LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

(рефрактометрія, гель-фільтрація, іонообмінна хро-матографія, інфрачервона спектроскопія, диференційно-термічний аналіз, реологічний, мас-спектроскопія, ядерний магнітний резонанс на протонах (ПМР), а також математичний апарат: методи математичного планування, регресійного і кореляційного аналізу.

Експериментальні дані обробляли за допомогою методів математичної статистики та обчислювальної техніки.

Науковою новизною отриманих результатів є створення наукових основ ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір шляхом системного вивчення взаємодії з колагеном дерми поліфункціональних сполук, отриманих з природної вуглеводневої сировини і недублених відходів шкіряного виробництва. При цьому вперше:

 • Комплексно досліджено структуру та властивості поліфункціональних сполук: а) окиснених вуглеводнів (ОКВ), одержаних окисненням соняшникової олії; б) модифікованих похідних колагену (МПК), одержаних обробкою триетаноламіном продуктів з недублених відходів шкіряного виробництва; в) сірковмісних сполук (СВ) з оксиетильованих вуглеводнів або соняшникової олії. Уявлення про поліфункціональну природу колагену та розроблених хімічних матеріалів з урахуванням спектру дії останніх дали можливість повніше задіяти активні, у т.ч. пептидні, групи протеїну у формуванні структури та властивостей дерми.

 • Установлено характер взаємодії найважливіших складових окиснених вуглеводнів з функціональними, насамперед, пептидними, групами желатину як моделі колагену: карбонільних груп альдегідів, кетонів ОКВ – з усіма активними центрами цього протеїну: гідроксильними, аміно- (іміно -) й пептидними (амідними) групами, пірольними кільцями; складових ОКВ з подвійними зв'язками (алкенами) – з усіма зазначеними центрами, крім пірольного кільця; циклічних утворень у вигляді циклічних ефірів – з пептидними групами.

 • На підставі аналізу взаємодії дубильних сполук цирконію, титану, хрому з колагеном дерми за наявності окиснених вуглеводнів установлено вплив цих сполук з урахуванням їх складових на найважливіші показники дерми. Виявлено, що при будь-якому методі дублення підвищення витрат ОКВ з урахуванням вмісту карбонільних груп альдегідів, кетонів і циклічних утворень (ефірів) сприяє формуванню об'єму, а підвищення витрат ОКВ та вмісту альдегідів, кетонів і алкенів – виходу шкір по площі. При визначенні впливу мінеральних дубителів встановлено, що на вихід об'єму та площі впливають не безпосередньо витрати дубителя, а співвідношення між витратами застосовуваних дубильних сполук та ОКВ. Витрати дубителя мають значення лише для термостійкості шкір хромового методу дублення, при застосуванні сполук цирконію і титану ця властивість визначається вмістом у дермі жиру, введеного під час емульсійної підготовки до дублення.

 • У результаті теоретичних та експериментальних досліджень розроблено наукові основи процесів дублення й оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук, на підставі яких створені ресурсозберігаючі технології виробництва шкір сучасного асортименту. При цьому встановлено, що завдяки поліфункціональній природі цих матеріалів:

  – процес дублення сполуками цирконію, титану, хрому з використанням ОКВ зумовлений формуванням невпорядкованих зон структури колагену і створенням стабільних структур за рахунок даної групи поліфункціональних сполук з утворенням термостійких, рухомих зв'язків, у яких комплекси металів з'єднують вищезгадані речовини як з протеїном, так і між собою; характер цих зв'язків залежить від виду дубителя й уможливлює скорочення його витрат при хромовому методі дублення;

  – процес хромового дублення полягає у сполученні переддубильно-дубильних процесів за наявності модифікованих похідних колагену як фактора, що забезпечує розпушення структури дерми для поліпшення дифузії і фіксації дубителя внаслідок здатності цих сполук підвищувати активність ферментних препаратів та рН системи;

  – застосування МПК на різних стадіях рідинного оздоблювання шкір хромового методу дублення (нейтралізації, жирування, наповнювання-додублювання) можливе завдяки наповнювальній здатності цієї групи поліфункціональних сполук, їх сприянню формуванню об'єму дерми, а при заключному оздоблюванні – в результаті підвищення стійкості та спорідненості до колагену дерми покривної фарби;

  – сірковмісні сполуки через їх лінійну будову та пластифікуючу дію доцільно застосовувати при рідинному оздоблюванні (жируванні) шкір.

  Практичне значення отриманих результатів. Поставлені в роботі наукові завдання реалізовані в шести запатентованих способах обробки шкір та одержанні вітчизняних поліфункціональних сполук, а також у ресурсозберігаючих технологіях виробництва натуральних шкір сучасного асортименту з використанням цих матеріалів:

 • Розроблено три технології виробництва шкір мінерального дублення для верху взуття з використанням окиснених вуглеводнів, які передбачають обробку голини перед дубленням емульсією жирів – ОКВ, що уможливлює у разі хромового методу дублення ефективніше застосовування хімічних матеріалів (дубителів, жирів тощо); інтенсифікацію і спрощення процесу обробки; одержання м'яких, наповнених, рівномірно пофарбованих, з тонкою покривною плівкою шкір сучасного асортименту, забезпечення високого виходу шкір по площі та об'єму; поліпшення екологічного стану навколишнього середовища (Деклараційний патент України "Спосіб одержання шкір хромового дублення"); а у разі безхромового методу дублення (сполуками цирконію або титану), крім перелічених вище переваг, виключення дубильних сполук хрому, одержання шкір нового асортименту, стійких до впливу негативних зовнішніх чинників (радіації, мікроорганізмів) (Деклараційний патент України "Спосіб одержання шкір мінерального дублення").

 • Розроблено спосіб обробки та технологію виробництва шкір хромового методу дублення для верху взуття з використанням модифікованих похідних колагену, які відповідно передбачають проведення процесів м'якшення, пікелювання за наявності модифікованої триетаноламіном окисненої похідної колагену, подальше суміщення пікелювання й дублення; внаслідок цього поліпшується використання і розподіл в дермі дубильних сполук хрому; скорочується тривалість процесу дублення (Патент України "Спосіб обробки голини"); або одночасне проведення нейтралізації та наповнювання шкір МПК, що дає можливість раціонально використовувати шкіряну сировину і хімічні матеріали (рослинні дубителі), забезпечити міцність, м'якість і наповненість шкір з лицьовою поверхнею без пухлинуватості й відмину, а також стійкість покриття до дії води (Деклараційний патент України "Спосіб обробки шкір").

 • Розроблено рекомендації щодо застосування нових ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій обробки шкір на основі модифікованих триетаноламіном продуктів з недублених відходів шкіряного виробництва, які можуть бути використані на стадії проектування, реконструкції і модернізації підприємств галузі м. Києва й України в цілому відповідно до вимог екологічної безпеки.

 • Розроблено технологію жирування шкір хромового методу дублення для верху взуття з використанням сірковмісних сполук, отриманих сульфатуванням вітчизняних оксиетильованих вуглеводнів (на основі ріпакової


 •