LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації

одягу з урахуванням індивідуальних особливостей працюючих в чистих приміщеннях;

  • запропонована структурна схема взаємодії показників, які визначають комфортність бар'єрного одягу для чистих приміщень, проведена експертна оцінка якості матеріалів хірургічного бар'єрного одягу;

  • розроблена номенклатура показників якості матеріалів бар'єрного одягу, яка впроваджена в галузеві стандарти України: "ГСТУ 64-8-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Загальні технічні вимоги", "ГСТУ 64-9-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Види і комплектність", "ГСТУ 64-10-2000. Належна виробнича практика. Комплекти одягу для працюючих у чистих приміщеннях виробництва медичної та мікробіологічної промисловості. Номенклатура показників якості".

Практична цінність розроблених методів прогнозування та оцінки гігієнічних властивостей бар'єрного одягу підтверджена двома патентами на спосіб оцінки мікроклімату та спосіб оцінки комфортності. Результати досліджень впроваджено в навчальний процес та використовуються при виконанні науково-дослідних робіт.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці теми та задач дисертаційної роботи, вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. Розвинуто наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації. Авторові належать основні ідеї опублікованих праць, отриманих патентів, а також аналіз та узагальнення результатів роботи.

Апробація дисертації. Основні положення і результати роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на наукових конференціях професорсько – викладацького складу КНУТД (1998–2005 рр.); засіданнях кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон (1998–2005 рр.); міжнародній конференції "Химволокна–2000" (м. Тверь, Росія, 2000 р.); межвузівській науково – технічній конференції "Современные проблемы текстильной и легкой промышленности" (м. Москва, Росія, 2000р.); 4-ому міжнародному симпозіумі "EL-TEX 2000" (м. Лодзь, Польща, 2000 р.); 1-й міжнародній конференції "International Textile, Clothing and Design" (м. Дубровнік, Хорватія, 2000р.); міжнародних конференціях "Texsci-2003", "Texsci-2005" (м. Либерець, Чехія); міжнародній конференції "Волокнистые материалы – XXI век", (м. Санкт-Петербург, Росія, 2005р.); 12-й та 13-й міжнародних науково-практичних конференціях "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" СІЕТ–2002, СІЕТ–2003 (Україна); 12-й міжнародній конференції "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (м. Севастополь – м. Москва, Росія, 2002р.); ІІ-й міжнародній науково-технічній конференції "Материаловедение – 2002. Актуальные проблемы создания и использования новых материалов и оценки их качества" (м. Черкізово: Росія, 2002); міжнародній науково-практичній конференції "Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности" ПРОГРЕСС – 2002, ПРОГРЕСС – 2005, (м. Іваново, Росія); Українсько-Польській науковій конференції "Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва" (м. Хмельницькій, Україна, 2003); ювілейній міжнародній конференції "Інноваційні технології – майбутнє України" (м. Київ, Україна, 2005р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 53 роботи, з яких 33 – статті в фахових журналах, 1– навчальний посібник, 3 галузевих стандарти, 6 патентів України, 10 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Дисертацію подано на 308 сторінках друкованого тексту, із них 55 ілюстрацій, 53 таблиці, 262 літературних джерела на 22 сторінках. Повний обсяг дисертації складає 317 сторінок, включаючи додаток на 9 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, поставлено мету та сформульовано завдання досліджень, показано наукову новизну і практичне значення роботи.

Перший розділ присвячено огляду та детальному аналізу вітчизняної і зарубіжної літератури, за якими вивчено стан питань, що відносяться до теми. Огляд здійснювався системно, відповідно до цілі і задач дослідження з наступних питань: визначення умов функціонування чистих приміщень, основні вимоги до бар'єрного одягу та його роль в системі "оточуюче чисте середовище – бар'єрний одяг – людина", аналіз особливостей тепло–масообміну, які впливають на забезпечення комфортності бар'єрного одягу, огляд сучасних методів оцінки комфортності, аналіз існуючих моделей пористої структури текстильних матеріалів та адекватності описання за їх допомогою процесів масо- і теплопереносу. Проведений огляд дає підстави прийти до висновку щодо відсутності комплексного підходу до проблеми вивчення властивостей пакетів бар'єрного одягу, а також відсутності адекватних динамічних моделей переносу сухого і вологого повітря, спроможних вирішити зазначену проблему. Основними недоліками більшості запропонованих моделей можна вважати зайве спрощене уявлення про геометричну структуру багатошарових пакетів тканин і процесів тепломасообміну, а також відсутність чітких рекомендацій із системою визначальних параметрів, які дозволяють використовувати модельні результати при вивченні властивостей реальних пакетів. Крім того, експериментальне моделювання, найчастіше, обмежується розглядом одношарових текстильних матеріалів із наступним використанням відомих, але не завжди адекватних співвідношень, за допомогою яких прогнозуються властивості пакетів. При вивченні пакетів одягу не приділялося належної уваги урахуванню буферного впливу повітряних прошарків між окремими шарами матеріалів на властивості пакета, у цілому. Дослідження на реальних текстильних матеріалах і їх пакетах, зазвичай, проводяться для вивчення певних специфічних задач, що не вирішують взаємозалежну проблему забезпечення прийнятного рівня комфортності бар'єрного одягу і виконання ним захисних функцій.

В другому розділі розвита динамічна модель ізотермічної фільтрації повітря малої відносної вологості через матрицю трьох пористих плоско –паралельних шарів товщиною: l1 (білизна), l2 (проміжний шар), l3 (зовнішній шар), розділених двома внутрішніми повітряними прошарками товщиною: l12 і l23 при наявності двох зовнішніх повітряних прошарків: l01 (мікрокліматичного, тобто між шкірою людини і білизною) і l3В (зовнішнього, тобто того, що контактує з оточуючим середовищем чистого приміщення). Загальна товщина пакета l , таким чином, вважається рівною:

, (1)

У роботі також використовується модель двох