LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУСУПРУН НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА


УДК 687.03(075.8)

НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАКЕТІВ БАР'ЄРНОГО ОДЯГУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇСпеціальність

05.02.01 "Матеріалознавство"


АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ

на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Київ–2006
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор

Метковський Юзеф Леонович,

Київський національний університет технологій

та дизайну, професор кафедри фізики


Офіційні опоненти:


  • доктор технічних наук, професор Поліщук Степан Олександрович, Херсонський національний технічний університет, професор кафедри технічної хімії та харчових технологій;

  • доктор технічних наук, старший науковий співробітник Вишняков Леон Романович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, керівник відділу композиційних матеріалів;


  • доктор технічних наук, професор Пугачевський Григорій Федорович, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів.


Провідна установа: Хмельницький національний університет Міністерства

освіти і науки України (м. Хмельницький)


Захист відбудеться 31.05.2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий 30.04.2006р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Первая Н.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Вихід України на світовий ринок неможливий без дотримання умови випуску товарів та надання послуг згідно існуючих світових стандартів. Особливо це відноситься до таких галузей виробництва, як електронна, фармацевтична та харчова, а також медицини. Саме в цих галузях широко використовуються чисті технології, які здійснюються в чистих приміщеннях з регламентованим рівнем концентрації аерозольних часток у повітрі. Для роботи в умовах чистих приміщень жорсткі вимоги пред'являються до припустимого рівня викиду з підодягового простору в оточуюче середовище продуктів життєдіяльності організму людини, що викликає необхідність використання спеціального одягу. Основною функцією такого одягу є бар'єрна, що забезпечує захист технологічного середовища і продукту, який виробляється, від забруднень. Такий одяг, який складається, як правило, з декількох шарів матеріалів, створюючи пакет, називається бар'єрним.

Визначення оптимально-можливого сполучення захисних властивостей бар'єрного одягу і характеристик, що забезпечують достатню комфортність його експлуатації протягом періоду робочого часу, є актуальною задачею. У її рамках потрібне вирішення питання про способи найбільш раціонального компонування матеріалів у пакет, тобто, визначення числа і виду його окремих шарів з необхідними властивостями, застосування яких би відповідало основним вимогам до бар'єрного одягу. Тому розробка адекватних моделей пакетів бар'єрного одягу, які описують процеси тепломасообміну, що протікають в таких комбінованих пористих структурах, є надзвичайно важливою.

Незважаючи на безсумнівну актуальність задачі моделювання властивостей пакетів бар'єрного одягу, у вітчизняній і зарубіжній літературі практично відсутні роботи з комплексним підходом до даної теми. При побудові моделі процесів тепломасообміну в пористих середовищах автори не завжди приділяють належну увагу питанню перевірки теоретичних передбачень, отриманих для моделі, на реальних текстильних матеріалах в реальних умовах їхньої експлуатації. Дана робота виконана з метою заповнити наявний розрив між теоретичним моделюванням динамічних процесів переносу вологи і вологого повітря в текстильних пористих середовищах і потребами в обгрунтованих рекомендаціях з питань формування складу пакетів бар'єрного одягу. Для досягнення цієї мети результати розроблених теоретичних моделей доповнені експериментальними дослідженнями, проведеними на реальних зразках пакетів. Цей шлях дозволяє не тільки одержати об'єктивні дані про реальні властивості пакету матеріалів, але і вказати можливі напрямки варіювання зазначених властивостей із метою пошуку оптимального сполучення бар'єрної функції і вимог комфортності бар'єрного одягу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до напряму №1 науково-дослідної роботи Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) "Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення"; відповідно до перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон КНУТД; у рамках науково-дослідних робіт "Теоретичні основи та розробка екологічно чистих захисних текстильних матеріалів та виробів медичного призначення" (держбюджетна тематика 6.18 ДБ відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України, номер ДР 0100 U 003057, 2000–2002р.); "Розробка та організація виробництва медичних текстильних матеріалів та виробів для охорони здоров'я та безпеки праці персоналу в медичних установах, ветеринарних та комунальних службах" (госпдоговірна тематика 438 ГБ між КНУТД та Головним управлінням охорони здоров'я м. Києва, номер ДР 0101 U 001790 (2000-2003 рр.); "Теоретичні основи створення поліфункціональних біотекстильних матеріалів та виробів на їх основі" (держбюджетна тематика 6.25 ДБ відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України, номер ДР 0103 U 000850, 2003–2005 рр.); "Теоретичні засади і експериментальні дослідження створення комфортного бар'єрного одягу різного функціонального призначення" (держбюджетна тематика 16.07.03 ДБ відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України, номер ДР 0105 U 002386, 2005–2007 рр.).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка науково обгрунтованих