LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів

теми дисертації, предмету і методів дослідження, постановці та вирішенні основних теоретичних і експериментальних завдань. Автором створено новий напрямок у теорії проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки деталей взуття та фурнітури в планетарно-відцентрових установках з можливістю прогнозування технологічного результату; розроблені принципи та методологія узагальненого підходу до проектування технологічних процесів та устаткування для фінішної обробки типових деталей взуття та фурнітури; розроблені математичні моделі динаміки руху та взаємодії частинок сипкого середовища в ємкості, що здійснює складний рух; розроблені аналітичні методи визначення інтенсивності зносу деталей і тривалості обробки в технологічному середовищі. Самостійно виконані розробка і виготовлення оригінальних лабораторних установок, експериментальні дослідження, статистична обробка даних, аналіз і узагальнення результатів роботи. Здобувачу належать основні ідеї опублікованих робіт, авторських свідоцтв. Автором особисто створені спеціальні програми для ПЕОМ, які дозволяють розраховувати параметри технологічного процесу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідались на ювілейній XLII науковій конференції професорсько-викладацького складу, присвяченій 60-річчю заснування Київського технологічного інституту легкої промисловості (м. Київ, 1990 р.); міжнародній науково-технічній конференції "Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки" (м. Хмельницький, ХТІ, 1993 р.); наукових конференціях молодих вчених і студентів Державної академії легкої промисловості України (м. Київ, ДАЛПУ, 1993, 1994, 1998, 1999 р.р.); ювілейній науковій конференції професорсько-викладацького складу, присвяченій 65-річчю заснування ДАЛПУ (м. Київ, ДАЛПУ, 1995 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні технології життєзабезпечення людини" (м. Кам'янець-Подільський, 1998 р.); міжнародній науково-технічній конференції "Новітні технології в легкій промисловості та сервісі" (м. Хмельницький, 1999 р.); міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології та машини" (м. Хмельницький, 1999 р.); міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології підготовки фахівців з інженерних спеціальностей" (м. Київ, 2000 р.); ІІІ комплексі наукових заходів держав СНД "Вибротехнология – 2001" ім. Ф.Д. Овчаренко (м. Одеса, 2001 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Автоматизація виробничих процесів" (м. Хмельницький, 2002 р.); ХІІ міжнародній науковій школі "Вибротехнология – 2002" з механічної обробки дисперсних (сипучих) матеріалів і середовищ (м. Одеса, 2002 р.); ХІІІ міжнародній науковій школі "Вибротехнология – 2003" з механічної обробки дисперсних (сипучих) матеріалів і середовищ (м. Одеса, 2003 р.).

Дисертація доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на науковому семінарі кафедри електромеханічних систем КНУТД (м. Київ, 2003 р.); науковому семінарі кафедри конструювання та технології виробів із шкіри КНУТД (м. Київ, 2004 р.).

Публікації. Основний зміст і результати дисертації опубліковані в 32 роботах, в тому числі у монографії, 24 статтях у спеціальних виданнях, 2 авторських свідоцтвах.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основна частина дисертації представлена на 277 сторінках машинописного тексту, містить 98 малюнків, 6 таблиць, список використаних джерел з 204 найменувань. Повний обсяг дисертації складає 403 сторінки, включаючи 9 додатків.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовані мета та основні завдання досліджень, показані наукова новизна і практичне значення роботи.

Перший розділ присвячено огляду та детальному аналізу методів, засобів та досліджень оздоблювально-зачищувальної обробки деталей взуття та фурнітури технологічним середовищем в обертових ємкостях. Показано, що дрібні деталі легкої промисловості, виготовлені методами формування у прес-форми або різанням з пластмас і металів, потребують проведення трудомістких оздоблювальних операцій: видалення ливників і облою, шліфування, полірування. Одним з найбільш продуктивних методів механізації цих операцій вважають обробку в обертових ємкостях, які здійснюють складний, планетарний рух. Під час руху в таких ємкостях деталі піддаються оздоблювально-зачищувальній обробці завдяки безперервній їх взаємодії в ковзному шарі з частинками наповнювача та між собою. Відомо три режими руху сипкого матеріалу в обертовому горизонтальному або планетарному барабані: каскадний, водоспадний і мішаний каскадно-водоспадний. Попередніми дослідженнями встановлено, що для зачищувальної обробки оптимальним є каскадний режим, можливе також застосування каскадно-водоспадного режиму руху.

Деякі теоретичні аспекти проектування технологічних процесів та обладнання для обробки деталей в обертових ємкостях розробляли Ходоров Е.І., Канторович З.Б., Андрєєв С.В., Сланевський А.В. та ін. Рух сипкого середовища у планетарних барабанах досліджували Бушуєв Л.П., Мнджоян К.А., Бабічев А.П., Зверовщіков В.З., Matsunaga M. та ін. Більшість з них раціональні значення параметрів процесу обробки визначали експериментально на наявному устаткуванні. Існуючі дані розрізнені, а іноді суперечливі, здебільшого враховувались кінематичні та динамічні характеристики. Час обробки визначали тільки експериментально для конкретних установок. Спроби аналітичного визначення часу обробки здійснені для окремих випадків. Все це ускладнює проектування технологічних процесів і нового устаткування з прогнозованим часом обробки. Ці передумови визначили мету і завдання дослідження, спрямовані на подальшу розробку основ проектування технологічних процесів оздоблювально-зачищувальної обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів, отриманих різними методами формування, а також на створення можливостей прогнозувати кінцеві результати обробки та їх відповідність вихідним вимогам з використанням новітніх, зокрема інформаційних, технологій.

Другий розділ присвячено визначенню вимог до деталей взуття та фурнітури, що обробляються в обертових ємкостях, і дослідженню деяких фізико-механічних властивостей полімерних матеріалів, з яких вироблені ці деталі. Визначено, що фурнітура повинна відповідати естетичним та ергономічним вимогам. Допоміжні та декоративні деталі взуття, що знаходяться на зовнішній поверхні виробів, мають бути привабливими на вигляд і задовільно міцними. Деталі низу повинні мати високі характеристики міцності та точність розмірів, задовільний зовнішній вигляд, відповідати ергономічним вимогам. На базі досвіду промисловості визначені припустимі в процесі оздоблювально-зачищувальної обробки дефекти поверхонь деталей. Таких дефектів встановлено більше двадцяти.

Сформульовано вимоги до технологічності конструкцій формованих з полімерів деталей взуття та фурнітури. Установлено взаємозв'язок між формою деталей, відлитих з пластмас і металів, розташуванням облою, випресовок і можливістю ефективної