LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва

60


Київський національний університет

технологій та дизайну
Скиба Микола Єгорович

УДК 678.4.06

наукові основи ресурсозберігаючих технологій

переробки відходів натуральних шкір У матеріали

та вироби взуттєвого виробництва
05.19.06 – Технологія взуттєвих і шкіряних виробів

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наукКиїв – 2004

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Хмельницькому державному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного університету технологій та дизайну Кострицький Валерій Всеволодович


Офіційні опоненти – Заслужений працівник народної освіти України, доктор технічних наук, професор Нестеров Владислав Петрович, Українська Технологічна Академія, президент Української Технологічної Академії


– Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Дзюба Віктор Степанович, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, головний науковий співробітник


– Заслужений працівник побутового обслуговування Росії, доктор технічних наук, професор Прохоров Володимир Тимофійович, Південноросійський державний університет економки і сервісу, завідуючий кафедрою конструювання виробів із шкіри


Провідна установа – Херсонський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. ХерсонЗахист відбудеться 28.09.2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському Національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий 24.09.2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


к.т.н. Первая Н.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Раціональні й економні витрати матеріальних і енергетичних ресурсів, а також захист навколишнього середовища від забруднення були завжди і є сьогодні пріоритетними напрямками в розвитку економіки України. А для цього необхідно не тільки зменшувати кількість виробничих відходів, але також розробляти і досліджувати процеси їх повторного використання. І в цьому відношенні показовою є проблема використання відходів шкіряних матеріалів. Технологічні особливості виробництва взуття призводять до того, що тільки відходи від розкрою і вирубування шкіри у високорозвинених країнах складають близько 20 % цієї сировини. Велика цінність шкіряних матеріалів і зростаюча загроза забруднення навколишнього середовища від відходів виробництва настійно вимагають пошуку все нових і нових можливостей повторного використання шкіряних відходів.

Важливе значення при переробці відходів шкіряних і волокнистих матеріалів у вироби надається збереженню в штучному матеріалі корисних природних властивостей, притаманних натуральній шкірі. Прогресивнішою технологією переробки відходів шкіри є механічна технологія, яка простіша, економніша і продуктивніша за інші існуючі технології, в тому числі "хімічну". При механічних технологіях велику цінність мають довгі волокна, тому що при їх подальшій переробці в деталі чи картон потрібна менша кількість клеючих добавок, а це дає змогу зберегти в новому матеріалі такі корисні властивості шкіри, як висока повітро- і паропроникність. Використання довгих волокон дозволяє також поліпшити фізико-механічні властивості виробів – пружність, еластичність, опір стиранню. Існуючі сьогодні механічні технології і обладнання, основані на механічному розмелі відходів, внаслідок якого відбувається руйнування матеріалу за рахунок масового дроблення пучків волокон, практично вичерпали себе. Для одержання з відходів шкіри довгих волокон, з яких виробляються штучні матеріали високої якості, шкіру слід не розмелювати, а розволокнювати. Для цього потрібно вишукати способи ослаблення структури шкіри перед розволокненням таким чином, щоб волокна легко можна було відокремити без подрібнення.

Отже, пошук сучасних способів розволокнення структури шкіряних відходів, теоретичне обґрунтування їх технологічної реалізації і експериментальна перевірка основних положень теорії, розробка рекомендацій для створення ресурсозберігаючих технологічних процесів і технологічного обладнання для розволокнення шкіряних відходів є важливою науковою і практичною проблемою, що визначає актуальність дисертації.

Виконання цієї роботи стало можливим завдяки системному аналізу наукових досягнень багатьох формацій вчених у галузі технології взуттєвих і шкіряних матеріалів, фізико-хімії та фізико-механіки полімерів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно з науковим напрямом: "Розробка найважливіших новітніх технологій науковими установами" (держбюджетна тематика "Розробка новітніх технологій та обладнання для розволокнення натуральної шкіри", № 041) відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України.

Мета та основні завдання дослідження. Метою роботи є розробка наукових основ створення ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір, що дозволяє, на основі загальних знань про склад, будову та фізико-механічні властивості шкіряних матеріалів, визначати найбільш раціональні технологічні схеми, конструктивні та силові параметри обладнання для одержання та використання волокон заданого розміру та властивостей в матеріалах і виробах взуттєвого виробництва.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені і виносяться на захист такі основні задачі:

  • розробка сучасної концепції механічної міцності шкіри, що ґрунтується на аналізі її структури, з визначенням структурних основ технології розволокнення натуральної шкіри;

  • розробка технологічної структурно-механічної моделі волокнистої будови шкіри;

  • розробка методу визначення ефективних технологічних параметрів розволокнення натуральної шкіри та створення на його основі теоретичних основ технології розволокнення шкіри при дії навантажень розтягу, при двовісному деформуванні та дії напружень зсуву і розтягу;

  • розробка теоретичних основ технології гідродинамічного розволокнення шкіряних відходів;

  • обґрунтування наукових основ методу визначення технологічних, конструктивних та силових параметрів пристроїв для розволокнення волокнистої структури шкіри;

  • удосконалення існуючих та розробка