LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА




РЕГЕЙ

Іван Іванович


УДК 686.12.056



НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ

ЕНЕРГООЩАДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБІВ

ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗГОРТОК КАРТОННОГО ПАКОВАННЯ




05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва



Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук






Львів - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії друкарства

Міністерства освіти і науки України.


Науковий консультант: доктор технічних наук, професор

Полюдов Олександр Миколайович,

Українська академія друкарства, м. Львів,

професор кафедри поліграфічних машин.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Гавва Олександр Миколайович,

Національний університет харчових

технологій, м. Київ,

професор кафедри технічної механіки і

пакувальної техніки;


доктор технічних наук, професор

Гавенко Світлана Федорівна,

Українська академія друкарства, м. Львів,

завідувач кафедри технології друкованих

видань і паковань;


доктор технічних наук, професор

Пальчевський Богдан Олексійович,

Луцький державний технічний університет, завідувач кафедри пакування і автоматизації виробничих процесів.


Захист відбудеться " 24 " жовтня 2007 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства (вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020, Україна), ауд. 101.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства (вул. Підвальна, 17, м. Львів, 79006).

Автореферат розісланий " 22 " вересня 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради В.Ц.Жидецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За час активного ринкового життя в Україні паковання увійшло в побут настільки, що сьогодні фасовані та паковані в різноманітну тару продукти харчування і товари народного споживання є звичним явищем. Важливою складовою подальшого розвитку пакувальної індустрії є рівень технологій та обладнання. На сьогодні наша держава конкурентоспроможна лише в розробці та виготовленні обладнання для фасування продукції, закупорювання тари, маркування та етикетування упаковки. Обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів та паковання в Україну в основному завозиться з інших країн. Ця обставина спонукає розвиток вітчизняного виробництва техніки для продукування тари, зокрема картонної, оскільки вона є одним з домінуючих сегментів в індустрії пакувального виробництва (з картону виготовляють більше 70% транспортного та 30% споживчого паковання).

Картонну тару переважно виготовляють методом штанцювання, яке включає висікання розгорток і бігування (перфорування) в них ліній згину. Штанцювання є енерговитратним виробництвом, залежним від імпортних поставок дорогих витратних матеріалів, необхідних для комплектування форм. Устаткування через використання принципу ножового розділення матеріалу характеризується масивною побудовою, рентабельність якого великою мірою залежить від обсягу виготовленої продукції.

Удосконаленню технологічних процесів і засобів виготовлення картонного паковання, започаткованих Робертом Гейром, їх науковому обґрунтуванню присвячені винахідницькі праці Рене Колінета, Уілляма Булмаша, Джеймса Хейфілда, Сержлі Істейта, Роя Пуга, наукові дослідження Врублєвського Б.П, Полюдова О.М., Чехмана Я.М., Угрина Я.М., Задри В.М., Банаха Ю.О., Главацького А.С., Бабяк Г.Ю., Стельмащука О.С., Манька О.В., Сторощука В.А. та ін.

Аналіз розвитку світової економіки, вплив процесів глобалізації, соціальні, політичні та демографічні зміни визначили об'єктивні напрямки розвитку сучасного паковання, основним серед яких є мінімізація матеріальних та енергоресурсів, реалізація якої вимагає проведення науково–обґрунтованих досліджень. Крім цього, в пакувальній індустрії, як і в поліграфічній промисловості, спостерігається тенденція до зниження накладів („лімітна" тенденція). З огляду на це особливого значення для виробників картонного паковання набуває необхідність частого і швидкого переналагоджування устаткування на нові типорозміри продукції.

У зв'язку з цим сформульовано актуальну науково–прикладну проблему в галузі технології пакувального виробництва і машинобудування – наукове обґрунтування раціональних параметрів технологічного процесу та механіки ножичного різання матеріалу з метою створення енергоощадного мобільного та універсалізованого устаткування для виробництва картонного паковання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до тематики академії в контексті розробленої і затвердженої Кабінетом Міністрів України „Державної програми розвитку виробництва тари і пакувальних матеріалів на період до 2000 року" та галузевої науково–технічної програми Мінпромполітики України „Створення обладнання для виробництва тари і пакувальних матеріалів". Згідно з цією програмою одним з пріоритетних напрямків є розробка та виготовлення тари для харчової, хімічної, парфумерної та переробної галузей промисловості, сфери обслуговування.

Робота виконувалась також в рамках держбюджетних тем: № Б 103–97 „Розробка та дослідження нових енергозберігаючих технологій виготовлення картонних упаковок" (№ держєрестрації 0197U017606); № Б 103–2000 „Система автоматизованого проектування (САПР) інструментів для виготовлення картонних упаковок" (№ держєрестрації 0101U000705); № Б 103–03 „Основи теорії безвистійного способу виготовлення паковання з картону" (№ держєрестрації 0103U003597). Ступінь участі автора у виконанні держбюджетних робіт зазначена у кожному звіті.

Робота виконувалась також згідно з планами УАД, кафедри поліграфічних машин і відповідає Закону України від 11 липня 2001 року № 2623–3 „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки."

Дисертаційна робота пов'язана з Програмою Кабінету Міністрів „Україна 2010" (проект 4 „Технологічне та технічне оновлення виробництва").

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розроблення методів і засобів енергоощадного технологічного процесу виготовлення картонного паковання, проектування раціонального інструменту для ножичного вирізування розгорток з картону та універсалізованого мобільного устаткування.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

- провести аналіз інформаційних джерел розвитку сучасних технологій та техніки з виготовлення картонного паковання, дослідити тенденції їх вдосконалення;

- дослідити методи розділення