LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах

пластифікованої суміші акрилових дисперсій, аніонних азобарвників, попередньо суміщених з стабілізованим лимонною кислотою сульфатотитанілатом амонію, емульсії змішаних дигліколевих ефірів аліфатичних та нафтенових кислот – ВАТ шкіряного підприємства "Світанок" (м. Львів);

варіант технології рідинного оздоблювання – заключне фарбування напівфабрикату хромового дублення у наповнювально-фарбувально-жирувальному процесі з використанням сульфатотитанілату амонію – ЗАТ "ВОЗКО" (м. Вознесенськ).

Розроблені маловідхідні технології хромового дублення-жирування у виробництві еластичних шкір та хутрових шкур дають можливість зменшити витрату сполук хрому (ІІІ) на 33,0...45,0 % при низькій концентрації оксиду хрому (ІІІ) у відхідних рідинах (0,25...0,3 г/дм3). Технології одноетапного варіанту дублення-жирування хутрових шкур та голини підвищених товщин дозволяють зменшити витрати сполук хрому в 1,8...2,1 рази, сировини – на 4,9...8,1 % на одиницю площі шкіри та хутра, підвищити сортність шкіри для верху взуття на 0,67 %. При цьому маловідхідні технології й технології одноетапного варіанту дублення-жирування дозволили отримати фактичний прибуток 2,29 млн. гривень на 38,0 млн. дм2 готової продукції. Використання підприємствами технології рідинного оздоблювання дає можливість підвищити насиченість глибини тону і рівномірність забарвлення поверхневих шарів шкіри для верху взуття. Це дозволяє зменшити витрати покривної апретури на 30...40 %, підвищити сортність на 1,17...1,23 %. При цьому фактичний прибуток від впровадження розроблених технологій склав 1,93 млн. гривень на 42,0 млн. дм2 шкіри, а загальний відвернутий екологічний збиток – 20 млн. 657 тис. гривень.

Наукові положення і висновки, викладені в дисертації, використовуються в навчальній та науково-дослідній роботах кафедри технології шкіри та хутра КДУТД.

Особистий внесок здобувача полягає у розробці наукових основ процесу дублення гідроксосульфатохромовими комплексами аніонної початкової форми, жирування дигліколевими ефірами аліфатичних та нафтенових кислот, наповнювання пластифікованими акриловими полімерами, фарбування в темні кольори аніонними азобарвниками, стабілізованими похідними титанілоксалової кислоти у виробництві шкіри та хутра. Це сприяє підвищенню ефективності технологій та мінімізації впливів виробничих відходів на довкілля. В процесі роботи автор розрахував кількісний склад амінокислот в макромолекулі колагену, відстані в мікрофібрилах дерми колагену перед дубленням між карбоксильними групами, які приймають участь в процесі його структурування диядерними гідроксосульфатохромовими комплексами. На цій основі автором розроблена теорія двостадійного хромового дублення, згідно з якою структурування дерми на другій стадії дублення відбувається з утворенням подвійних та поліядерних координаційних зв'язків між молекулами мікрофібрил колагену. Автор установив механізм процесів наповнювання, жирування, фарбування з використанням етаноламінів і дигліколевих ефірів аліфатичних та нафтенових кислот і похідних титанілоксалової кислоти, розробив способи ефективного їх використання при рідинному оздоблюванні.

Здобувач науково обгрунтував, розробив і впровадив у виробництво вищеназвані ресурсоенергозберігаючі, екологічно безпечні технології виробництва шкіри та хутра; на основі методик, затверджених Мінфіном та Мінекобезпеки України, розрахував величину суттєвого зменшення відвернутого екологічного збитку після впровадження розроблених технологій у виробництво.

Особистий внесок автора у працях, опублікованих у співавторстві та використаних при написанні дисертації, полягає в теоретичному і методологічному обгрунтуванні постановки досліджень, розробці методик експериментальних досліджень, узагальненні отриманих результатів та формулюванні висновків, а також участі в проведенні експериментів та обробці отриманих даних.

Апробація роботи. Визначені в дисертаційній роботі мета і задачі досліджень у вибраному напрямку схвалені кафедрою технології шкіри та хутра КДУТД. Їх результати оприлюднені на ХІV Міжнародному конгресі спеціалістів хутрової промисловості (м. Алма-Ата, 1990), 2-й Міжнародній науково-технічній конференції "Розвиток технічної хімії в Україні" (м. Харків, 1997), Всеукраїнській конференції "Проблеми легкої і текстильної промисловості на порозі нового віку" (м. Херсон, 1999), Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні екологічно безпечні технології" (м. Київ, 2000) та наукових конференціях КДУТД.

Публікації. Результати досліджень опубліковано більш ніж у 80 роботах, вміщених у наукових, науково-технічних фахових українських та зарубіжних періодичних виданнях, а також використані дисертантом в підручнику "Технологія шкіри та хутра", навчальних посібниках "Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва", "Практикум з хімії і технології шкіри та хутра", конспекті лекцій "Основи технології шкіри та хутра". За результатами роботи отримано 9 авторських свідоцтв і патентів та 3 рішення про видачу патентів.

Обсяг і структура роботи. Дисертацію викладено на 382 сторінках, в тому числі основного машинописного тексту 277 с. Вона включає вступ, п'ять розділів, висновки, список використаних джерел із 413 назв та 11 додатків на 69 с. Робота містить 57 таблиць і 47 рисунків обсягом відповідно 34 і 10 с.


основний зміст роботи


У вступі викладено обгрунтування дисертаційної роботи, її актуальність, визначено мету і завдання дослідження, його наукову новизну та практичну значимість.

В розділі 1 зроблено аналіз літературних джерел по амінокислотному складу колагену, кератину та напівфабрикату і формуванню властивостей шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах. Розглянуто хімічний склад, будову і властивості комплексів хрому (ІІІ) у водних розчинах, колагену та кератину, об'єктивна інформація про які необхідна для теоретичного розгляду можливих механізмів взаємодій хімічних реагентів з колагеном та кератином в процесах їх перетворення в шкіру та хутро. Розробка наукових основ стабілізації колагену передбачає наявність, в першу чергу, об'єктивної інформації про його амінокислотний склад, мікро- і макроструктуру та місце серед відомих типів колагену. Проведений аналіз наукових робіт біохімічного напрямку показує значну розбіжність як в кількості і послідовності амінокислот в поліпептидних ланцюгах, так і в значеннях параметрів конформації макромолекул колагену. Це зумовлено значною складністю будови поліпептидних ланцюгів білків та великим об'ємом експериментально-аналітичних робіт. Розвиток інструментальної техніки, методичних розробок та комп'ютерних засобів дозволив автору суттєво уточнити відомості про амінокислотний склад і структуру колагену.

Розглянута еволюція теорій процесу хромового дублення колагену, згідно з якими взаємодія між білком і дубителем має нехімічний та хімічний характер. В