LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

олії), що уможливило спростити схему одержання жируючих засобів, виготовити натуральні шкіри підвищеного попиту, поліпшити екологічний стан навколишнього середовища (Деклараційний патент України "Спосіб одержання жируючих засобів для шкіри").

 • Розроблені ресурсозберігаючі технології з використанням нових поліфункціональних сполук – сірковмісних сполук та жируючих засобів для шкіри (Деклараційний патент України "Спосіб одержання жируючих засобів для шкіри"); похідних колагену; окиснених вуглеводнів (Деклараційний патент України "Спосіб одержання поліфункціональних кисневмісних сполук") – апробовані на передових підприємствах галузі: НВП "ГВП-Хімматеріали", Вознесенському ЗАТ "Возко" та Київському ЗАТ "Чинбар". При впровадженні лише технології виробництва шкір хромового методу дублення для верху взуття з використанням окиснених вуглеводнів розрахунковий економічний ефект становитиме 27,0 тис. грн., величина відверненого екологічного збитку – 4,16 тис. грн. на 1 млн дм2 готової продукції .

 • Результати виконаних досліджень застосовуються в навчальному процесі підготовки фахівців за спеціальністю 091625 – технологія обробки шкіри та хутра: у лекційному курсі "Моделювання технології шкіри та хутра", у лекційному курсі і лабораторних роботах з "Фізики та хімії протеїнів", лабораторних роботах по "Хімічній технології матеріалів для шкіряно-хутрового виробництва" і "Сучасних напрямах розвитку шкіряно-хутрового виробництва", у переддипломній практиці, курсових і дипломних проектах, випускних магістерських роботах, а також під час керівництва аспірантами за спеціальністю 05.19.05 – технологія шкіри та хутра (КНУТД, м. Київ).

  Особистий внесок здобувача полягає у виборі теми дисертації, предметів і методів дослідження, постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. Під керівництвом і за особистої участі автора розроблено умови одержання поліфункціональних сполук: окиснених вуглеводнів, модифікованих похідних колагену і сірковмісних сполук; виконаний експериментальний і кореляційний аналіз цих матеріалів, впливу умов обробки на формування структури колагену і властивості напівфабрикату, готової шкіри; розроблено наукові основи ресурсозберігаючих технологій процесів дублення, оздоблювання шкір сучасного асортименту з використанням отриманих сполук. Здобувачеві належать основні ідеї опублікованих робіт, отриманих патентів, а також аналіз та узагальнення результатів роботи.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідались, обговорювались й здобули позитивну оцінку на 8 наукових конференціях професорсько-викладацького складу; молодих вчених і студентів КНУТД (Україна, м. Київ, 1995, 1998-2004 рр.); 3-й міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (СИЭТ-98) (Україна, м. Кам'янець-Подільський, 1998 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (СИЭТ-99) (Україна, м. Харків, 1999 р.); міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю ДАЛПУ (Україна, м. Київ, ДАЛПУ, 2000 р.); Miedzynarodowej Konferencji Naukowej (Польща, м. Радом, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego, 2001 р.); міжнародній конференції "Высокоэффективные технологии переработки отходов кожевенного производства" (Росія, м. Москва, ФГУП ЦНИИКП, 2001 р.); 10-й міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (СИЭТ10-01) (Україна, м. Слов'яногірськ, 2001 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Проблемы легкой и текстильной промышленности" (Україна, м. Херсон, 2004 р.); 14-й міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини"(СИЭТ14-04) (Україна, м. Хмельницький, 2004 р.); ІІ-й міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні екологічно безпечні технології виробництва шкіри та хутра" (Україна, м. Київ, КНУТД, 2005 р.).

  Матеріали дисертації повністю доповідались й здобули позитивну оцінку на наукових семінарах кафедр технології шкіри та хутра; теплотехніки, охорони праці і навколишнього середовища КНУТД (м. Київ, 2004 р.), а також міжкафедральному науковому (м. Київ, 2004 р.) та науковому (м. Київ, 2005 р.) семінарах КНУТД.

  Публікації. Основний зміст і результати дисертації опубліковані в 37 роботах, у тому числі в одному підручнику, 23 статтях у виданнях за фахом, 6 патентах України на винахід, 7 тезах наукових конференцій.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Основна частина дисертації представлена на 366 сторінках друкованого тексту, з них 27 сторінок ілюстрацій, 69 сторінок таблиць, список використаних джерел з 398 назв на 34 сторінках. Повний обсяг дисертації – 405 сторінок, включаючи 109 таблиць, 64 рисунки, 11 додатків на 39 сторінках.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовані мета й основні завдання дослідження, показані наукова новизна і практичне значення роботи.

  Перший розділ присвячений огляду літературних першоджерел, за якими вивчено стан питань, що стосуються теми роботи.

  Узагальнення і критичний аналіз науково-технічної інформації в галузі технології шкіри свідчать про трудомісткість й недостатню ефективність існуючих технологій, реалізація яких супроводжується застосуванням значної кількості хімічних матеріалів, утворенням величезної кількості відходів – основного джерела забруднення навколишнього середовища.

  Фундаментальні дослідження останніх років, що поглибили теоретичні уявлення про структуру та властивості колагену, виявили напрями удосконалення технологічних процесів, дали можливість критично оцінити традиційні технології і хімічні матеріали, особливо на таких важливих стадіях шкіряного виробництва, як дублення та оздоблювання. При цьому стратегічним напрямом розвитку шкіряного виробництва є створення конкурентоздатної продукції з урахуванням екологічного аспекту шляхом розробки і впровадження ефективних, у

  тому числі хромзберігаючих технологій, що передбачають обґрунтоване застосування сучасних – поліфункціональних, технологічно ефективних матеріалів. З викладеного випливає безсумнівне значення й актуальність досліджень, спрямованих на одержання таких матеріалів і розробку на їх основі ресурсозберігаючих технологій дублення й оздоблювання шкір.

  Через застосування постійних за своїм складом та призначенням хімічних матеріалів асортимент готової продукції останнім часом практично не змінюється. При цьому під час дублення та оздоблювання, які посідають чільне місце у формуванні структури та властивостей дерми, активні центри колагену у взаємодії з хімічними матеріалами задіяні не завжди ефективно, а найбільш численні та важливі пептидні групи залишаються поза увагою. Це не забезпечує раціонального використання сировини й застосовуваних реагентів, негативно позначається на якості


 •