LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах

Київський державний університет технологій та дизайну


Данилкович Анатолій ГригоровичУДК 675.024.43+675.026.1/.23+675.6

Наукові основи

ресурсоенергозберігаючих технологій

формування структури шкіри та хутра

в дубильно-оздоблювальних процесах
Спеціальність 05.19.05 - технологія шкіри та хутра

Автореферат дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора технічних науккиїв – 2000

Дисертація є рукопис

Робота виконана в Київському державному університеті технологій та дизайну,

Міністерство освіти і науки України


Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Луцик Ростислав Володимирович, КДУТД, завідувач кафедрою


Офіційні опоненти:

д. т. н., заслужений діяч науки і техніки України, професор Анохін Віктор Васильович, КДУТД, професор кафедри технології полімерів та опоряджувального виробництва;

д. т. н., професор Малкин Едуард Семенович, КНУБА, професор кафедри теплотехніки та ІТТФ НАН України, провідний науковий співробітник відділу тепломасообміну;

д. х. н., професор Фабуляк Федір Григорович, НТУУ "КПІ", професор кафедри хімічної технології в'яжучих полімерних і композиційних матеріалів.


Провідна установа: Херсонський державний технічний університет, кафедра хімічних технологій волокнистих матеріалів, Міністерство освіти і науки України, м. Херсон

Захист відбудеться 21 лютого 2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03, Київський державний університет технологій та дизайну; 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну; 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.

Автореферат розісланий 5 січня 2001 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Журавський В.А.

загальна характеристика роботи


Перехід України до ринкових відносин потребує широкого розвитку виробництва шкіри та хутра, розробки нових і вдосконалення діючих технологій, розширення асортименту та підвищення якості напівфабрикату, шкіряних та хутрових товарів. Значні труднощі в реалізації цієї проблеми зумовлені багатоетапністю і різноманітністю технологій перетворення шкур тварин в шкіру та хутро. Фактично властивості шкіри та хутра формуються на всіх технологічних етапах їх виробництва. При аналізі технологій виробництва шкіри та хутра видно, що до основних фізико-хімічних процесів, від яких залежить формування структури напівфабрикату можна віднести: пікелювання, дублення, жирування, додублювання-наповнювання, фарбування. При проведенні наступних післядубильних оздоблювальних процесів це формування продовжується і завершується лише після сушильно-оздоблювальних процесів та операцій.

Аналіз діючих в Україні технологій енергоматеріалоємного шкіряно-хутрового виробництва показує, що основними їх недоліками є: значна тривалість обробки, нераціональне використання хімічних матеріалів, особливо хромових дубителів і барвників (на виробництво 1 кг шкіри витрачається 2,4 кг хімічних матеріалів, з яких 36,4 % - при дубленні), підвищена забрудненість стічних вод (і довкілля) шкідливими речовинами відпрацьованих рідин. Так, після дублення-жирування овчин залишається у відпрацьованій рідині 50...60 % хромового дубителя і мінерального масла І-12А.

Тому розробка альтернативних технологій шкіряно-хутрового виробництва, спрямованих на вирішення екологічних, економічних і сировинних проблем, є основним та актуальним напрямком фундаментальних наукових досліджень як за кордоном, так і в Україні. Поліпшення якості шкіри та хутра при зменшенні матеріалоємності їх виробництва й відповідно шкідливих відходів може бути вирішено шляхом створення нових технологій на основі досліджень механізмів фізико-хімічних процесів та використання ефективних хімічних матеріалів.

Створення ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра неможливо без використанням сучасних хімічних матеріалів, які містять функціональні групи різної природи, і можуть ефективно впливати на перебіг фізико-хімічних процесів. Незважаючи на значну кількість робіт, в яких розглядаються результати дослідження процесів дублення, наповнювання, жирування та фарбування, створенню таких технологій перешкоджає обмежена кількість систематичних наукових досліджень з питань механізму стабілізації та формування структури колагену і взаємного впливу окремих технологічних обробок на формування властивостей шкіри та хутра залежно від цільового призначенням. Тому при впровадженні у виробництво нових матеріалів переважає емпіричний підхід, що пояснюється відсутністю наукових основ ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра.

Метою роботи є створення наукових основ ресурсоенергозберігаючих, конкурентноспроможних та екологічно безпечних технологій дубильно-оздоблювальних процесів шкіряно-хутрового виробництва. Ця мета досягається встановленням механізму комплексоутворення сполук хрому (ІІІ), аналізом кінетично-сорбційних процесів взаємодії колагену з дубильними та оздоблювальними хімічними реагентами з врахуванням амінокислотного складу, будови колагену та кератину й ролі вільної та зв'язаної води в цих процесах та закономірностями пластифікаційного впливу наповнювально-жирувальних реагентів. Тобто, для здійснення зазначеної мети необхідно вирішення таких основних задач:

визначення амінокислотного складу колагену дерми ссавців і відстані між функціональними групами сусідніх макромолекул у мікрофібрилі колагену на різних рівнях тріад амінокислотних залишків для встановлення доступності структури реагентам;

встановлення кількості можливих внутрішніх і зовнішніх типів взаємодій колагену з основним сульфатом хрому (ІІІ) в об'ємі ділянки мікрофібрили 1D, рівній періоду зміщення макромолекул в мікрофібрилах дерми ссавців;

розроблення науково обгрунтованих процесів формування структури шкіри та шкірної тканини хутра при дубленні на основі уточненої будови колагену, а також при наповнюванні, жируванні, фарбуванні;

встановлення закономірностей взаємодії етаноламінів та дигліколевих ефірів аліфатичних та нафтенових кислот з колагеном дерми і кератином волосу шкур ссавців в процесах хромового дублення та рідинного оздоблювання;