LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машинКИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

УДК 677.055Параска Георгій Борисович

НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ СТАБІЛІ3АЦІЇ

НАТЯГУ НИТОК ОСНОВИ В'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Спеціальність 05.05.10 - машини легкої промисловостіАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук


Київ - 2000
Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському Державному університетi технологій та дизайну Міністерства освіти та науки УкраїниНауковий консультант - доктор технічних наук, професор

Хомяк Олег Миколайович, Київський Державний університет технологій та дизайну, проректор з навчальної роботиОфіційні опоненти:


доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Масленніков Юрій Іванович, Акцеонерне товариство закритого типу "Український науково-дослідний інститут переробки волокон";


доктор технічних наук, професор

Орловський Броніслав Вікентiйович, Київський Державний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри "Машини легкої промисловості";


доктор технічних наук, професор Ройзман Вілен Петрович, Технологічний університет Поділля (м.Хмельницький), завідувач кафедри прикладної механіки


Провідна установа:

Чернігівський технолгічний університет Міністерства освіти та науки УкраїниЗахист відбудетьея 16 лютого 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 у Київському Державному університеті технологій та дизайну (КДУТД) за адресою: м. Київ-11, вулиця Немировича-Данченко, 23 дисертацією можна ознайомитися у 6і6ліотеці КДУТД за адресою: м. Київ-11, вулиця Немировича-Данченко, 2


Автореферат розісланий . 5 січня 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток легкої промисловості України пов'язаний з розробкою високоефективного, конкурентного обладнання, що забезпечує високу якість продукції, постійне розширення і оновлення асортименту продукції при скороченні витрат сировини.

Особливо швидкого росту об'ємів високоякісної продукції досягнуто в області основов'язального виробництва з використанням основов'язальних (ОВМ) і в'язально-прошивних машин (ВПМ). Швидкість в'язання деяких видів сучасних основов'язальних машин досягає 3000 петельних рядів за хвилину, а завдяки практично необмежених технологічних можливостей і області використання, ОВМ і ВПМ зайняли провідні місця в трикотажній промисловості, забезпечуючи третину світового виробництва трикотажних матеріалів.

Вдосконалення ОВМ і ВПМ направлені в основному на зменшення обривності ниток основи, яка є достатньо високою, і підвищення рівномірності петельної структури, яка порушується при перехідних процесах, викликаних зупинкою машин, та спрацюванні навоїв.

Дослідження вітчизняних і закордонних вчених, практика експлуатації основов'язального обладнання показали, що найбільш ефективним напрямком зменшення обривності ниток основи, підвищення рівномірності петельної структури є стабілізація натягу ниток основи.

Вирішення проблеми стабілізації натягу ниток основи стримується відсутністю наукових основ і інженерних методів проектування пристроїв, що забезпечують ефективну стабілізацію натягу ниток основи для існуючого в'язального обладнання і обладнання, що проектується. В даний час на вітчизняних і закордонних підприємствах зберігається тенденція пасивної боротьби з обривністю ниток основи - зменшення робочих швидкостей в'язання.

Зв'язок роботи з науковими планами. Дисертаційна робота відповідає науковому напрямку наукових досліджень Київського Державного університету технологій та дизайну (КДУТД) (напрямок "Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів").

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень є розробка наукових основ та інженерних методів проектування нових і вдосконалення існуючих пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин (ВМ), спрямованих на підвищення ефективності їх роботи (підвищення продуктивності і якості полотна та виробів).

Для досягнення поставленої мети були визначені і вирішені такі задачі:

- визначити умови взаємодії пристроїв стабілізації натягу ниток основи ВМ з нитками основи, що забезпечують сталість середнього (міжциклового) натягу ниток основи і мінімізацію динамічного натягу ниток основи;

- розробити багаторівневу класифікацію пристроїв стабілізації натягу ниток основи ВМ з врахуванням особливостей розвитку технічних систем;

- розробити показники для оцінки ефективності роботи пристроїв стабілізації натягу ниток основи ВМ; розробити установку для комплексних експериментальних досліджень пристроїв стабілізації натягу ниток основи в умовах, максимально наближених до виробничих;

- розробити наукові основи і методику проектування високоефективних пристроїв стабілізації динамічного натягу ниток основи;

- розробити наукові основи і методику проектування високоефективних пристроїв стабілізації середнього натягу ниток основи;

- розробити принципово нові конструкції пристроїв стабілізації натягу ниток основи, що забезпечують сталість середнього (міжциклового) натягу ниток основи і мінімізацію їх динамічного натягу;

- дослідити перспективні напрямки створення високоефективних пристроїв стабілізації натягу ниток основи;

- виконати експериментальні дослідження і виробничу перевірку працездатності та ефективності використання запропонованих технічних рішень для підвищення ефективності роботи ВМ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- розроблено математичну модель натягу ниток основи ВМ, на основі якої встановлено оптимальні умови взаємодії пристроїв натягу ниток основи з нитками основи, що забезпечують сталість середнього натягу ниток основи і мінімізацію їх динамічного натягу;

- на основі закономірностей розвитку технічних систем розроблена класифікація пристроїв стабілізації натягу ниток основи ВМ з позиції функціонального призначення, принципу дії і конструктивних особливостей;

- розроблені і апробовані критерії оцінки ефективності роботи пристроїв стабілізації натягу ниток основи ВМ; розроблено установку для комплексних експериментальних досліджень пристроїв стабілізації натягу ниток основи в умовах, максимально наближених до виробничих;

- розроблено універсальну математичну модель пасивних пристроїв стабілізації натягу ниток основи з врахуванням високочастотних і низькочастотних складових; встановлено перспективні напрямки удосконалення пасивних пристроїв стабілізації натягу ниток основи;

-