LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного друку

Міністерство освіти і науки України

Українська академія друкарства
КУКУРА

Юрій Андрійович


УДК 655.22 : 678.744

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМНИХ ПРОЦЕСІВ ТРАФАРЕТНОГО ТА ОФСЕТНОГО ДРУКУ
Спеціальність 05.05.01 – машини і процеси

поліграфічного виробництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти та науки України.


Науковий керівник:

доктор хімічних наук, с.н.с. Нізельський Юрій Миколайович,

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, провідний науковий співробітник


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор, Чехман Ярослав Іванович, Українська академія друкарства


кандидат технічних наук Козак Олександр Петрович, технолог поліграфічного виробничого підприємства „Ладекс" (м. Львів)
Провідна установа:

Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться 30 травня 2006 р. о 15 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 Української академії друкарства 79020, м.Львів, вул..Підголоско 19, тел. (0322) 59-94-01, факс (0322) 59-94-19


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства (м.Львів, вул. Підвальна, 17).Автореферат розісланий "27 " квітня 2006 р.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01

професор, к.т.н. Жидецький В.Ц. _______________________

Моєму Вчителеві професору

Володимиру Аркадійовичу

Кравчуку присвячую

Автор


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Прискорений розвиток світової поліграфії, спричинений використанням новітніх інформаційних та цифрових технологій, викликав підвищення вимог до всіх етапів виготовлення друкованої продукції, зокрема до формних процесів. Не дивлячись на стрімке впровадження технологій, що обминають процес виготовлення форм, або використовують для цього спеціальні нові матеріали, основна маса поліграфічної продукції виготовляється за традиційними технологічними процесами, що застосовують у формному виробництві різноманітні фотополімеризаційноздатні матеріали (ФПМ).

У зв'язку із складною економічною ситуацією, в якій опинилася Україна, на ринку поліграфічних матеріалів для формних процесів домінуючі позиції займають різноманітні імпортні матеріали. Тому актуальною є наукова задача вдосконалення технологічних процесів виготовлення друкарських форм шляхом пошуку, дослідження і впровадження у використання нових вітчизняних матеріалів, які б не поступалися імпортним аналогам за якісними показниками, при цьому виготовлялися на доступній та дешевій сировині. Саме вирішенню цієї актуальної наукової задачі присвячена дисертаційна робота.

Ступінь дослідження тематики. Використання у формних процесах офсетного та трафаретного друку складних фотополімеризаційноздатних композицій (ФПК), всезростаючі вимоги до якості як готових форм, так і друкованої продукції, роблять неможливим вдосконалення технології виготовлення форм шляхом впровадження нових ФПК, без детального дослідження не тільки технологічних характеристик цих систем, а й тих структурних та фізико-хімічних змін, які відбуваються в них під дією УФ-випромінювання і в процесі експлуатації. Тому необхідним є використання для таких досліджень фізико-хімічних та оптичних методів, які дають змогу зрозуміти механізм цих процесів, вплив основних чинників на них, а отже відкривають можливості керування властивостями ФПК як під час виготовлення, так і при використанні матеріалів на їх основі.

На початку 90-х років минулого століття в Українській академії друкарства (УАД) під керівництвом професора В.А. Кравчука розпочалися роботи по створенню і вивченню ФПК на основі модифікованого полівінілового спирту (МПВС). Було показано перспективність використання композицій на основі МПВС у формних процесах трафаретного друку. Ця робота виконана в наукових лабораторіях Української академії друкарства (дослідження властивостей трафаретних та офсетних друкарських форм), а також в Інституті хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України (дослідження фізико-хімічних перетворень у ФПК під дією УФ-випромінювання). Робота виконана у рамках досліджень УАД згідно проекту 7.03.02/ 116-93 "Фотополімери на основі модифікованого полівінілового спирту – основа формного матеріалу трафаретних друкарських форм", по Державній науково-технічній програмі ДКНТ України, напрямок 2.3.2 „Функціональні полімерні матеріали та композиції на їх основі", номер держреєстрації 0195U009102, де автор був одним із виконавців та у рамках Програми співробітництва між УАД і та ІХВС НАН України над проектом „Дослідження взаємозв'язку між будовою та реакційною здатністю сполук у процесах фотохімічних та фотофізичних перетворень", затвердженою 21.06.2004 року.

Мета роботи – вдосконалення технологічних процесів виготовлення трафаретних і офсетних друкарських форм шляхом впровадження нових фотополімеризаційноздатних композиційних систем на основі модифікованого полівінілового спирту та нових фотоініціаторів для підвищення ефективності цього процесу.

У зв'язку з цим вирішувались такі завдання:

- провести аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку технологічних процесів виготовлення трафаретних та офсетних друкарських форм;

- створити новий фотополімеризаційноздатний матеріал на основі модифікованого полівінілового спирту, який би забезпечив високі технологічні показники копіювальних шарів (КШ), його екологічну чистоту та стабільність при зберіганні;

- дослідити і встановити параметри технологічного процесу виготовлення трафаретних друкарських форм з використанням фотополімеризаційноздатних композицій на основі модифікованого полівінілового спирту з метою забезпечення високих якісних показників форм;

- дослідити технологічний процес експлуатації трафаретних друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту, зокрема зміни друкарсько-технічних параметрів трафаретних форм в період друкування;

- підтвердити ефективність вдосконалення технології виготовлення трафаретних та офсетних друкарських форм шляхом впровадження в технологічний процес нових ФПК, використовуючи дослідження фотополімеризаційної здатності та гомогенності ФПК;

- дослідити вплив структурних перетворень в копіювальних шарах в процесах виготовлення і експлуатації форм трафаретного і офсетного друку (за допомогою нелінійно-оптичних методів) та можливості регулювання цих процесів шляхом таких перетворень;

- підтвердити експериментально ефективність процесу виготовлення офсетних друкарських форм на основі модифікованого ПВС та обґрунтувати отримані технологічні результати з