LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металівКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУПанасюк Ігор Васильович


УДК 678.059НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ВЗУТТЯ ТА ФУРНІТУРИ

З ПЛАСТМАС І МЕТАЛІВ
05.19.06 – Технологія взуттєвих і шкіряних виробів
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т


Дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Київ - 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант: заслужений працівник народної освіти України,

доктор технічних наук, професор

Бурмистенков Олександр Петрович,

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри електромеханічних систем.


Офіційні опоненти:

заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор Нестеров Владислав Петрович, Українська Технологічна Академія, президент Української Технологічної Академії;


доктор технічних наук, професор Лупкін Борис Володимирович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут", професор кафедри технології виробництва літальних апаратів;


доктор технічних наук, професор Гавва Олександр Миколайович, Національний університет харчових технологій, професор кафедри технічної механіки і пакувальної техніки.


Провідна установа: Хмельницький державний університет Міністерства освіти і науки України (м. Хмельницький).


Захист відбудеться " 30 " 09 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Автореферат розісланий " 28 " 08 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Первая Н.В.

ВСТУП


Актуальність теми. Створення сучасних високоефективних технологічних процесів є необхідною умовою прогресивного розвитку легкої промисловості України. Конкурентноздатність продукції значною мірою залежить від впровадження науково обґрунтованих технологій на всіх етапах виробництва, в тому числі для виконання фінішної обробки деталей після формоутворення.

У взуттєвих і фурнітурних виробництвах широко застосовуються невеликі типові деталі, які виготовляються методами формування у прес-форми з термопластичних полімерів (каблуки, набійки, задники) і цинкових сплавів (фурнітура, деталі замка "блискавка"), а також різанням з термореактивних пластмас (фурнітура). Усі ці деталі після формоутворення потребують проведення дуже трудомісткої подальшої обробки, пов'язаної з видаленням ливників, облою, шліфуванням і поліруванням поверхні. Оздоблювально-зачищувальні операції іноді обумовлюють до 80 % трудомісткості виготовлення, найчастіше виконуються ручним способом або засобами малої механізації. Галтувальні барабани, які застосовуються для полірування фурнітури з термореактивних пластмас, мають низьку продуктивність. Вважається перспективним використання набагато більш продуктивного планетарно-відцентрового устаткування зі складним обертанням робочої ємкості.

Незважаючи на численні дослідження руху робочого середовища в планетарних барабанах і накопичений досвід обробки формованих деталей в умовах промислового виробництва, до теперішнього часу не створені загальні підходи та рекомендації щодо проектування технологічних процесів зачищувальної обробки таких деталей в планетарно-відцентрових установках, відсутні можливості прогнозувати технологічний результат на стадії проектування. Тому розробка науково обґрунтованих технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки деталей взуття та фурнітури в ємкостях зі складним рухом, визначення уніфікованих вимог для проектування таких процесів з прогнозованим технологічним результатом є актуальною проблемою для подальшого розвитку виробництва в багатьох галузях промисловості України. Вирішення цієї проблеми дозволить суттєво підвищити продуктивність праці на оздоблювальних операціях при виготовленні дрібних деталей низу взуття та фурнітури з пластмас і металів, скоротити кількість необхідних доводочних випробувань устаткування для одержання раціональних технологічних і конструктивних параметрів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з науковими напрямками: "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", держбюджетна тема 6.19 ДБ №0100U003055, 2000–2002 рр. відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України; "Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів", держбюджетна тема № Н/н 2 1999-2002 рр. відповідно до плану НДДКР Київського національного університету технологій та дизайну.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка наукових основ і уніфікованих підходів до проектування технологічних процесів фінішної обробки дрібних деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів в планетарно-відцентрових установках, забезпечення можливостей прогнозування технологічного результату на стадії проектування на основі математичного моделювання динаміки руху і властивостей робочого середовища, спрямовані на підвищення продуктивності праці і економічної ефективності виробництва.

Відповідно до поставленої мети сформульовані завдання:

  • узагальнити закономірності технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки дрібних деталей взуття та фурнітури, вироблених з пластмас і металів методами формування та різання, визначити вихідні вимоги до їх обробки;

  • вивчити фізико-механічні властивості матеріалів деталей взуття та фурнітури, необхідні для проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки в планетарних барабанах;

  • розробити математичні моделі динаміки руху робочого середовища в ємкостях, що здійснюють різні види планетарно-відцентрового руху, визначити швидкості відносного руху оброблюваних деталей, діючі на них сили і на цих засадах розробити рекомендації щодо технологічного використання різних варіантів руху барабанів;

  • визначити вплив форми і розмірів оброблюваних деталей та наповнювача на кількість їх контактів, розробити математичну модель взаємодії оброблюваної деталі з частинками наповнювача та рекомендації щодо технологічного використання частинок різної форми;

  • визначити експериментально частоту взаємодії частинок робочого середовища в ковзному шарі масиву робочого середовища, її залежність від параметрів установки і