LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації

Н.П., Суглоба М.О. (Україна). – №2003076896; Заявл. 22.07.03; Опубл. 17.05.04, – Бюл. №5. – 5с.

 • Супрун Н.П., Власенко В.И., Роганков В.Б. Моделирование гидрогазодинамики теплопереноса в пористой структуре модели оболочки// Тр. Междунар. конф. "Химволокна–2000". – Тверь: Россия, 2000. – Т.2. – С. 636–639.

 • Супрун Н.П., Власенко В.И., Суглоба М.А. Изменение структуры и свойств материалов одежды для чистых помещений в результате эксплуатации // Тр. Межвуз. науч.-техн. конф. "Соврем. пробл. текстил. и легк. пром-сти". – Москва: Россия, 2000. – Ч.1. – С.69.

 • Островецкая Ю.І, Супрун Н.П. Выбор материалов для медицинской одежды врачей-стоматогов//Тр. Междунар. научно-практической конф. "Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности"(Прогресс–2002).– Иваново: Россия. – 2002.–С.184-185.

 • Островецкая Ю.И., Супрун Н.П., Скрипник Ю.А., Яненко А.Ф. Микроволновая оценка комфортности материалов для одежды // Тр. 12-й Междунар. конф. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии". – Севастополь – Москва: Россия, 2002. – С. 561–562.

 • Островецкая Ю.И., Супрун Н.П., Власенко В.И. Исследование свойств пакетов медицинской одежды. //Материалы ІІ-й международной научно-практической конференции "Материаловедение–2002". "Актуальные проблемы создания и использования новых материалов и оценки их качества". – Черкизово. –2002. –С.76-77.

 • Супрун Н.П., Островецька Ю.І., Власенко В.І. Оптимизация состава пакета медицинской одежды // Збірник матеріалів Украінсько-Польської конф. "Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва". – Хмельницькій: Україна, 2003. – С. 135–136.

 • Власенко В.И., Ковтун С.И., Супрун Н.П., Березненко Н.П. Разработка и исследование свойств многослойных композиционных материалов медицинского назначения // Сборник тезисов Междунар. конф. "Волокнистые материалы – XXI век". Санкт-Петербург: Россия – СПГУТД, 2005. – С. 200–201.

 • Ковтун С.И., Власенко В.И., Супрун Н.П. Многослойные композиционные текстильные материалы: влияние взаимного расположения слоев на транспортные свойства // Тр. Междунар. научно-технической конф. "Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности" (ПРОГРЕСС-2005). Іваново: Россия ИГТА, 2005. – С. 238–239.

 • Супрун Н.П. Використання фрактальної розмірності при описанні пористості текстильних матеріалів // Вісник КНУТД. Спец. випуск. –2005.–Т.1, №5. – С. 51–53.

  Особистий внесок автора у працях, опублікованих у співавторстві: [5–10, 14, 29, 35, 45] – постановка завдання, виконання теоретичних досліджень; [19, 23, 46–50] –постановка експерименту, обробка та аналіз результатів; [23, 24, 25, 31, 34] – постановка завдання, виведення аналітичних залежностей; [39–44] – розробка ідеї, істотних ознак винаходів, обгрунтування запропонованого способу; [11–13, 21, 22, 36–38, 51, 52] –проведення досліджень, формулювання висновків.  АНОТАЦІЯ


  Супрун Н.П. Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01. – матеріалознавство, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2006.

  Дисертація присвячена вирішенню важливої прикладної проблеми – визначенню властивостей пакетів бар'єрного одягу, основною функцією якого є захист технологічного середовища і продукту, що виробляється, від забруднень (продуктів життєдіяльності організму людини), які потрапляють у чисте середовище з підодягового простору. Були визначені принципи науково обгрунтованого компонування спеціалізованих за своїми функціями матеріалів в пакети бар'єрного одягу, що забезпечує необхідне сполучення захисних властивостей і характеристик, які зумовлюють достатню комфортність виробу під час експлуатації. В рамках розробленої моделі отримано основні визначальні співвідношення, які описують взаємозв'язки між процесами фільтрації сухого і вологого повітря в ізотермічних і неізотермічних умовах, та складом пакетів матеріалів бар'єрного одягу. Розроблено системний підхід до побудови динамічної моделі вологопровідності для пакетів бар'єрного одягу, з використанням якого проведено розрахунки для порівняння властивостей різних пакетів і визначення їхньої перспективності для подальшого практичного застосування. Обгрунтовано вибір пакетів матеріалів, які забезпечують оптимальне сполучення бар'єрної функції й умов комфортності при експлуатації бар'єрного одягу; вироблені рекомендації по складу декількох найбільш перспективних пакетів.

  Проведено в лабораторних умовах і в умовах діючого виробництва фізіолого–гігієнічну оцінку комплектів бар'єрного одягу, які відрізняються за складом пакетів, досліджено вплив накопичення вологи у матеріалах пакету на гігієнічні властивості, запропоновані альтернативні методи визначення комфортності бар'єрного одягу.

  Проведена класифікація факторів, які впливають на комфортність бар'єрного одягу, на основі якої розроблені загальні принципи конфекціювання матеріалів в пакети бар'єрного одягу для чистих приміщень.

  Ключові слова: пакети матеріалів бар'єрного одягу, чисті приміщення, повітропроникність, вологоперенос, фільтрація флюїду, фрактальна розмірність, пористість, комфортність


  АННОТАЦИЯ


  Супрун Н.П. Научные основы определения свойств пакетов барьерной одежды с учетом особенностей эксплуатации. - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук по специальности 05.02.01. - материаловедение, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2006.

  Диссертация посвящена решению важной прикладной проблемы - определению свойств пакетов барьерной одежды, основной функцией которой является защита технологической среды и вырабатываемого продукта от загрязнений (продуктов жизнедеятельности организма человека), которые попадают в чистую среду из пододежного пространства. Проведенный детальный анализ современного состояния разработки барьерной одежды показал, что проектирование пакетов материалов не имеет достаточного теоретического и экспериментального обоснования, отсутствует научная основа определения свойств пакетов барьерной одежды с учетом особенностей эксплуатации. Были определены принципы научно обоснованного выбора специализированных по своим функциям материалов в пакеты барьерной одежды, что обеспечивает необходимое сочетание защитных свойств и характеристик, которые обусловливают достаточную комфортность изделия во время эксплуатации.

  Для описания процессов фильтрации флюида (газа, паро-жидкостной смеси и капельно-жидкой влаги) разработана физическая модель поровой структуры пакета материалов -


 •