LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва

принципово нових конструкцій технологічних пристроїв для розволокнення шкіряних матеріалів;

 • розробка методів визначення ефективних технологічних та структурних параметрів шкіряних матеріалів;

 • проведення експериментальних досліджень основних технологічних параметрів процесів механічного розволокнення відходів натуральних шкір;

 • апробація розроблених наукових положень технологічної теорії у виробничих умовах та дослідна перевірка виробів з використанням шкіряних волокон у виробництві підошов, взуттєвих картонів, композиційних матеріалів.

  Об'єктом дослідження є технологічний процес переробки відходів натуральних шкіряних матеріалів легкої промисловості, з урахуванням їх волокнистої будови та анізотропії фізико-механічних властивостей, у взуттєві матеріали та вироби.

  Предметом дослідження є наукові основи ресурсозберігаючих технологічних процесів переробки відходів натуральних шкір у волокна заданого розміру та властивостей для виробництва взуттєвих матеріалів і виробів.

  Методи дослідження. Робота являє собою комплексний, замкнутий цикл досліджень, який включає розробку теоретичних основ дисертації, конструкторсько-технологічну розробку обладнання для їх реалізації, експериментальну перевірку основних положень, виробничу апробацію результатів досліджень, що дозволяє визначити корисність цієї роботи для науки та практики.

  Визначені в роботі проблеми і поставлені задачі вирішувались з використанням останніх досягнень у галузі технології взуттєвих та шкіряних матеріалів, фізико-механіці та фізико-хімії натуральних і штучних композиційних матеріалів, лінійної теорії в'язкопружності з широким використанням апарату теорії диференційних та інтегральних рівнянь, числових методів, теорії ймовірностей та математичної статистики, регресійного та кореляційного аналізу. Конструкторсько-технологічні розробки обладнання виконані на основі аналізу існуючих методів проектування та стандартів із використанням останніх досягнень вимірювальної техніки та мікроелектроніки. Експериментальні технологічні дослідження проводилися з метою визначення застосованості теоретичних основ дисертації з широким використанням методів аналізу, математичної статистики та автоматизованої обробки результатів на ПК. Прикладне програмне забезпечення виконане за допомогою алгоритмічних мов С++ і Visual Basic 6.0, інтерактивного пакета Mathcad.

  Науковою новизною роботи є запропонована оригінальна модель механізму міцності натуральних шкір та виявлені закономірності їх цільового руйнування при розробці основ теорії переробки відходів натуральних шкір. При цьому:

  – запропоновано сучасну концепцію механічної міцності шкіри, що ґрунтується на аналізі її будови та фізико-механічних властивостей, яка дозволяє розробити наукові основи теорії ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір;

  – вперше, на основі структурних експериментальних досліджень, обґрунтовані гіпотези та розроблено структурно-механічну модель волокнистої будови шкіри;

  – вперше запропоновано аналітичний метод визначення ефективних технологічних параметрів переробки відходів натуральної шкіри;

  – вперше розроблені наукові основи теорії технологічних процесів переробки відходів натуральних шкір, що дозволяють на основі загальних знань про склад, будову та фізико-механічні властивості шкіряних матеріалів визначити найбільш раціональні технологічні схеми для виробництва шкіряних волокон;

  – запропонована концепція гідродинамічної переробки відходів натуральних шкір, яка, на основі моделювання та визначення властивостей композиційної рідини, дозволяє проектувати технологію та визначати її основні параметри;

  – вперше поставлені та аналітично розв'язані задачі визначення основних технологічних, конструктивних та силових параметрів технологічного обладнання для переробки відходів натуральних шкір у волокна, залежно від деформованого стану, який генерується технологічним пристроєм;

  – розроблений науково обґрунтований метод практичної реалізації принципів проектування технологічних процесів переробки відходів натуральних шкір, визначення найбільш раціональних технологічних схем і конструктивних параметрів обладнання для виробництва та використання волокон заданого розміру, а також властивостей в матеріалах та виробах взуттєвого призначення;

  – новизна отриманих результатів підтверджується отриманими 11-ма патентами, у т. ч. на способи і технологічні пристрої для переробки відходів натуральної шкіри.

  Наукові положення, висновки та рекомендації, які сформульовані в дисертації, достовірність отриманих результатів забезпечуються використанням сучасних методів аналітичних досліджень із визначенням похибок та ймовірності отриманих результатів, обґрунтованістю прийнятих гіпотез та припущень, узгодженістю аналітичних досліджень з експериментальними результатами, позитивними результатами апробації і рекомендаціями щодо впровадження технологічних досліджень.

  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:

  – результати досліджень, які отримані в роботі, мають певний практичний інтерес для теоретичних досліджень основ сучасних механічних та гідродинамічних технологій переробки відходів волокнистих, шкіряних та композиційних матеріалів;

  – на основі розроблених моделей та отриманих аналітичних залежностей розроблені і практично реалізовані технології переробки відходів натуральних шкір;

  – запропонований метод визначення технологічних, конструктивних та силових параметрів пристроїв для переробки відходів шкіряних матеріалів;

  – визначені основні конструктивні, силові та технологічні параметри гребінчастих, валкових та молоткових пристроїв для переробки відходів шкіряних матеріалів;

  – вдосконалені існуючі та розроблені принципово нові конструкції технологічних пристроїв для переробки відходів шкіряних матеріалів;

  – вперше поставлені і проведені експериментальні дослідження основних технологічних параметрів механічної переробки відходів шкіряних матеріалів;

  – визначені найбільш раціональні параметри технологічних процесів виготовлення підошов, взуттєвих картонів та композиційних матеріалів із використанням шкіряних волокон, отриманих на запропонованому технологічному обладнанні для переробки відходів шкіряних матеріалів;

  – впроваджена у виробництво технологія переробки відходів натуральної шкіри, розроблена технологічна оснастка та проведена дослідна перевірка якості виробів, виготовлених із використанням шкіряних волокон при виробництві деталей низу взуття, взуттєвих картонів та композиційних матеріалів із сумарним економічним ефектом 29130 грн (ВАТ "Взутекс", Луцька картонно-паперова фабрика);

  – запропонований метод визначення технологічних параметрів гідродинамічної переробки дрібних шкіряних відходів, що покладений в основу проектування технологічного процесу і устаткування у виробництві взуттєвих картонів.

  Особистий внесок здобувача полягає в постановці ідей та теми дисертації, вирішенні основних теоретичних і експериментальних задач. Автором здійснено вибір предмета досліджень; створено та удосконалено ряд методів, методик та засобів досліджень;


 •