LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва

університету Поділля. – 2004. – №2. – с. 211-217.

 • Скиба М.Є. Проектування технологічного процесу розволокнення шкіряних матеріалів на валкових пристроях // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2004. – №2. – с. 46-54.

 • Скиба М.Є. Моделювання структури шкіри при визначенні її ефективних властивостей в процесі розволокнення // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2004. – №21. – С. 236-250.

 • Скиба М.Є., Михайловський Ю.Б., Філіпченко Е.О. Визначення основних параметрів конструкції молоткового подрібнювача текстильних та волокнистих матеріалів // Проблемы легкой и текстильной промышленности. – 2003. – №1. – С. 105-109.

 • Устройство для измельчения волокнистых материалов: А.с. 1648557, СССР, МКИ В 02С 17/10 / М.Е. Скиба, А.Б. Гуменюк. – №4656140/33; Заявлено 28.02.89; Опубл. 15.05.91; Бюл. №18. – 4 с.

 • Устройство для измельчения волокнистых материалов: А.с. 1798374, СССР, МКИ В 02 С 17/10 / М.Е. Скиба, А.Б. Гуменюк, Г.А. Пискорский. – №1656140/23; Заявлено 08.10.90; Опубл. 08.10.92; Бюл. №38. – 4 с.

 • Патент Российской Федерации 2061049 МКИ 6С 14В 13/00. Способ разволокнения натуральных кож и устройство для его осуществления / М.Е. Скиба, А.Б. Гуменюк, Г.А. Пискорский. – №5067656/12; Заявлено 27.07.92; Опубл. 27.05.96; Бюл. №15. – 4 с.

 • Спосіб розволокнення натуральних шкір та пристрій для його здійснення: Патент України 26337, МПК С 14 В 13/00 / М.Є. Скиба, Г.А. Пискорський, О.Б. Гуменюк. - №94041012; Заявлено 26.04.93; Опубл. 30.08.99; Бюл. №5. - 4 с.

 • Спосіб виготовлення виробів з полімерних матеріалів: Патент України 39405 МПК А43 D65/00 / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк. – №20000741; Заявлено 13.07.00; Опубл. 15.06.01; Бюл. №5. – 3 с.

 • Прес-форма для виготовлення підошов: Патент України 40108 А МПК А43 D65/00 / М.Є. Скиба, Б.М. Злотенко, О.М. Синюк. – № 2000052957; Заявлено 24.05.00; Опубл. 16.07.01; Бюл. №6. – 2 с.

 • Валковий механізм для розслаблення шкіри: Патент України 65422 А, МПК В02 С4/02 / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський. – №2003087503; Заявлено 11.08.03; Опубл. 15.03.04; Бюл. №3. – 4 с.

 • Подрібнювач автомобільних покришок: Патент України 65421 А, МПК В29 В17/00 / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський. – №2003087502; Заявлено 11.08.03; Опубл. 15.03.04; Бюл. №3. – 4 с.

 • Разработка прогрессивных устройств для разволокнения отходов натуральных кож // М.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, А.Б. Гуменюк. – Деп. в ГНТБ Украины 02.10.95, №2221 – Ук95 // Депонированные научные работы ВИНИТИ, № 2, 1995.

 • Основные конструктивные параметры устройства для ослабления отходов кож перед разволокнением // М.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, А.Б. Гуменюк. – Деп. в ГНТБ Украины 02.10.95, №2222 – Ук95 // Депонированные научные работы ВИНИТИ, № 2, 1995.

 • К вопросу о концепции механической порочности структуры кожи // М.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, А.Б. Гуменюк. – Деп. в ГНТБ Украины 02.10.95, №2223 – Ук95 // Депонированные научные работы ВИНИТИ, № 2, 1995.

 • Скиба Н.Е., Гуменюк А.Б. Исследование процессов и разработка устройств для разволокнения кожевенных отходов обувного производства // Тезисы докладов республиканского научно-практического семинара "Перспективы развития товаров народнго потребления и сферы услуг". – К.: ДАЛПУ, 1990. – С. 124-126.

 • Скиба Н.Е., Пискорский Г.А., Злотенко Б.Н. Взаимосвязь структуры обувных материалов и их эксплуатационных характеристик // Тезисы докладов Межреспубликанской научно-практической конференции "Качество и надежность узлов трения". – Хмельницкий: ХТИБО, 1992. – С.12-13.

 • Скиба М.Є., Артеменко Л.Ф., Демішонкова С.А. Установка для акустичних досліджень ефективних властивостей матеріалів // Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні технології підготовки фахівців з інженерних спеціальностей". – К., 2003. – С. 31-37.

 • Mykola Skyba. The Change of Leather Features Under the Influence of Force Field // Proceedings Volume 1. – The Eleventh World Congress in Mechanism and Mashine Science. – China, Feb. 15, 2004. p. 376-380.

  Особистий внесок автора у праці опубліковані у співавторстві: [4], [19], [26] - постановка задачі та виконання теоретичних досліджень; [5] - постановка задачі, обробка та аналіз результатів; [6] - постановка задачі; [7]...[10] - розробка ідеї, постановка задачі та обробка результатів експериментів; [15] - розробка методу та виконання теоретичних досліджень; [20] - обробка та аналіз результатів; [27]...[35] - розробка ідеї, істотних ознак винаходів, обґрунтування запропонованих способів та конструкцій; [36]...[41] - постановка задачі, обробка та аналіз результатів.


  АНОТАЦІЯ

  Скиба М.Є. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – Технологія взуттєвих і шкіряних виробів, Київ, 2004.

  Дисертація присвячена розробці теоретичних основ проектування ресурсозберігаючих технологій для переробки відходів натуральних шкір. З цією метою була розроблена модель волокнистої структури шкіри, на основі якої розроблені теоретичні основи технологій переробки шкіряних відходів. Одержані аналітичні залежності, які зв'язують основні технологічні параметри операції розволокнення структури з конструктивними параметрами технологічного обладнання. Запропонована удосконалена модель гідродинамічного розволокнення, на основі якої розроблений метод інтенсифікації гідродинамічного розволокнення шкіряних відходів. Експериментальна перевірка основних положень теорії технологічних процесів розволокнення волокнистої структури шкіри підтвердила їх правомірність. Проведені експериментальні дослідження експлуатаційних властивостей підошов, взуттєвих картонів, виготовлених з добавками шкіряних волокон, підтвердили високі якісні показники отриманих виробів і ефективність запропонованих технологій розволокнення.

  Ключові слова: відходи натуральних шкір, структура шкіри, розволокнення волокнистої структури шкіри, ефективні технологічні параметри процесу розволокнення, розволокнення натуральної шкіри, проектування, ресурсозберігаючі технології, кавітація.


  АННОТАЦИЯ

  Скиба Н.Е. Научные основы ресурсосберегающих технологий переработки отходов натуральных кож в материалы и изделия обувного производства. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.19.06 – Технология обувных и кожевенных изделий, Киев, 2004.

  Диссертация посвящена разработке теоретических основ проектирования ресурсосберегающих технологий для переработки отходов натуральных кож, которые позволяют на основе общих предпосылок в отношении состава, строения и физико-механических свойств кожевенных материалов определять наиболее рациональные технологические схемы, конструктивные и силовые параметры технологического оборудования для получения и использования волокон заданного размера и свойств в материалах и изделиях кожевенного производства. На основании анализа существующих


 •