LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

%

131

115

117

123

Товщина покривної плівки, г/м2

30

12

15

13

Адгезія покриття, Н/м, до шкіри:

- сухої

280

340

340

350

- мокрої

170

190

190

180

Стійкість покриття до багаторазового вигину, 103 вигинів

75

84

79

83

Вихід по площі, %

81,0

81,9

81,5

82,1

Сортність, % ( на першосортні одиниці)

87,2

87,7

87,3

87,6

Примітка. * чисельник - у перерахуванні на метал-комплексоутворювач; знаменник - на оксид металу

Крім того, при використанні у такий спосіб розроблених поліфункціональних сполук і відомих, поширених у практиці хімічних матеріалів, покращується проникання покривної фарби в товщу дерми, що виявляється у підвищенні, порівняно з діючою технологією, показників покриття на шкірі – зменшенні товщини покривної плівки у 2,0...2,5 рази, збільшенні адгезії майже в 1,1 рази – при збереженні м'якості та еластичності самої шкіри (табл. 11).

Завдяки спільному походженню, тотожності хімічної будови й окремих фізико-хімічних властивостей, основному протеїну дерми та його похідним (ПК) – гідролізатам колагену, одержаним з недублених відходів шкіряного виробництва, притаманна сумісність. Модифікація ПК триетаноламіном посилює поліфункціональність цих сполук, розширюючи тим самим діапазон їх практичного використання.

При застосуванні модифікованих похідних колагену у перед-дубильно-дубильних процесах виробництва шкір хромового методу дублення розчини похідних колагену (0,5 % від маси голини) та триетаноламіну змішували за 0,5 год до початку процесу й дозували або одночасно з пом'якшувачем (під час м'якшення), або після 5...10-хвилинної обробки сольовим розчином, після чого через 30...40 хв додавали сірчану кислоту у вигляді 10 %-ного розчину (пікелювання). Витрати ТЕА визначали на підставі раніше проведених досліджень. Процес дублення проводили у відпрацьованому пікельному розчині сполуками хрому основністю 36...38 %.

Встановлено (табл. 12), що додавання МПК під час м'якшення та пікелювання забезпечує необхідний ступінь підготовки дерми до процесу хромового дублення. При цьому кращі результати спостерігаються у разі пікелювання за наявності 0,5 % продукту МКФО (витрати зараховані до маси голини; група 4). Це врахували при створенні способу обробки голини з використанням похідних колагену у підготовчих до хромового дублення процесах – м'якшенні та пікелюванні.

Ефективність способу, що полягає в одержанні термостійких, наповнених шкір з достатньо якісним покриттям при зменшених витратах пом'якшувача та тривалості дублення, підтверджена виробничими випробуваннями в умовах Київського ЗАТ "Чинбар".

З табл. 13 видно, що у разі застосування продукту МКФО під час знезолювання-м'якшення та пікелювання голини бичини легкої (товщина 2,6 0,2 мм) прискорюється процес хромового дублення, зростають ступінь відпрацювання дубильного розчину (на 0,7 %), температура зварювання дерми (на 4 ˚ С), а також рівномірність розподілу в ній дубильних сполук хрому (на 2,3 %). Останнє зумовлює підвищення міцності лицьового шару, видовження при напруженні 10 МПа та виходу шкір по площі (на 0,7 %). На покращення якості покриття на шкірі вказує підвищення показників адгезії та стійкості до мокрого тертя (у 1,1...1,2 рази), зменшення товщини покривної плівки (в 1,9 рази щодо діючої технології).

Таблиця 12

Результати досліджень з використання МПК у переддубильно-дубильних процесах

Умови обробки, показники

шкір

Група


1

контроль

2

3

4

5

6

7

М'якшення:

- протосубтилін Г3х, %

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

- похідні колагену (продукт КФО), %

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

- триетаноламін, %

-

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

Пікелювання:

- хлорид натрію, %

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

- сірчана кислота, %

1,1

1,1

1,1

1,1

1,5

1,5

1,5

- похідні колагену

-

К

КФ

КФО

К

КФ

КФО

- триетаноламін, %

0

13

9

10

13

9

10

Дублення:

- хромовий дубитель (СХД, на Сч2О3) , %

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Вміст дубителя у відпрацьованому

дубильному розчині , %*

1,8

1,8

1,8

1,8

2,2

2,2

2,2

Масова частка, %:

- речовини, що екстрагуються органіч-

ними розчинниками (Ж)

10,6

10,1

9,9

9,6

10,9

9,5

10,8

- оксид хрому (Хр)

4,9

5,9

4,9

5,1

4,6

4,7

4,4

Об'ємний вихід, см3/100 г білка (VR)

282

279

298

300

277

277

280

Температура зварювання, о С (Тзв)

107

109

108

110

104

103

102

Кількість термостійких зв'язків у 105 г

білка, моль (n)

25,25

26,25

25,75

26,75

23,75

23,25

22,75

Одержані