LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

окиснена киснем повітря протягом 6 год за наявності 20,0 % від її маси каталізатора біхромату калію


Тривалість процесу окиснення визначали, спираючись на те, що підвищення тривалості обробки зумовлює її прискорення та завершеність. Разом з тим надлишкова тривалість недоцільна через підвищення собівартості, а внаслідок перебігу побічних реакцій (наприклад, декарбоксилування, деструкції тощо) можливе зниження якості одержаних продуктів. Тому тривалість окиснення олії обмежили 6...20 год.

Незалежними методами дослідження, як поширеними у практиці шкіряно-хутрового виробництва, так і сучасними (інфрачервона спектроскопія, рефрактометрія, ПМР тощо), визначили фізико-хімічні показники й складові одержаних матеріалів (табл. 2): з подвійними зв'язками, що відповідають алкенам, і кисневмісні – спирти, ефіри, карбонові кислоти та їх похідні (альдегіди, кетони, складні ефіри тощо).

Дані табл. 2, рис. 1-3 свідчать про вплив умов одержання на складові та показники окиснених вуглеводнів, що зумовлено головним чином приєднанням кисню по подвійних зв'язках (рис. 1).

Зі збільшенням ступеня окиснення підвищуються показники густини, маси (рис. 3) та відносної в'язкості; поверхневий натяг, навпаки, зменшується. Внаслідок поглинання кисню у досліджуваних вуглеводнях повільно підвищується кислотність і поступово знижується вміст алкенів (складових з подвійними зв'язками), про що свідчать відповідні зміни йодного та кислотного чисел. Числа ефірне та омилення, зменшуючись при некаталітичному окисненні, зростають при високих (≥ 10 %) витратах каталізатора.

Застосування веретенного масла суттєво впливає на ступінь модифікації та показники ОКВ (продукти ОВ, ОВХ). Так, внаслідок шестигодинного окиснення за наявності цієї речовини маса вуглеводнів зростає на 1,5...3,1 % щодо вихідної олії та продукту ОБ6, отриманого шестигодинним окисненням без допоміжних матеріалів. Це можна пояснити тим, що веретенне масло як розчинник сприяє вилученню з реакційної суміші кінцевих продуктів та зсуву реакції у бік їх утворення, а також його взаємодією з киснем. На значущість веретенного масла вказує й підвищений вміст у продуктах ОВ, ОВХ груп -СН2,-СН3 на спектрограмах, одержаних методом ПМР.

Таблиця 2

Відносна оптична густина смуг поглинання в ІЧ-спектрах окиснених вуглеводнів

Частота, см-1

Тип сполуки,

група

Відносна оптична густина Dі/Dс продуктуО

ОБ6

ОБ12

ОБ20

ОВ

ОХ1

ОХ2

ОХ5

ОХ6

ОВХ

ОХ10

ОХ20

3020

подвійні зв'язки (алкени)

0,26

0,30

0,22

0,20

0,27

0,28

0,26

0,24

0,24

0,32

0,23

0,23

1750

складні ефіри

4,41

3,17

1,88

2,53

3,11

3,40

2,68

2,80

2,85

2,73

3,52

3,52

1720

карбонові кислоти

0,62

0,63

0,87

1,00

0,49

0,78

0,73

0,74

0,47

0,50

0,58

1,00

1660

карбонільні (альдегіди)

0,24

0,24

0,30

0,41

0,19

0,16

0,21

0,30

0,29

0,44

0,31

0,34

1180

спирти

3,29

2,59

1,74

2,46

2,30

2,51

2,46

2,65

2,85

2,65

3,52

2,44

1120

прості, у т.ч. циклічні ефіри

1,52

1,45

1,54

1,49

1,51

1,41

1,31

1,46

1,54

2,00

1,46

1,39

980

циклічні системи

0,50

0,52

0,25

0,73

0,75

0,58

0,62

0,58

0,53

0,72

0,51

0,64

Примітка.Dі - оптична густина при певній частоті; Dс - стандартна оптична густина


Біхромат каліюв процесі окиснення вуглеводнів відіграє роль каталізатора, про що свідчать: а) незмінність його забарвлення при окисненні, а також відсутність характерного забарвлення при якісній реакції на тривалентний хром; б) зміна більшості показників вуглеводнів при ка-

талітичному окисненні (збільшення маси, вмісту кислот, альдегідів і спиртів; зменшення йодного числа, вмісту алкенів тощо) (табл. 2, рис. 3).

Встановлено певний взаємозв'язок між окремими показниками та складовими ОКВ, наприклад, між зміною маси та йодним числом (рис. 1), а також між окремими складовими цих сполук, наприклад, між вмістом алкенів та альдегідів, кетонів. Одержані залежності, об'єктивність яких доведена статистичним аналізом, не лише свідчать про поліфункціональну природу окиснених вуглеводнів, а й дають можливість припустити наявність в них систем з достатньо стійких чотири -, п'ятичленних циклів (табл. 2, рис. 2).

Виконані на ротаційному віскозиметрі реологічні дослідження окиснених вуглеводнів свідчать про їх належність до в'язко-пластич-них-псевдопластичних в'язких рідин. Висока тиксотропія досліджуваних сполук, особливо продуктів ОВ, ОХ2 та ОВХ, вказує на швидке відновлення їх структури після зняття деформації, тобто можливість забезпечення необхідних фізико-механічних показників дерми після обробки цими сполуками.

Слід зазначити, що з усієї серії ОКВ для емульсійної обробки дерми найбільш придатні продукти ОВ, ОХ2, ОВХ. Відносно незначні тривалість окиснення та витрати каталізатора зумовлюють такі складові, показники та властивості згаданих сполук (наприклад, швидке відновлення структури після зняття навантаження, стійкість водних емульсій), які у разі їх застосування для обробки (хромового дублення) шкір забезпечують необхідний технологічний ефект: скорочення тривалості процесу, поліпшення використання дубителя та органолептичної оцінки напівфабрикату. Тому у подальшому при розробці нових технологій застосували саме ці продукти.

Ще одну групу поліфункціональних сполук модифіковані похідні колагену (МПК) – продуктиМК, МКФ та МКФО одержали