіткою;

- доведено нові властивості рівноланкової сітки як самостійного об'єкту дослідження;

- введено нові