LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин

обгрунтовано і апробовано напрямок автоматизації проектування і дослідження пристроїв стабілізації натягу ниток основи в пружній системі заправки ниток основи ВМ;

- розроблено наукові основи проектування принципово нових високочастотних пасивних пристроїв стабілізації натягу ниток основи;

- розроблено наукові основи проектування високоефективних вагових пристроїв стабілізації середнього натягу ниток основи;

- розроблено наукові основи проектування комбінованих пристроїв стабілізації натягу ниток основи;

- на основі аналітичних і експериментальних досліджень виконана оцінка перспективних напрямків розробки пристроїв стабілізації динамічного натягу ниток основи - пневматичних, гідравлічних, ротаційних, електромеханічних.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

- розроблено принципово нові конструкції пасивних пристроїв стабілізації натягу ниток основи ( А.с. СССР № 1716834, № 1770477, №1788799, №1807131, патент Російської Федерації 2076911) та методи їх проектування, що забезпечують за рахунок підвищення степеня стабілізації динамічного натягу ниток основи зменшення їх обривності, підвищення якості готових виробів;

- розроблено принципово нову конструкцію вагового пристрою стабілізації середнього натягу ниток основи (позитивне рішення по заявці України №93005982) та метод його проектування, що забезпечує підвищення якості готових виробів;

- розроблено принципово нові конструкції комбінованих пристроїв стабілізації натягу ниток основі (патент України №12611А та інші) та методи їх проектування, що забезпечують підвищення ефективності роботи ВМ (підвищення продуктивності і якості полотна та виробів);

- розроблено принципово нові перспективні конструкції пневматичних (А.с. СССР №1730261, патент Російської Федерації 2023081), гідравлічних (А.с. СССР № 1839506, №1832777, патент Російської Федерації 2051998), електромеханічних (А.с. СССР № 1711509), та ротаційних (А.с. СССР №1427895, №1737048) пристроїв стабілізації динамічного натягу ниток основи, працездатність яких перевірена на експериментальних зразках;

- працездатність і ефективність нових конструкцій пристроїв стабілізації натягу ниток основи, інженерних методик проектування перевірена в наукових лабораторіях КДУТД, Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) і на виробничих підприємствах (Державне підприємство "Чернівцілегмаш", Рівненська фабрика нетканих матеріалів, Мукачівське трикотажне об'єднання).

Особистий внесок здобувача полягає у постановці ідеї та теми дисертаційної роботи, у постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. Під керівництвом та за безпосередньою участю автора розроблено методики дослідження, наукові основи та інженерні методи проектування нових пристроїв стабілізації натягу ниток основи, що забезпечують підвищення ефективності роботи ВМ. Автору належать основні ідеї опублікованих робіт та винаходів, а також аналіз та узагальнення результатів роботи.

Апробація дисертації. Основні положення і результати роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на:

- наукових конференціях професорсько-викладацького складу ДАЛПУ (1990-1998 рр.);

- наукових конференціях професорсько-викладацького складу ТУП (м.Хмельницький, 1996-1998 рр.);

- всесоюзній науково-технічній конференції "Технический прогресс в развитии ассортимента и качества изделий легкой промышленности" (м.Іваново, 1987 р.);

- всесоюзній науково-технічній конференції "Новые технические и технологические разработки и их внедрение в текстильной и легкой промышленности" (м.Іваново, 1989 р.);

- всесоюзній науково-технічній конференції "Научно-технический прогресс в текстильной и трикотажной промышленности" (м.Херсон, 1990 р.);

- науково-технічній конференції "Качество и надежность узлов трения" (м.Хмельницький, 1992 р.);

- міжнародній науково-технічній конференції "Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки" (м.Хмельницький, 1993 р.);

- II науково-технічній конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва" (м.Хмельницький, 1993 р.);

- III науково-технічній конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва" (м.Хмельницький, 1995 р.);

- науково-практичній конференції "Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону" (м.Хмельницький, 1995 р.);

- міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології та машини" (м.Хмельницький, 1998 р.).

Дисертаційна робота доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на:

- засіданні кафедри машин та апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості Чернігівського технологічного інституту (м.Чернігів, 1999 р.);

- розширеному засіданні науково технічної ради Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький, 1999 р.);

- міжкафедральному науковому семінарі на базі кафедри машин і апаратів легкої промисловості ДАЛПУ (м.Київ, 1999 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 70 робіт, серед яких 23 наукові статті в журналах, 18 тез наукових конференцій, 7 депонованих наукових статей, 5 звітів з науково-дослідних робіт і 16 авторських свідоцтв СРСР, патентів України та Російської Федерації на винаходи. Список опублікованих основних праць автора за темою дисертації наведено в авторефераті нижче.

На захист автор виносить: наукове обгрунтування та розв'язок важливої науково-технічної проблеми - розробка наукових основ проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи ВМ на основі встановлення оптимальних умов взаємодії пристроїв стабілізації натягу ниток основи ВМ з нитками основи, що забезпечують сталість середнього натягу ниток основи і мінімізацію динамічного натягу ниток основи; науково обгрунтовані розробки нових та вдосконалення існуючих пристроїв стабілізації натягу ниток основи, які забезпечують розв'язання значної прикладної проблеми трикотажного машинобудування - підвищення продуктивності ВМ і якості трикотажного полотна та готових виробів.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, восьми розділів, висновків, списку літературних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 428 сторінки, із них 64сторінок займають ілюстрації, 4сторінки - таблиці, 58 сторінок - додатки, 32сторінки - літературні джерела з 335 найменувань. Обсяг основної частини дисертації становить 270 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертації, поставлено мету та сформульовано задачі досліджень.

Перший розділ присвячено огляду досліджень щодо підвищення ефективності переробки ниток основи на ВМ.

Встановлено, що стабілізація середнього і динамічного натягу ниток основи дозволяє суттєво зменшити їх обривність і підвищити продуктивність обладнання, крім цього, стабілізація середнього натягу ниток основи веде до підвищення рівномірності петельної структури і якості готових виробів.

Спеціальні пристрої, що одержали в різних літературних джерелах різні назви - скало, нитконатяжний пристрій, компенсатор натягу ниток основи, регулятор натягу ниток основи, стабілізатор натягу ниток основи,