LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах

ряді робіт досліджено взаємодію основного сульфату хрому з кислотними і основними групами колагену з утворення хімічних зв'язків різного типу. Незважаючи на те, що в останні роки з'явились роботи, в яких, в певній мірі, враховувався амінокислотний склад колагену, задача встановлення типів і кількості зв'язків хромових комплексів з колагеном при його дубленні ще не вирішена. Процес дублення розглядався без пластифікаційного впливу жирувальних матеріалів на ступінь стабілізації та формування структури колагену дерми. При цьому не вивчався процес хімічного перетворення диядерних гідроксосульфатокомплексів хрому (ІІІ) при структуруванні колагену. Незважаючи на значну кількість робіт в цьому напрямку дублення колагену дерми та шкірної тканини хутрових шкур досліджено недостатньо глибоко, в зв'язку з цим для більшості діючих технологій характерна велика матеріалоємність, недостатня ефективність використання основного сульфату хрому і, як результат, значне забруднення довкілля стічними водами підприємств.

Аналіз наукових праць з оздоблювальних процесів показує, що переважна більшість має технологічний характер і лише незначна кількість присвячена комплексному розгляду зв'язку між різними стадіями формування структури шкіряного та хутрового напівфабрикату. В значній мірі це зумовлено зменшенням ролі хімічних взаємодій частково вже сформованої структури колагену дерми з реагентами широкого асортименту як відносно хімічного складу, так і функціонального призначення. При чому, для типових технологій характерний недостатньо високий ступінь використання оздоблювальних матеріалів, а на стадії фарбування – невисока насиченість тону при фарбуванні шкір в темні кольори, особливо, при суміщенні процесів фарбування і наповнювання. Недостатня кількість систематичних комплексних досліджень процесів формування структури шкіри та хутра в значній мірі перешкоджає розробці нових ефективних технологій. Розділ 1 завершується задачами, які, на думку автора, необхідно вирішити при розробці наукових основ формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах ресурсоенергозберігаючих технологій.

В розділі 2 подано характеристику напівфабрикату і реагентів, їх властивості та методи дослідження. Використані в роботі предмети дослідження наведені в табл. 1, а методи та досліджені залежності – в табл. 2.

Взаємодія колагену і кератину з дигліколевими ефірами вивчалась при використанні цих реагентів на стадії пікелювання овчин, в тому числі після збривання волосяного покриву. Для багатокритеріальної оптимізації процесу дублення голини підвищених товщин використано зразки недвоєної голини, отриманої з шкур бичини площею 25 дм2, для оптимізації процесів дублення-жирування овчин хутрових – їх половинки. Дослідження фарбувально-жирувальних процесів структурованого ОСХ колагену (колагенату) проведено на струганому напівфабрикаті товщиною 1,6 мм.

Таблиця 1. Предмети дослідження

Предмет дослідження Умовне скорочення Характеристика, хімічна формула

Колаген: голинного порошку голини підвищених товщин голини двоєної ГП – – "ОСТ 17-546-75" Отримано із шкур великої рогатої худоби за технологією з руйнуванням волосу, товщина 6,4 0,2 мм Як і недвоєної, товщина 2,6 0,2 мм

Колаген і кератин – Овчини хутрові, "ГОСТ 28509-90" і шкури кроля хутрового, "ГОСТ 2136-87"

Желатин – "ГОСТ 23058-78"

Сульфат хрому "чда" Основний сульфат хрому СХ ОСХ , "ГОСТ 4472-78" , "ОСТ 6-18-219-82"

Алкілкарбоксиетаноламіни: аліфатичних кислот нафтенових кислот АКЕА АКЕА АК АКЕА НК , ТУ 3480224-79 – гасово-газойлевої фракції

Ефір дигліколевий: діетиленгліколевий дипропіленгліколевий - сульфований ДГЕ ДЕГЕ ДПГЕ ДПГЕС

Титанілоксалова кислота Калієва сіль ТОК Сульфатотитанілат амонію ТОК КТОК СТА Отримується додаванням КОН до ТОК , ТУ 95.290-79

Суміш дисперсій полімерів СДП Емульсії барвакрил А, МБМ-3, МХ-30 в співвідношенні 1:1:1

Примітка. Концентрацію СХ і ОСХ та витрату ОСХ в роботі подано в розрахунку на Cr2O3

Дослідження суміші жирової композиції в обмеженій ділянці у зв'язку з порушенням умови 0 Ј хі Ј 1 проведено після трансформування досліджуваної ділянки в нову систему координат з вершинами, що прийняті за самостійні інгредієнти, так звані "псевдокомпоненти". У зв'язку із специфікою технології шкіряно-хутрового виробництва, процеси якого характеризуються багатьма вихідними показниками, що змінюються в різних напрямках, для розробки оптимальних технологій використано узагальнену функцію Харингтона.

Таблиця 2. Методи та досліджені залежності

Метод дослідження Залежність

Розрахунковий - кількості можливих внутрішніх і зовнішніх типів координаційних зв'язків гідроксосульфатохромових комплексів від відстані між іонізованими карбоксильними групами в 1D-об'ємі мікрофібрили

Аналітичний - комплексного показника якості шкіри та хутра від одиничних показників за функцією бажаності; екологічної оцінки відвернутого збитку від приведеної маси хрому

Відривання кільця - поверхневого натягу від концентрації АКЕА

Диференціальної скануючої калориметрії - температури склування і теплоємності акрилових полімерів від концентрації АКЕА

Термогравіметричний - термодинамічних показників ГП та акрилових полімерів від ступеня їх модифікації АКЕА

Мікроскопічний - стійкості емульсій з часом та дифузії дисперсій СДП в колагенат від концентрації АКЕА

Потенціометричний - стійкості розчинів ТОК і АКЕА відповідно до лугів і кислот; рН розчинів АКЕА і СХ (ОСХ), розчинів барвника і ТОК (КТОК) від їх співвідношення та часу контакту

Рухомої межі - x-потенціалу дисперсій полімерів від концентрації АКЕА

Реологічний - в'язкості дисперсій полімерів від концентрації АКЕА

Седиментаційний - стійкості дисперсій полімерів від концентрації АКЕА

Сорбційний - кількості сорбованого барвника від співвідношення СТА і барвника

Спектрофотометричний - стійкості емульсій з часом; взаємодії СХ і ОСХ з АКЕА, акрилових полімерів з АКЕА і колагенату з модифікованою СДП; відносної оптичної густини барвника і ТОК (КТОК) від їх співвідношення; сорбції барвника ГП в присутності ТОК (КТОК) від часу контакту

Рангової кореляції - ступеня впливу факторів чи показників на процеси дублення-жирування і показники якості шкіри та хутра

Симплексний -гідротермічної стійкості від основності СХ, витрати АКЕА і СХ

"Псевдокомпонентів" - поглинання жиру, пластичності та питомої маси шкірної тканини від складу жирувальної емульсії

Бокса-Хантера 2-го порядку - поглинання ОСХ, гідротермічної стійкості, об'ємного виходу, усадки площі, межі міцності та видовження при 4,9 МПа від витрати дубителя, його основності, витрати ДГЕ, рН рідини

Багатокритеріальної оптимізації - оптимального режиму процесу на основі регресійних рівнянь, отриманих в попередньому випадку

Фізико-механічний -