LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

см-1

Група

Складова3540

гідроксильна

подвійні зв'язки (алкени)

y ОН = - 80,62 + 602,23x1 - 1084,80x12

(4.1)

0,9006альдегіди

y ОН = 11,06 - 56,81x3 + 77,07x32

(4.2)

0,8714

3360

(аміно-) імінна

подвійні зв'язки (алкени)

y ам = - 57,05 + 433,16x1 - 785,18x12

(4.3)

0,8400кислоти

y ам = 25,78 - 86,33x4 + 75,47x42

(4.4)

0,7652альдегіди

y ам = 7,42 - 32,68x3 + 41,85x32

(4.5)

0,7542

1460

пірольне кільце

складні ефіри

y пір = - 70,16 + 46,69x5 - 7,51x52

(4.6)

0,7229альдегіди

y пір = 7,23 - 31,18x3 + 38,33x32

(4.7)

0,9609

3320

пептидна (Амід А)

подвійні зв'язки (алкени)

y Ам А = - 73,48 + 556,07x1 - 1009,90x12

(4.8)

0,9173альдегіди

y Ам А = 9,01 - 40,72x3 + 51,27x32

(4.9)

0,8489циклічні ефіри

y Ам А = 19,09 - 17,79x2 + 4,39x22

(4.10)

0,8650

3100

пептидна (Амід В)

подвійні зв'язки (алкени)

y Ам В = - 18,56 + 154,93x1 - 297,12x12

(4.11)

0,7491альдегіди

y Ам В = 1,40 + 3,94x3 - 13,14x32

(4.12)

0,7811циклічні ефіри

y Ам В = 9,34 - 8,05x2 + 1,84x22

(4.13)

0,9670

1660

пептидна (Амід І)

альдегіди

y Ам І = 19,12 - 101,24x3 + 137,17x32

(4.14)

1,0000спирти

y Ам І = 57,67 - 36,88x6 + 5,91x62

(4.15)

0,7782

1560

пептидна (Амід ІІ)

спирти

y Ам ІІ = 23,08 - 14,56x6 + 2,36x62

(4.16)

0,7015

1320

пептидна (Амід ІІІ)

альдегіди

y Ам ІІІ = 3,36 - 13,75x3 + 17,89x32

(4.17)

0,7073спирти

y Ам ІІІ = 13,52 - 8,37x6 + 1,36x62

(4.18)

0,7583

Примітка. х, у - відносна оптична густина відповідно ОКВ (x1 - складові з подвійними зв'язками / алкени /; x2 - циклічні

ефіри; x3 - карбонільні групи альдегідів, кетонів; x4 - карбонові кислоти; x5 - складні ефіри; x6 - спирти) та желатину (y ОН -

гідроксильні, y ам - /аміно-/ імінні групи; y пір - пірольне кільце; y Ам А - Амід А; y Ам В - Амід В; y Ам І - Амід І; y Ам ІІ -

Амід ІІ; y Ам ІІІ - Амід ІІІ) при частоті ІЧ-спектра, що відповідає коливанням певної групи

Одержані результати дали можливість теоретично обґрунтувати механізм взаємодії ОКВ з колагеном у невпорядкованих зонах його структури при подальшому мінеральному дубленні. Під час обробки дерми окиснені вуглеводні можуть розміщуватись у структурі колагену таким чином, що гідрофобна частина їх молекул (вуглеводневі лінійні складові, які не зазнали окиснення) буде в упорядкованій зоні, а гідрофільна (окиснені складові ОКВ, наприклад, альдегіди, циклічні утворення) – або на межі між невпорядкованою та упорядкованою зонами, або у невпорядкованій зоні структури колагену, взаємодіючи з його активними групами. Завдяки цьому, з одного боку, змінюватиметься компактність зв'язаних між собою поліпептидних ланцюгів, що, зрештою, формуватиме невпорядковану зону структури колагену з утворенням достатньо міцної, стабільної системи (колаген - окиснені вуглеводні). З іншого боку, така система набуватиме рухомості, пластичності завдяки взаємодії плоских пептидних груп колагену з плоскими циклічними складовими окиснених вуглеводнів внаслідок специфічного розташування останніх в структурі дерми – вздовж поліпептидних ланцюгів.

Результати реологічних досліджень розчинів желатину за наявності окиснених вуглеводнів свідчать про досить високий рівень енергії активації їх взаємодії (Еа ~ 40 кДж), що уможливлює висновок про хімічну природу такого процесу. Менше значення цього показника для продукту ОВ вказує на вірогідність утворення більш слабких зв'язків при його взаємодії з протеїном, наприклад, водневих. Виявлено вплив ступеня окиснення олії на швидкість реакцій між желатином та окисненими вуглеводнями. Так, при збільшенні витрат каталізатора взаємодія досліджуваних реагентів посилюється, тому при витратах каталізатора понад 6,0 % енергія активації зменшується. Доведена значущість у взаємодії досліджуваних сполук циклічних ефірів ОКВ, пептидних груп і пірольних кілець протеїну (рис. 5).

Встановлено, що показники розчинів желатину за наявності окиснених вуглеводнів (густина, оптична густина, відносна в'язкість тощо) зумовлені фізико-хімічною природою (молекулярною масою, видом і вмістом функціональних груп) та характером взаємодії цих реагентів.

Таким чином, одержані результати дали досить повну інформацію про взаємодію окиснених вуглеводнів з желатином як моделлю колагену. Виходячи з цього, нові поліфункціональні сполуки типу ОКВ можна цілеспрямовано застосувати для емульсійної обробки шкір, наприклад, під час мінерального дублення.Особливості хімічної будови окиснених вуглеводнів (наявність різних активних груп, циклічних утворень, співмірність зі структурними елементами колагену) повинні забезпечити утворення в структурі дерми досить міцних і водночас рухомих зв'язків, при цьому не лише з колагеном, а й з іншими застосовуваними хімічними матеріалами (дубителями, жирами тощо), що сприятиме формуванню структури та властивостей дерми в напрямі одержання м'яких, наповнених шкір з високими фізико-хімічними показниками, виходом по площі та об'єму.

У п'ятому розділістворено теоретичні основи та розроблено ресурсозберігаючі технології дублення шкір з використанням поліфункціональних сполук – окиснених вуглеводнів і модифікованих похідних