LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Андреєва Ольга Адіславівна


УДК 675.024.43+675.0.26.1/.23+675.6НАУКОВІ ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДУБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЮВАННЯ ШКІР

З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ СПОЛУК
05.19.05 – технологія шкіри та хутра
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наукКиїв – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор,

заслужений працівник народної освіти України

Луцик Ростислав Володимирович,

Київський національний університет

технологій та дизайну, завідувач

кафедри тепломасообмінних процесів

Офіційні опоненти:

доктор хімічних наук, професор Фабуляк Федір Григорович, Національний авіаційний університет, професор кафедри хімії і хімічних технологій;

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Борисенко Людмила Миколаївна, Інститут ветеринарної медицини Української академії аграрних наук, провідний науковий співробітник;

доктор технічних наук, професор Осейко Микола Іванович, Національний університет харчових технологій, головний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії

Провідна установа: Хмельницький національний університет Міністерства

освіти і науки України (м. Хмельницький)

Захист відбудеться „29" грудня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Автореферат розісланий "29" _листопада_ 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Первая Н.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. У світових тенденціях розвитку шкіряного виробництва особлива увага надається розробці сучасних ресурсозберігаючих технологій з підвищеним ступенем екологічної безпеки. Створення нових технологій неможливе без розробки наукових основ формування певного типу структури матеріалів (для шкіри – структури дерми), без застосування ефективних доступних хімічних матеріалів.

Сучасний ринок насичений шкірами широкого асортименту, який протягом останніх років залишається практично незмінним унаслідок застосування постійних за своїм складом та призначенням хімічних матеріалів. Незважаючи на численні дослідження будови колагену, його ролі у формуванні структури і якості готової продукції, під час обробки дерми функціональні групи цього протеїну задіяні не завжди ефективно, поза увагою залишаються пептидні групи, хоча їх вміст у колагені на порядок більший від інших складових. Вищезгадане стримує розробку ефективних технологій дублення та оздоблювання, як процесів, відповідальних за формування структури і властивостей дерми.

Відповідно до останніх теоретичних досліджень у галузі дублення, процес формування структури колагену пов'язаний не тільки з її фіксацією, а й з розклинювальною дією застосовуваних речовин. Це привело до гіпотези – організації внутрішньої просторової структури колагену шляхом максимального залучення його активних центрів до взаємодії з хімічними матеріалами, у тому числі з розробленими поліфункціональними сполуками, на різних (мікро -, макро -) рівнях структури з утворенням міцних, гнучких зв'язків для забезпечення формування об'єму та необхідних властивостей дерми. Гіпотеза ґрунтується на уявленні про поліфункціональну природу колагену та застосовувані сполуки, а також на уточнених уявленнях про фізико-хімічну суть процесів дублення та оздоблювання. Створені наукові основи та розроблені технології шкір в результаті підтвердження цієї гіпотези сприятимуть виробництву нової конкурентоздатної продукції при раціональному використанні матеріальних ресурсів, зменшенні шкідливого навантаження на довкілля.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до напрямів науково-дослідної роботи Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД): "Ресурсозберігаючі технології та переробка відходів легкої промисловості України"; науковий напрям 4 "Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії"; науковий напрям 5-03 "Охорона навколишнього середовища та створення систем захисту людини від шкідливих впливів на виробництві"; "Розробка екологічно чистих технологій для підприємств легкої промисловості м. Києва" (держбюджетна тематика – договір № 445 від 01.10.2001 р. між КНУТД та Головним управлінням промислової політики Київської міської державної адміністрації, н.д.р. 01012007632, 2001 р.), "Теоретичні основи екологічно чистих технологій шкіряного виробництва" (держбюджетна тематика 3.15 ДБ відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України, н.д.р. 01020001415, 2002-2003 рр.).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є створення наукових основ ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук.

Для досягнення зазначеної мети вирішувалися такі завдання:

1) одержання та дослідження нових поліфункціональних сполук, здатних до взаємодії з колагеном дерми і хімічними матеріалами, застосовуваними при виробництві натуральних шкір;

2) дослідження взаємодії окиснених вуглеводнів з колагеном дерми та його моделлю – желатином;

3) створення наукових основ та розробка ресурсозберігаючих технологій дублення шкір з використанням поліфункціональних сполук для забезпечення необхідних властивостей готової продукції за рахунок більш повного поглинання або взагалі виключення дубильних сполук хрому;

4) розробка ресурсозберігаючих технологій оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук;

5) апробація розроблених ресурсозберігаючих технологій шкір сучасного асортименту в умовах виробництва.

Об'єкт дослідження: наукові основи процесів дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук.

Предмет дослідження: технології дублення та оздоблювання шкір як продукту взаємодії колагену дерми з дубильними сполуками цирконію, титану, хрому та розробленими поліфункціональними сполуками: окисненими вуглеводнями, модифікованими похідними колагену та сірковмісними сполуками.

Методи дослідження. Вирішенню поставлених завдань передували узагальнення та критичний аналіз науково-технічної інформації за темою дисертації. У роботі використані традиційні та сучасні методи аналізу хімічних матеріалів і колагену дерми після обробки цими матеріалами