LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання

Патент № 75237 України, МПК B 31 B 1/14, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток паперово – картонного паковання і етикеток. / Чехман Я.І. (Укр.), Регей І.І. (Укр.), Банах Ю.О. (Укр.) – № 20040604420; Заявл. 08. 06.2004; Опубл. 15.03.2006. Бюл. № 3. – 2 с.

52. Патент № 75453 України, МПК B 31 B 1/14, B 26 F 1/38. Спосіб виготовлення розгорток картонних паковань і пристрій для його реалізації. / Ре-гей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.), Книш О.Б. (Укр.) – № 2004032308; Заявл. 30. 03.2004; Опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4. – 3 с.

53. Патент № 76359 України, МПК В 31 B 1/14, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонного паковання. / Регей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.) – № 20041210278; Заявл. 14.12.2004; Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7. – 3 с.

54. Патент № 77583 України, МПК В 31 B 1/14, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонного паковання. / Регей І.І. (Укр.), Полюдов О.М. (Укр.) – № 200503896; Заявл. 25.04.2005; Опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12. – 4 с.

55. Регей І.І. Параметричні дослідження процесу різання картону ножицеподібним способом / УАД. – Львів, 1995. – 11 с. – Деп. в ДНТБ України 10.07.95, № 1743 – Ук 95.

56. Регей І.І., Полюдов О.М., Хведчин Ю.Й. Стан та перспективи розвитку пакувальної промисловості в західному регіоні України // Генеза – експерт. – Львів, 1996. – № 4. – С. 19–21.

57. Регей І.І. Нетрадиційне у традиційному виробництві // Палітра друку. –1997. – № 1. – С. 16.

58. Регей І.І., Полюдов О.М. Безштампове виробництво картонних упаковок // Упаковка. – 1998. – № 3. – С. 26.

59. Регей І.І., Коляно Я.Ю. Оптимізація конструкції картонних розгорток // Упаковка. – 1999. – № 2. – С. 38.

60. Регей І.І. Нова технологія виготовлення картонних паковань // Мир упаковки. – 2000. – № 4. – С. 20.

61. Регей І.І., Кузнєцов В.О. Проектуємо упаковку (від споживчого паковання до транспортної тари) // Упаковка. – 2001. – № 4. – С. 32–33.

62. Регей І.І. Нові інструменти // Упаковка. – 2001. – № 5. – С. 35.

63. Регей І.І., Главацький А.С., Задра В.М., Хміль В.В. Проектуємо фрикційні самонаклади // Упаковка. – 2002. – № 1. – С. 32–33.

64. Регей І.І., Полюдов О.М., Угрин Я.М. Синтез зрівноважувального пристрою для механізму безвистійного виготовлення розгорток паковань з картону // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – № 6. – С. 205-208.

65. Регей І.І., Полюдов О.М., Хведчин Ю.Й. Пристрій для вирізування роз-горток коробок. Тези доп. звітн. наук. – техн. конф. УАД. – Вип. 2. – Львів. – 1995. – С. 10.

66. Регей І.І. Потокові лінії фірми „Бобст" для виготовлення упаковок. Тези доп. звітн. наук. – техн. конф. УАД. – Вип. 2. – Львів. – 1995. – С. 26.

67. Регей І.І., Полюдов О.М., Главацький А.С., Угрин Я.М. Верстат для вирізування картонних розгорток. Тези доп. звітн. наук. – техн. конф. УАД. – Вип. 3. – Львів. – 1997. – С. 6.

68. Регей І.І. Картоновирізувальний вузол ротаційного верстата і його переналагоджування. Тези доп. звітн. наук. – техн. конф. УАД. – Вип. 3. – Львів. – 1997. – С. 30.

69. Регей І.І. Пластинчасті ножі – новий варіант вирізувального інструмента. Тези доп. звітн. наук. – техн. конф. УАД. – Вип. 4. – Львів. – 1999. – С. 20.

70. Регей І.І., Кузнєцов В.О., Угрин Я.М. Автоматизоване проектування пластинчастого вирізувального інструменту. Тези доп. 5-го міжнар. симпоз. українських інж. – механіків. Держ. унів. „Львівська політехніка" – Львів. – 2001. – С. 82.

71. Регей І.І., Угрин Я.М. Комплексне удосконалення різальних засобів устаткування для виготовлення паковання з картону енергоощадним способом. Тези доп. 7–го міжнар. симпоз. українських інж. – механіків у Львові. Держ. унів. „Львівська політехніка".– Львів. – 2005. – С. 94.


АНОТАЦІЯ


Регей І.І. Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.01. – „Машини і процеси поліграфічного виробництва". – Українська академія друкарства, Львів, 2007.

Дисертація присвячена розробленню енергоощадної технології виготовлення розгорток картонного паковання, методів і засобів її реалізації на основі теоретичних та експериментальних досліджень процесів різнопрофільного ножичного різання пакувальних матеріалів. Обґрунтовано переваги способу розділення матеріалу за принципом ножиць, розроблено ефективні технічні рішення засобів його реалізації.

Доведено важливість профілювання різальних крайок інструментів для мінімізації навантажень і стабілізації процесу різання засобами прорізування картону. Обґрунтована та підтверджена доцільність застосування для усіх засобів різання принципу щільного контакту різальних крайок інструментів, що спрощує процедуру їх налагодження, забезпечує належну якість виготовлення паковання.

Проведені дослідження підтверджують прогнозовані раціональні параметри налагоджування інструментів для забезпечення умов вирізування елементів розгорток без зміни фіксованого положення заготовок, виявлено ефект „самозагострення" різальної крайки інструмента із щільним контактом лез, який проявляється в зменшенні технологічного навантаження засобу різання.

Розроблено теоретичні основи процесу виготовлення розгорток енергоощадним методом вирізування під час руху картонної стрічки, розкриті явища, що виникають в процесі реверсування засобів різання.

Вирішена задача оптимального розкроювання картонних аркушів на основі розробленої системи автоматизованого проектування (САПР) розгорток і їх оптимального розташування на заданому форматі. Розроблена САПР вузлів вирізування розгорток з картонних заготовок пластинковими інструментами на основі тривимірного твердотільного моделювання, САПР картонного паковання від споживчої тари до встановлення оптимальних параметрів транспортної тари.

Розкрито нові функціональні можливості енергоощадного методу виготовлення розгорток картонного паковання прокочуванням по штанцювальних формах засобів створення тиску.

Ключові слова: паковання, картонна заготовка, розгортка, засоби вирізування, інструмент, різальна крайка, якість.


АННОТАЦИЯ


Регей И.И. Научные основы разработки энергосберегающей технологии и средств изготовления разверток картонных упаковок. – Рукопись.

Диссертация на соискания ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.01. – „Машины и процессы полиграфического производства". – Украинская академия печати, Львов, 2007.

Диссертация посвящена разработке энергосберегающей технологии изготовления разверток картонных упаковок, методов и средств ее реализации на основе теоретических и экспериментальных исследований процессов разнопрофильного ножничного резания упаковочных материалов. Исследованы процессы изготовления картонных упаковок, установлены присущие