LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів

встановив, що при литті полімерних матеріалів під тиском досягаються високі естетичні показники взуття, але недостатньо уваги приділяється підвищенню його споживчих властивостей – зносостійкості та гнучкості

2. Визначено закономірності технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів, який забезпечує підвищення споживчих властивостей взуття на основі диференційованого використання полімерних матеріалів, що мають різні механічні властивості.

3. Розроблено математичні моделі процесів заповнення оформлюючих порожнин при виготовленні комбінованих виробів із полімерних матеріалів, які дозволяють встановити залежності умов формування частин в прес-формі та їх механічних властивостей від технологічних параметрів процесу лиття під тиском.

4. Розроблена математична модель процесу дифузії полімеру в області контакту фронтів розплаву та отримані аналітичні співвідношення, що встановлюють залежності міцності з'єднання частин комбінованих взуттєвих виробів від технологічних параметрів.

5. Установлено, що забезпечення течії розплаву в напрямку згину та ковзання при литті нижньої частини підошви збільшує її зносостійкість в 1,5 – 1,8 разів у порівнянні з мінімально можливою. У той самий час, забезпечення течії розплаву при литті верхньої частини в напрямку, перпендикулярному до напрямку згину, призводить до підвищення гнучкості комбінованої підошви в 1,3 – 1,6 разів у порівнянні з мінімально можливою.

6. Установлено, що максимальна міцність з'єднання частин комбінованих виробів при їх литті відповідає температурі попередньо вилитої частини з ТЕП – 802 С, ПВХ – 1102 С, ПЕНТ – 1202 С і температурі розплаву, що упорскується в прес-форму, для ТЕП – 200-205С, ПВХ – 190-195 С, ПЕНТ – 260-265 С.

7. Запропоновані конструкції технологічного обладнання і оснастки для лиття комбінованих виробів з підвищеними споживчими властивостями та міцністю з'єднання частин.

8. Результати роботи впроваджено у виробництво на ВАТ "Взутекс" з економічним ефектом 31 107 гривень/рік і навчальний процес кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну.


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ за темою дисертації

 • Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Аналіз методів і засобів у виробництві комбінованих виробів з полімерних матеріалів // Вісник КНУТД. – 2005. – № 1. – С. 35-40.

 • Кулік Т.І, Злотенко Б.М., Синюк О.М. Прогнозування конфігурації частин литих комбінованих виробів з полімерних матеріалів // Вісник КНУТД. – 2005. – № 2. – С. 43-48.

 • Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Дослідження впливу технологічних параметрів процесу лиття на фізико-механічні властивості багатошарових підошов // Вісник ХНУ. – 2005. – № 5. – С. 86-89.

 • Кулік Т.І. Аналітичне визначення технологічних параметрів процесу лиття під тиском комбінованих взуттєвих виробів // Вісник КНУТД. – 2005. – № 5. – С. 74 – 79.

 • Бурмістенков О.П., Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Технологія лиття комбінованих підошов з багаторівневою орієнтацією полімерного матеріалу // Вісник КНУТД. – 2005. – Т. 1, № 5 (спецвипуск). – С. 69-72.

 • Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Експериментальне дослідження адгезійного з'єднання суміжних частин литих комбінованих виробів з полімерних матеріалів // Вісник ХНУ. – 2005. – Т. 2, № 6. – С. 205 – 209.

 • Кулік Т.І. Підвищення зносостійкості литих комбінованих підошов із термопластичних матеріалів // Вісник ХНУ. – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 109 – 112.

 • Кулік Т.І. Числове моделювання процесу заповнення прес-форми при литті комбінованих підошов взуття з підвищеними експлуатаційними показниками // Вісник КНУТД . – 2006. – № 1. – С. 20 – 24.

 • Кострицький В.В., Бурмістенков О.П., Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Аналітичне дослідження дифузійних явищ в області контакту потоків розплавів при литті полімерів під тиском. // Вісник КНУТД . – 2006. – № 3. – С. 7 – 14.

 • Пат. 7815 України, МКВ A43D86/00, B29D31/00. Машина для лиття багатоколірної підошви взуття / Кулік Т.І., Злотенко Б.М. – Заявка №20041109495 від 19.11.2004; Опубл. 15.07.05. Бюл. № 7.

 • Пат. 10263 України, МКВ В26С45/73. Ливарна форма для пластмас / Синюк О.М., Кулік Т.І., Злотенко Б.М. – Заявка № u 2005 03001 від 01.04.2005; Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.

 • Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Підвищення якості взуття з вилитою багатошаровою підошвою шляхом одночасного лиття кількох шарів // Труды 2-й Научно-практической конференции "Экологическая безопасность продукции и окружающей среды – потребность общества" г. Судак. – К.: КНУТД, 2004. – с.58-62.

 • Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Визначення адгезійної міцності шарів комбінованих виробів з полімерних матеріалів // Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки и сборки в машиностроении и приборостроении: Материалы 5-го Международного научно-технического семинара, 22-24 февраля 2005 г., Свалява. – К.: АТМ Украины, 2005. – с. 74-78.

 • Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Математичне моделювання процесу утворення адгезійних зв'язків при литті комбінованих виробів // Збірник матеріалів ІІІ Українсько-польської наукової конференції молодих вчених "Механіка та інформатика", 28-30 квітня 2005 р., м. Хмельницький. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – с. 134-136.

 • Кулік Т.І., Злотенко Б.М. Підвищення експлуатаційних показників комбінованих виробів з полімерних матеріалів // Тези доповідей ІV всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі", 17-19 травня 2005 р. м. Київ – К.: КНУТД, 2005. – Т.2. – с.9.

  Особистий внесок автора у праці, опубліковані у співавторстві: [1, 2, 3, 5] – постановка задач, виконання теоретичних досліджень; [6] – проведення експериментів, обробка та аналіз результатів; [9] – виконання теоретичних досліджень; [10, 11] – розробка ідеї, істотних ознак винаходів, обґрунтування запропонованого способу та конструкцій; [12, 13, 14, 15] – постановка задачі, розробка математичного опису, аналіз результатів.


  АНОТАЦІЯ


  Кулік Т.І. Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих і шкіряних виробів, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2006.

  Дисертація присвячена вирішенню значної прикладної задачі для легкої промисловості – підвищенню споживчих властивостей комбінованих взуттєвих виробів за рахунок диференційованого використання в них полімерних матеріалів із різними механічними властивостями шляхом удосконалення технологічного процесу лиття. Розроблені математичні моделі процесів течії розплаву полімерних матеріалів та утворення зв'язку між ними, які дозволили отримати аналітичні співвідношення для визначення технологічних факторів та конструктивних параметрів прес-форм, що забезпечують


 •