LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОВ

3,4

Х

9,2

7,0

108,0

21,93

192,0

41,3

14,6

ОВ

3,4

Х

6,4

6,0

107,0

21,42

189,4

47,8

16,7

ОХ2

3,4

Х

7,8

4,0

114,0

24,99

134,6

50,0

14,3

ОХ2

2,0

Х

9,2

4,5

103,0

19,38

272,3

45,7

13,3

ОВХ

2,0

Х

6,4

6,0

109,0

22,44

288,8

47,8

12,0

ОВХ

2,0

Х

7,8

4,0

115,0

25,50

242,5

57,6

12,2

пікель

Х

11,2

17,5

112,0

23,97

179,2

48,9

11,5

Примітки: 1. Ц - сполуки цирконію, Т - титану; Х - хрому. 2. Параметри емульсійної підготовки до дублення з

використанням ОКВ: РК = 1,0; Т = 36...38 ˚ С; τ = 1,0 год. 3. Параметри процесу дублення з використанням ОКВ:

РК = 1,0; Т = 36...38 ˚ С; тривалість – до певної температури зварювання (Ц, Т) або до позитивної проби на кип (Х)

Таблиця 6

Вплив маси солюбілізованих вуглеводнів на показники

напівфабрикату різних методів дублення

Метод

дублення


Маса

солюбілізованих

вуглеводнів,

г ОКВ / моль (СЛБ)*

Видовження

при напруженні

10 МПа, %

Вихід

по площі, %

щодо голини

Експертна

оцінка

Ц

14 763,9

16,3

82,1

3,2

Т

20 875,9

15,0

80,8

3,1

Х

9 380,1

23,3

88,6

4,2

Примітка. * - відповідає 105 г білка

Слід зазначити, що в усіх дослідних групах при дубленні з використанням ОКВ процес зварювання колагену мав зворотний характер, тобто після визначення температури зварювання зразки дерми відновлювали свої розміри, набуваючи пластичності й м'якості. Це підтверджує наявність в системі альдегідів й корелює з результатами якісного аналізу, ІЧ-спектроскопічних досліджень даної групи поліфункціональних сполук.

Встановлено (табл. 6), що при безхромовому дубленні маса солюбілізованих вуглеводнів (СЛБ), розміщених, головним чином, в упорядкованих зонах структури колагену дерми, в 1,6...2,3 рази перевищує показник при дубленні сполуками хрому. Внаслідок цього зростає напруженість (жорсткість) структури дерми, що ускладнює взаємну орієнтацію її окремих елементів, тобто сприяє зниженню показників напівфабрикату. Ось чому зразки напівфабрикату хромового методу дублення найбільш тягучі, мають кращі вихід по площі та органолептичну оцінку.

На підставі аналізу взаємодії застосовуваних мінеральних дубителів (сполук цирконію, титану, хрому) з колагеном досліджено вплив умов обробки – витрат окиснених вуглеводнів з урахуванням вмісту їх складових, а також виду та витрат дубителів – на процес дублення та найважливіші показники шкір (кількість термостійких зв'язків, вихід по об'єму та площі) (рівняння 5.1-5.9, табл. 7; рівняння 5.10-5.18, табл. 8), взаємозв'язок між цими показниками.

Таблиця 7

Характеристика впливу витрат ОКВ з урахуванням вмісту їх складових на показники шкір

Функція

у

Дубильні сполуки

Рівняння

Коефіцієнт К при х рівняння

у = КВ1іхВ1 + КВ2іхВ2 + КВ3і хВ3
КВ1і

КВ2і

КВ3і

n - кількість термостійких зв'язків у 105 г білка, моль

Ц

у nЦ = 9,02хВ1 + 0,62хВ2 - 6,61хВ3

(5.1)

9,02

0,62

-6,61


Т

у nТ = 0,67хВ2 + 4,09хВ3

(5.2)

-

0,67

4,09


Х

у nХ = 31,97хВ1 - 3,04хВ2 +18,89хВ3

(5.3)

31,97

- 3,04

18,89


VR - об'ємний

вихід, см3/100 г білка

Ц

у VRЦ = -1697,24 хВ1 + 225,49хВ2 + 553,15хВ3

(5.4)

-1697,24

225,49

553,15


Т

у VRТ = -276,32хВ1 + 55,61хВ2 + 210,88хВ3

(5.5)

-276,32

55,61

210,88


Х

у VRХ = -993,13хВ1 + 111,22хВ2 + 573,24хВ3

(5.6)

-993,13

111,22

573,24


S - вихід по площі, % до голини

Ц

у SЦ = 35,35хВ1 + 0,69хВ2 + 61,29хВ3

(5.7)

35,35

0,69

61,29


Т

у SТ = 303,90хВ1-37,29хВ2 + 28,74хВ3

(5.8)

303,90

-37,29

28,74


Х

у SХ = 203,88хВ1 - 27,35хВ2 + 80,71хВ3

(5.9)

203,88

-27,35

80,71

Примітки: 1. Витрати окиснених вуглеводнів з урахуванням вмісту в них: хВ1 - складових з подвійними зв'язками

(ВОКВ Di/Dc 3020); хВ2 - циклічних ефірів (ВОКВ Di/Dc 1120); хВ3 - карбонільних груп альдегідів, кетонів (ВОКВ Di/Dc 1660); ВОКВ - витрати окиснених вуглеводнів, % від маси зразків; Di/Dc - відносна оптична густина окиснених вуглеводнів. 2. Коефіцієнти кореляції 0,9.

Встановлено, що при будь-якому методі дублення витрати окиснених вуглеводнів з урахуванням вмісту циклічних утворень (ефірів) та карбонільних сполук (альдегідів, кетонів) сприяють формуванню

об'єму дерми (рівняння 5.4-5.6), а з урахуванням складових з подвійними зв'язками та альдегідів – виходу по площі (рівняння 5.7-5.9).