LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів


Київський національний університет

технологій та дизайну
Кулік Тетяна ІгорівнаУДК 675.92.027ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЛИТТЯ

КОМБІНОВАНИХ ВЗУТТЄВИХ ВИРОБІВ

ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
05.19.06 – Технологія взуттєвих і шкіряних виробів

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2006

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри електромеханічних систем.


Офіційні опоненти:

заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор Нестеров Владислав Петрович, Українська Технологічна Академія, президент;


кандидат технічних наук, доцент Половніков Ігор Іванович, Український науково-дослідний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості, директор.


Провідна установа:

Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України (м. Хмельницький).


Захист відбудеться " 18 " жовтня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий " 14 " вересня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Первая Н.В.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Полімерні матеріали широко використовуються у сучасному взуттєвому виробництві при литті під тиском багатоколірних підошов та інших комбінованих виробів. При цьому досягаються високі естетичні показники взуття, але недостатньо уваги приділяється підвищенню таких його споживчих властивостей, як зносостійкість та гнучкість. Для підвищення споживчих властивостей комбінованих взуттєвих виробів необхідно забезпечити диференційоване використання в них полімерних матеріалів з різними механічними властивостями. В носковій, пучковій та набійковій частинах, які піддаються найбільш інтенсивному зношуванню, доцільно використовувати міцний і зносостійкий матеріал, в області переходу від геленкової частини до пучкової, яка піддається багаторазовому згину, – еластичний, а в геленковій частині, яка визначає формостійкість підошви, – пружний.

На механічні властивості полімерного матеріалу значно впливають параметри технологічного процесу лиття та конструкція технологічної оснастки, що до цього часу не враховувалося при виготовленні комбінованих взуттєвих виробів. У зв'язку з цим удосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів на основі диференційованого використання полімерних матеріалів з різними механічними властивостями є актуальною задачею, вирішення якої пов'язане з підвищенням споживчих властивостей взуття.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках наукових напрямків: "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі" (держбюджетна тематика 6.19 ДБ №0100U003055, 2003 – 2006 р.р.), що виконаний відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України; "Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів" (держбюджетна тематика №Н/н 2, 2003 – 2006 р.р.), що виконаний відповідно до плану НДДКР Київського національного університету технологій та дизайну.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вдосконалення технологічного процесу виготовлення комбінованих взуттєвих виробів для підвищення їх споживчих властивостей за рахунок диференційованого використання полімерних матеріалів з різними механічними властивостями.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися такі задачі:

– розробка концепції досягнення високих споживчих властивостей литих взуттєвих виробів на основі диференційованого використання в їх окремих частинах полімерних матеріалів з різними механічними властивостями, які відповідають характеру та інтенсивності експлуатаційних навантажень;

– розробка методів математичного моделювання процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів і отримання на цій основі аналітичних залежностей для визначення технологічних параметрів, які забезпечують високі споживчі властивості виробів;

– вивчення впливу параметрів технологічного процесу лиття на міцність з'єднання частин комбінованих виробів;

– вдосконалення існуючих та розроблення принципово нових конструкцій технологічного обладнання і оснастки для лиття комбінованих взуттєвих виробів з підвищеними споживчими властивостями;

– здійснення апробації розроблених наукових положень у виробничих умовах та дослідна перевірка вдосконаленого технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів.

Об'єкт дослідження: технологічний процес лиття взуттєвих виробів із полімерних матеріалів.

Предмет дослідження: вдосконалення процесу виготовлення комбінованих взуттєвих виробів з підвищеними споживчими властивостями.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження базуються на основних положеннях технології взуттєвого виробництва, математичного моделювання, механіки рідини, теплофізики, фізики та механіки полімерних матеріалів. Експериментальні дослідження процесу лиття виробів з підвищеними споживчими властивостями виконувались на реальному технологічному обладнанні з використанням спеціально розробленої технологічної оснастки.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Вперше встановлені закономірності технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів з підвищеними споживчими властивостями на основі диференційованого використання полімерних матеріалів, що мають різні механічні властивості.

2. Запропоновані математичні моделі процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів, які установлюють залежності механічних властивостей полімерних матеріалів від технологічних параметрів.

3. Визначені закономірності процесу з'єднання складових частин комбінованих взуттєвих виробів в прес-формі при литті полімерних матеріалів під тиском.

4. Розроблені методи проектування удосконаленого технологічного обладнання