LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації

вимірів дозволяла судити про динамічну характеристику вологовіддачи (щільність потоку маси) досліджуваного пакета: , а також про загальну величину "викиду" вологи в середовище чистого приміщення: М3г [г/дм2]. Для кожного виду пакетів були проведені дві серії вимірів з інтервалом у декілька місяців, що показали хорошу відтворюваність результатів. У таблицях роботи подані відповідні середні дані по 138 досліджуваних точках.

Аналіз результатів дослідів проводився з огляду на призначення бар'єрного одягу. Розраховано максимально-прийнятний (граничний) рівень "викиду" вологи в середовище чистого приміщення, що складає Мmax3г = 0,85 [г/дм2]. Ця оцінка виходила з того, що збільшення вологості на 20% протягом 3 годин вважалося припустимою межею при площі комбінезона 200 дм2. Як очевидно з даних табл.4, приблизно 2/3 від досліджуваного числа комбінацій (l1, l2) не задовольняють обговорюваному критерію гігієнічності бар'єрного одягу і повинні бути виключені з подальшого розгляду. З комбінацій, що залишилися, треба було виділити такі, що є найбільше прийнятними з погляду комфортності експлуатації бар'єрного одягу. Визначальним


Таблиця 4

Вологовіддача Мmax[г/дм2] тришарових пакетів бар'єрного одягу в середовище чистого приміщення (Т=295 К, jв=50%), за 3 години в умовах найменш сприятливої експлуатації (прилипання білизняного і проміжного шарів до "поверхні шкіри")


Верх


Нижній шар

Vektron

Aralka

Solida

TO

Повітря (без RM)

1.

Viska+RM

0,677

0,673

0,793

0,881

1,112

2.

Viskar+RM

0,894

0,931

1,009

0,866

1,747

3.

Sandra+RM

0,806

0,916

0,989

0,853


4.

Anita+RM

0,770

0,821

0,941

0,932

1,062

5.

Alergo+RM

0,783

0,807

0,823

0,853

0,330


  • –значення "викиду" вологи в середовище чистого приміщення, яке перебільшує прийнятний (максимально допустимий) рівень М3чmax = 0,85 [г/дм2].

–значення, які відповідають пакетам з недостатньо інтенсивною вологовіддачею, що має негативно впливати на умови мікрокліматичного прошарку l23.

–варіанти пакетів, відібрані як найбільш перспективні для подальшого дослідження та оптимізації.чинником тут була обрана інтенсивність процесу вологовіддачі тим або іншим пакетом. Чим швидше відводиться волога з мікрокліматичного повітряного прошарку, тим більше сприятливими є умови експлуатації бар'єрного одягу.

Для аналізу отриманих результатів використовувалася формула (36) у диференціальному виді, яка визначає щільність потоку вологи jM [г/ дм2год] (тобто швидкість вологовіддачі), що відводиться через пакет у середовище чистого приміщення:

, (44)

де М – вологовіддача [г/дм2], tМ –характеристичний час процесу.

Було знайдено співвідношення для оцінки коефіцієнта дифузії D у пакеті бар'єрного одягу:

(45)

Природно, що найбільший інтерес представляють собою дифузійні властивості шару l1, що примикає до мікрокліматичного повітряного прошарку l01. Звідси, у якості розміру d у (45) використовувалися саме характеристики зазначеного шару, узяті з табл.1.

Знайдене наближене співвідношення (45) справедливо для достатньо великих значень часу t. Інформація про початковий етап процесу вологовіддачі знаходиться в параметрі tМ, який залежить від заданої величини jмо:

, (46)

де jMо=М0/.

Ця величина визначалася за експериментальними значеннями, отриманими на початковому (30-ти хвилинному) етапі вологовіддачі. Із результатів аналізу, які приведені в роботі у формі таблиць і графіка, випливає, що усі раніше відібрані комбінації матеріалів діляться на дві групи: перша з них має достатньо високу інтенсивність відводу вологи з мікрокліматичного прошарку l01. До таких пакетів відноситься: (Viska+RM+Solida), (Sandra+RM+Vektron), (Anita+RM+Aralka) і (Alergo+RM+Vektron). Друга група пакетів характеризується недостатньо інтенсивною вологовіддачею і має бути виключена з наступного розгляду.

Пакет бар'єрного одягу (Alergo+RM+Vektron) визнаний кращим за усіма, використаними вище, показниками. Значення "викиду" вологи в середовище чистого приміщення М3г = 0,783 [г/дм2] було найменшим, так же, як значення параметрів: tМ = 4,02 год. і Мо = 1,684 г/дм2 серед пакетів матеріалів, що досліджувалися. У той же час, значення jмо=0,419 [г/дм2год] було найбільшим, так же як і коефіцієнт дифузії: D = 0,8245 10-12 [м2/с], що набагато перевищує значення D для інших пакетів. Перераховані властивості дозволили відібрати пакет (Alergo+RM+Vektron) для подальшої розробки за допомогою динамічної моделі вологовіддачі.

Знайдені в четвертому розділі співвідношення (36, 37) для характерних параметрів часу забезпечують достатньо просту, фізично обгрунтовану і наочну стратегію для квазилінійного узагальнення формул (38, 46) і одержання прогнозу в будь-якому інтервалі часу. Термодинамічні властивості повітряних прошарків: r01, r12, g01, g12, Ср01, Ср12 і шарів тканини: r1, r2, КТ1, КТ2, l1, l2 розглядалися при моделюванні, як функції тільки від температури Т, оскільки їх залежність від тиску Р можна вважати несуттєвою. З урахуванням обговорення в четвертому розділі, розподіл температури по товщині пакетів (1, 2) вважався заданим. Враховуючи, додатково, залежність властивостей від відносної вологості j, можна прийти до узагальнень:

, , (47)

параметрів часу, що допускаються постійними в співвідношеннях типу (33, 34). Суттєвим є те, що для цих параметрів із достатньою точністю можуть бути вказані межі "сухого" і "вологого" переносу речовини: [tМС, tМВ],[tЕС, tЕв], усередині яких дані параметри будуть приймати визначені значення на кожному i-тому кроку розрахунку:

(48)

, (49)

Методика визначення граничних значень tМС, tМв, базується на експериментальних даних.

Було встановлено, що основним видом переносу в пакетах є вологопровідність, для розрахунку якої використовувалися такі рекурентні рівняння:

(50)

(51)

Вираз (51), що визначає швидкість зволоження пакета бар'єрного одягу, було отримано за диференціюванням (50) з урахуванням лінійних співвідношень (48, 49). Крок