LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації

розрахунку по формулах (48 – 51) складав 1 хв.

Аналіз даних, поданих на рис. 6.а, 6.б показує, що отримані результуючі криві ц(t) (50) і dц(t)/dt навіть якісно відрізняються від експоненціальних типів поведінки (38, 46) із постійним фактором часу фм, які зазвичай аналізуються в літературі. Для порівняння подібні залежності також подані на графіках. Можна бачити, що функція ц(t), предсказана за допомогою моделі вологовіддачі, має точку перегину при деякому значенні часу, де кривизна залежності змінює знак. Це, у свою чергу, призводить до піку швидкості зволоження dц/dt пакету в даний момент часу.

Тільки після цього швидкість зволоження зменшується по експоненціальному типу (46) і відносна вологість ц(t) також збільшується уРис.6.а. Збільшення вологості W, % у часі в пакеті бар'єрного одягу Alergo–Vektron (середня крива) та порівняння з двома граничними (зволоження – висихання) типами вологопровідності


Рис. 6.б. Швидкість зміни вологості dW/dt в пакетах Vektron–Alergo при вказаному на рисунку співвідношенні tмв/tмс, що відповідає рис.6.а


відповідності з аналітичними виразами, розробленими для таких систем. Отримані результати показують, що жодна теоретична модель не відображала описаної вище взаємозалежної поведінки функцій ц(t) і dц/dt. Той факт, що така поведінка часто спостерігається в дослідах на початковому часовому інтервалі для різноманітних тканин, зайвий раз свідчить про фізичність розвинутої моделі і її придатність для вивчення пакетів різного призначення і виду. Ще один важливий результат був отриманий при варіюванні відношення: tМВ/tМС. Встановлено, що існує гранична величина даного відношення: tМВ/tМС@1/12, нижче якої швидкість зволоження стає сингулярною і розривається. Фізично це означає, що перенос вологого повітря в таких умовах супроводжується появою крапель вологи (стікання вологи), що викликане занадто швидким наростанням швидкості зволоження. Природно, що зазначену межу: tМВ/tМС @ 1/12 потрібно вважати межею, поза якою (тобто при менших значеннях відношення tМВ/tМС) неможлива комфортна експлуатація бар'єрного одягу. Важливим висновком з отриманого результату є те, що, формуючи пакет бар'єрного одягу, потрібно стежити за тим, щоб розходження у властивостях нижніх (l1) і верхніх (l3) шарів не перевищували деякої припустимої межі, тобто не були надто різкими. У противному випадку, це буде призводити до дуже коротких часових інтервалів, у межах яких експлуатація пакету бар'єрного одягу буде забезпечувати комфортні відчуття.

У шостому розділі обговорюються експериментальні дані по визначенню комфортності бар'єрного одягу, отримані різними методами. Визначення параметрів мікроклімату двошарових пакетів бар'єрного одягу проводилось на спеціально сконструйованій дослідній установці, в якій матеріали, зібрані за допомогою системи циліндрів та ущільнюючих прокладок у пакет з повітряними прошарками, розташовувалися над поверхнею, яка імітує зволожену шкіру тіла людини. У кожному з повітряних прошарків визначалися температура і вологість. Порівняльний аналіз отриманих дослідних даних, показав, що в пакетах з верхнім шаром із тканини Vektron, найнижчі значення цих величин забезпечуються при використанні білизняного шару з інтегрованого трикотажного полотна Alergo. Цей же склад пакету визнано найкращим при фізіолого – гігієнічних дослідженнях комплектів бар'єрного одягу для чистих приміщень у лабораторних умовах і в умовах діючого виробництва, які проводилися з використанням різних типів дозованого фізичного навантаження з фіксацією змін параметрів стану випробувача.

Додатково до вже існуючих розроблено новий метод визначення комфортності матеріалів для бар'єрного одягу по ступеню пропускання та відбивання власного електромагнітного випромінювання тіла людини. Проведено порівняльний аналіз даних, отриманих при визначенні радіопрозорості матеріалів за допомогою модуляційного радіометру, який сприймає електромагнітне випромінювання людини в діапазоні частот 37-53 ГГц (нижня зона частот міліметрового діапазону), оцінено вплив накопичення вологи в матеріалах одягу на зміну показника радіопрозорості.

Проведено експертну оцінку якості та досліджено зміну властивостей матеріалів верху бар'єрного одягу в результаті експлуатації. Розроблена номенклатура показників якості матеріалів бар'єрного одягу, яка впроваджена в галузеві стандарти України: "ГСТУ 64-8-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Загальні технічні вимоги", "ГСТУ 64-9-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Види і комплектність", "ГСТУ 64-10-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Номенклатура показників якості".


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  • Проведений детальний аналіз сучасного стану розробки бар'єрного одягу, який є необхідною складовою функціонування чистих приміщень, показав, що проектування пакетів матеріалів не має достатнього теоретичного та експериментального обгрунтування і виконано для обмежених груп матеріалів. Відсутні наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації. Це призводить до використання пакетів, які не сприяють створенню нормального мікроклімату у підодяговому просторі, що негативно впливає на самопочуття та працездатність людини.

  • Для описання процесів ізотермічної фільтрації флюїду (газу, паро-рідинної суміші та краплинно-рідиної вологи) розроблена фізична модель порової структури пакету матеріалів – основного елементу бар'єрного одягу, в якій запропоновано принцип моделювання різних варіантів геометрії наскрізних пор у текстильному матеріалі з урахуванням в'язко-пружніх властивостей пористого середовища і динаміки транспорту флюїду. Отримана інтегральна кількісна модель, в рамках якої виведене узагальнення відомої формули Козені для максимального значення проникності, визначені співвідношення, за допомогою яких, через значення пористості можна розрахувати мінімальне, максимальне та найбільш ймовірне значення ефективного поперечного розміру наскрізних пор в текстильному матеріалі

  • Проведена експериментальна перевірка кількісної моделі ізотермічної фільтрації повітря через пакети з однорідних (однакових) та різнорідних матеріалів, які використовуються для бар'єрного одягу чистих приміщень. З'ясовано вплив швидкості переносу маси, яка визначається експериментально, на проникність однорідних та різнорідних пакетів бар'єрного одягу. Описана залежність ефективної провідності пакетів із декількох шарів однакових матеріалів при різних значеннях перепаду тиску.


  •