LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах

А.Г., Луцик Р.В. , Жигоцький О.Г. Розробка технології комплексного рідинного оздоблювання напівфабрикату хромового дублення // Вісник ДАЛПУ.– 2000.– № 3.– С. 55 – 60.

32. Состав для пропитки кожи: А.с. 1307859 СССР, МКИ С 14 С 9/00 / А.Г.Данилкович, Э.Е.Касьян, В.И.Бехарский, И.Т.Шкаранда, В.И.Лищук, Б.К.Зейналов, П.М.Керимов, Б.К.Агаев (СССР).– № 3862279/28-12; Заявлено 19.02.85; Зарег. 03.01.87.

33. Способ обработки меховых овчин: А.с. 1511278 СССР, МКИ С 14 С 1/08, 3/06, 9/02 / Т.Э.Гаджиев, А.Г.Данилкович, Б.С.Григорьев, А.Н.Беседин, Т.П.Гаджиев, К.И.Камбаров (СССР).– № 4371170/31-12; Заявлено 30.12.87; Опубл. 30.09.89. Бюл. № 36.– С. 120.

34. Пат. 2016906. Російська Федерація, МПК5 С 14 С 9/00, D 06 Р 3/32. Способ выработки кож /А.Г.Данилкович, Э.Е.Касьян, В.И.Лищук, В.А.Ковальков, Н.И. Денисенко (Україна).– № 5004431/12; Заявлено 23.08.91; Опубл. 30.07.94.– Бюл. № 14.– С. 75.

35. Пат. 17476А. Україна, МПК D 06 P3/32. Спосіб фарбування шкір / А.Г.Данилкович, В.І.Аверкова, А.А.Горбачов, В.А.Журавський, С.М.Кернер (Україна).– № 96114229; Заявлено 15.11.96; Опубл. 31.10.97. Бюл. № 5.– С. 3.1.217.

36. Данилкович А.Г. Заявка 98063309, МПК D 06 P 3/32. Спосіб фарбування шкір.– Заявл. 24. 06.98.– Рішення про видачу патенту на винахід від 26.06.2000.

37. Гаджиев Т.Э., Данилкович А.Г. Оптимизация состава и режима процесса жирования меховых овчин // ХIV Международный конгресс специалистов меховой промышленности, г. Алма-Ата, 4–7 сентября 1990: Сб. тезисов и докладов.– М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990.– С. 81 – 86.

38. Адсорбция кислотных азокрасителей на гольевом порошке / В.И.Аверкова, А.Г.Данилкович, А.А.Горбачев, А.Г.Жигоцкий // 2-я Междунар. наук.- технич. конф. "Развитие технич. химии в Украине": Сб. тр. по технич. химии.– К.: МП Украины, 1997.– С. 3 – 6.

39. Данилкович А.Г. Взаємодія складних змішаних ефірів аліфатичних і нафтенових кислот з колагеном та кератином // Сб. тр. Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы лёгкой и текстильной пром-сти на пороге нового века".– Херсон: ХГТУ, 1999.– С. 38 – 40.


Анотація

Данилкович А.Г. Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах. Рукопис.

Захищається докторська дисертація за спеціальністю 05.19.05 – технологія шкіри та хутра.- Київський державний університет технологій та дизайну, Київ, 2000.

Розроблено наукові основи ресурсоенергозберігаючих, екологічно безпечних технологій цілеспрямованого формування структури шкіри та хутра на основі встановлених механізмів та закономірностей дубильно-оздоблювальних процесів: деагломераційного дублення, наповнювання, жирування та фарбування. Кількісний аналіз структури колагену, що включає розрахунок відстаней між його карбоксильними групами в мікрофібрилах з врахуванням розміру диядерних гідроксосульфатохромових комплексів, дозволив встановити двостадійний механізм аніонно-катіонного дублення голини. Процес дублення колагену з попередньою обробкою етаноламінами аліфатичних чи нафтенових кислот, дигліколевими ефірами суміші цих кислот інтенсифікується завдяки їх пенетруючої здатності, зростанню рухомості елементів структури колагену та зменшенню на першій стадії дублення реакційної здатності хромових комплексів. Внаслідок проведеного комплексу теоретичних та експериментальних досліджень з використанням фізико-хімічних та математичних методів розроблено науково обгрунтовані ресурсоенергозберігаючі технології: аніонно-катіонного дублення голини підвищених товщин та двоєної голини без використання пікельної обробки, рідинного оздоблювання шкіряного напівфабрикату, аніонно-катіонного дублення-жирування овчини хутрової та шкурок кроля маловідхідного і одноетапного варіантів обробки. Впровадження розроблених технологій у виробництво дало загальний фактичний прибуток, отриманий, в основному, внаслідок економії сировини, хімічних реагентів і підвищення сортності готової продукції, рівний 4 млн. 250 тис. гривень, а відвернутий екологічний збиток є в п'ять разів більшим. При цьому відвернутий екологічний збиток на 1 млн. дм2 шкір для верху взуття складає 740 тис. гривень, а для хутрових шкур – 1,6 млн. гривень. Крім того, інтенсифікація технологічних процесів (в 2...3 рази) дала змогу зменшити затрати енергії на 50...70 % порівняно з традиційною технологією.

Ключові слова: колаген, стабілізація, формування структури, агломерація, ресурсоенергозберігання, дублення, жирування, наповнювання, фарбування, основний сульфат хрому, алкілкарбоксиетаноламін, акрилові дисперсії, дигліколеві ефіри, титанілоксалова кислота, азобарвник аніонний.

THE SUMMARY

Danilkovich A.G. Scientific principles of saving resource technologies of leather and fur structure forming in tanning and finishing processes. – Manuscript.

Thesis for a doctor's degree by 05.19.05 – technology of leather and fur is supported. – Kyiv state university of technologies and design, Kyiv, 2000.

The scientific principles of saving resource and ecological safe technologies of purpose directional structure forming of leather and fur have been developed. They have been formulated on the basis of the stated mechanisms and regularities of the tanning and finishing process series: deagglomeration tanning, filling, fat-liquoring and dyeing. The quantity analysis of collagen structure, including the calculation of the distance between its carboxyl groups in microfibrils considering dinuclear hydroxosulphate chrome complexes dimentions, permitted to define the two-stage mechanism of hide tanning. The process of collagen tanning is intensified under the action of preliminary treatment by means of ethanol amines of aliphatic or naphten acids, diglycol ethers the mixture of these acids due to their penetrated action, increasing of element structure collagen mobility and decreasing reactivity of chrome complexes at the very beginning of tanning. As a result of the performed theoretical and experimental investigations using physico-chemical and mathematical methods there have been developed the following saving resource scientifically well-founded technologies: small waste anion-kationic tanning technologies of more thick, splitting hide without using pickel treatment, liquid finishing of semi- manufactured leather, small waste treatment version of anion-cationic tanning and fat-liquoring of fur sheep and rabbit skin. The communal actual profit on the intrusion of designed technologis in manufacture has compounded 4 million 250 thousand, and prevented ecological injury in 5 times greater owing to saving raw, chemical reagents and heightening of the grade of quality of finished production as contrasted to by traditional technologis. For that, the prevented ecological demage - in the producing of 1 mln gm2 leather for foot – wear upper part was 0,74 mln grn. and one for fur was 1,6 mln