LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів

КНУТД. – 2003. – №2. – С. 62 - 66.

 • Панасюк І.В. Рівняння стану основного масиву сипкого матеріалу в обертових горизонтальних і планетарних барабанах // Вісник КНУТД. – 2003. – №3. – С. 232-236.

 • Панасюк І.В. Розподіл навантаження в основному масиві сипкого матеріалу в горизонтальних і планетарних барабанах // Вісник КНУТД. – 2003. – №4. – С. 164-168.

 • Панасюк І.В. Аналітичне визначення часу обробки деталей технологічним середовищем в обертових ємкостях // Вісник КНУТД. – 2004. – №1. – С. 114-118.

 • Бурмистенков О.П., І.В.Панасюк Дослідження руху частинок сипкого середовища у ковзному шарі в обертовому барабані // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – Ч. 1, Т. 1, №1. – С. 141-145.

 • Панасюк І.В. Експериментальне дослідження швидкості частинок сипкого середовища в обертовому барабані // Вісник КНУТД. – 2004. – №2. – С. 72-76.

 • Панасюк І.В. Експериментальне дослідження кута відриву частинок сипкого середовища від стінки в обертовому планетарному барабані // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – Ч. 1, Т. 3, №2. – С. 9-13.

 • Панасюк І.В. Алгоритм розрахунку кількості матеріалу, що видаляється з полімерних деталей при фрикційному контакті з абразивними частинками // Вимірювальна і обчислювальна техніка. – 2003. – №12. – С. 210-213.

 • Панасюк І.В., Запека М.В. Дослідження швидкості руху частинок робочого середовища в планетарному барабані з горизонтальними осями обертання // Вісник КНУТД. – 2004. – №3. – С. 52-55.

 • Планетарный центробежный станок для обработки деталей свободным абразивом: А.с. 1551334 СССР, МКИ В24 В31/02 / А.П. Бурмистенков, И.В. Панасюк (СССР). – № 4371253/08; Заявл. 29.11.88; Опубл. 23.03.90, Бюл. №11. – 4 с.

 • Планетарный центробежный станок для обработки деталей свободным абразивом: А.с. 1703411 СССР, МКИ В24 B31/104 / А.П. Бурмистенков, И.В. Панасюк, В.А. Ломака, В.В. Пономаренко (СССР). – № 4668400; Заявл. 28.03.89; Опубл. 07.01.92, Бюл. № 1. – 6 с.

 • Панасюк И.В. Определение параметров относительного движения частиц сыпучей среды в емкостях планетарно-центробежных установок // Тезисы докладов XLII научной и X научно-методической юбилейных конференций профессорско-преподавательского состава посвященных 60-летию основания института. - Киев: КТИЛП. - 1990. - С.252

 • Бурмистенков О.П., Панасюк І.В. Математична модель динаміки частинки сипкого середовища в ємкості зі складним рухом // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки". – Хмельницький: ХТІ, 1993. – С.34.

 • Бурмистенков О.П., Панасюк І.В. Особливості динаміки сипкого середовища в ємкостях зі складним рухом // Наукові праці. Ювілейна наукова конференція професорсько-викладацького складу, присвячена 65-річчю заснування академії. – К.: ДАЛПУ, 1995. – Ч. II. – С. 3.

 • Бурмистенков А.П., Панасюк И.В. Галтовочная установка с трехмерным движением емкости // Тези доповідей науково-практичної конференції "Технологічний Університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону". – Хмельницький: ТУП, 1995. – С. 345.

 • Бурмистенков А.П., Панасюк И.В., Скринник В.В. Аналитическое определение износа обрабатываемых деталей в галтовочных установках // Сборник научных трудов ХII международной научной школы "Вибротехнология – 2002". Выпуск №12. – Одесса: НПО "ВОТУМ". – 2002. – С. 32-34.


  АНОТАЦІЯ


  Панасюк І.В. Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих і шкіряних виробів, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2004.

  Дисертація присвячена створенню науково обґрунтованих основ і уніфікованих підходів до проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки дрібних деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів в планетарно-відцентрових барабанах. Вирішення цієї важливої науково-технічної проблеми забезпечило підвищення продуктивності праці, можливості прогнозування технологічного результату на стадії проектування. На основі математичного моделювання динаміки руху і властивостей робочого середовища в барабанах з різними видами планетарного руху встановлені функціональні взаємозв'язки параметрів робочого середовища з технологічними і конструктивними параметрами устаткування. Розроблена математична модель взаємодії оброблюваної деталі з частинками наповнювача різної форми та рекомендації щодо їх технологічного використання. Створені аналітичні методи розрахунку об'єму матеріалу, що видаляється; тривалості обробки при видаленні ливників, шліфуванні і поліруванні. Розроблені алгоритми проектування технологічних процесів обробки дрібних деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів у планетарно-відцентрових установках, відповідні програми для ПЕОМ. З використанням алгоритмів створено технологічні режими обробки та технічні завдання для проектування планетарно-відцентрових установок. Результати роботи впроваджені в промисловості.

  Ключові слова: технологічний процес оздоблювально-зачищувальної обробки, деталі взуття, фурнітура, планетарно-відцентрова установка, робоче середовище, частинка середовища.


  АННОТАЦИЯ


  Панасюк И.В. Научные основы проектирования технологических процессов обработки деталей обуви и фурнитуры из пластмасс и металлов. – Рукопись.

  Диссертация на соискание степени доктора технических наук по специальности 05.19.06 – технология обувных и кожевенных изделий, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2004.

  Диссертация посвящена созданию научных основ и унифицированных подходов к проектированию технологических процессов финишной обработки мелких деталей обуви и фурнитуры из пластмасс и металлов в планетарно-центробежных установках. Решение этой научно-технической проблемы на основе математического моделирования динамики движения и свойств рабочей среды обеспечило повышение производительности труда на отделочно-зачистных операциях. Теоретически и экспериментально подтверждена выдвинутая гипотеза о том, что, управляя силами, действующими в физическом поле взаимодействия наполнителя и обрабатываемых деталей, путем целенаправленного изменения параметров технологического процесса и оборудования можно прогнозировать конечный результат обработки на стадии проектирования. На основе анализа информации об объекте обработки определены требования к внешнему виду формованых полимерных и металлических деталей обуви и фурнитуры, допустимые в процессе отделочно-зачистной обработки дефекты их поверхности, взаимосвязь между формой детали, расположением облоя и эффективностью обработки деталей во вращающихся барабанах. Разработаны математические модели динамики движения частиц рабочей среды в барабанах с разными видами планетарного движения, позволяющие установить функциональные связи технологических и конструктивных параметров оборудования с параметрами движения рабочей среды.


 •