LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання

дипломами.

Розроблене та випробуване устаткування впроваджене на підприємствах „Альтара" (Україна), „Мультиграф" (Росія), економічний ефект впровадження складає 734,8 тис. грн.

Крім цього, результати досліджень включені ВАТ „УНДІПП ім. Т.Шевченка" у тематику перспективного плану створення енергоощадного устаткування, використовуються у навчальному процесі для підготовки фахівців спеціальностей „Машини і технологія пакування", „Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси", „Технологія розробки, оформлення та виготовлення паковання".

Особистий внесок здобувача.Основні результати теоретичних та експериментальних досліджень, які висвітлені в дисертації, отримані автором особисто.

У спільних теоретичних працях [2,4,8-11,13,16-19,21,27,29,31] автору належить формулювання задач досліджень, обґрунтування методології та способу їх розв'язку, складання математичної моделі процесу штанцювання розгорток паковання комбінованим способом, створення розрахункових схем для синтезу механізму безвистійного методу виготовлення розгорток тари з картону, притискного валика пристрою для штанцювання розгорток з рухомої стрічки, виготовлення картонних розгорток паковання способом безмарзанного різання.

У прикладних дослідженнях [1,6,14] автор формував програми експериментальних випробувань, проектував і розробляв конструкторсько-технологічну документацію на виготовлення дослідних пристроїв та засобів різання, опрацьовував та обґрунтовував отримані результати.

Винахідницькі праці [34-44,46,48-54] сформовані на основі генерування автором ідей, безпосередньої участі в постановці та принциповому розв'язку задач.

Апробація результатів дисертації.Матеріали дисертаційної роботи, починаючи з 1995 року, щорічно автор висвітлював в доповідях на звітних науково–технічних конференціях професорсько–викладацького складу Української академії друкарства, на наукових семінарах кафедри поліграфічних машин УАД.

Крім цього, автор доповідав під час проведення першої міжнародної конференції „Новітні технології пакування" (м. Львів, УАД, 2000 р.), 5–го міжнародного симпозіуму українських інженерів–механіків у Львові (м. Львів, НУ „Львівська політехніка", 2001 р.), міжнародної науково–технічної та методичної конференції „Механіка машин і механізмів" (м. Хмельницький, Технологічний університет Поділля, 2002 р.), Всеукраїнської наукової конференції „Новітні технології пакування" (м. Львів, НУ „Львівська політехніка", 2002 р.), 6–го міжнародного симпозіуму українських інженерів–механіків у Львові (м. Львів, НУ „Львівська політехніка", 2003 р.), 4–ї міжнародної науково–практичної конференції „Квалілогія книги" в рамках 8–ї міжнародної виставки „Світ друку" (м. Львів, УАД, 2003 р.), семінару „Упаковка і її оформлення. Стан і перспективи в Україні" в рамках спеціалізованої виставки „ПоліграфПак" (м. Дніпропетровськ, експоцентр „Метеор", 2003 р.), 5–ї міжнародної конференції „Друкотехн–2004" (м. Львів, УАД, 2004 р.), науково–практичної конференції „Новітні технології пакування" в рамках міжнародної виставки „ПакЕкспо–2005" (м. Київ, виставковий центр „ЕкспоПлаза", 2005 р.), 7–го міжнародного симпозіуму українських інженерів–механіків у Львові (м. Львів, НУ „Львівська політехніка", 2005 р.), ІХ–ї міжнародної науково–технічної конференції „Графіка ХХІ століття" (м. Севастополь, національний технічний університет, 2006 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 71 наукову працю: 42 статті в наукових збірниках та журналах (з них 33 – у фахових виданнях, 15 – одноосібно), 1–у одноосібну статтю депоновано в ДНТБ України, тези 7-ми доповідей (3 – одноосібно) на конференціях різних рівнів. За темою дисертації отримано 19 патентів на винахід (з них 3 – Російської Федерації) і 2 деклараційних патенти України.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, семи розділів, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 331 с., з них: додатки – 42 с., список використаних джерел (204 найменувань) – 19 с.; робота містить 140 ілюстрацій, 22 таблиці.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступіобґрунтовано актуальність роботи та її народногосподарське значення, сформульовано мету роботи, задачі дослідження, наукову новизну і практичну цінність, узагальнено результати апробації роботи, описано структуру дисертації.

У першому розділі на основі аналізу сучасного стану виробництва картонної тари встановлено, що вона займає один з домінуючих сегментів в індустрії пакувального виробництва багатьох країн світу і в нашій країні зокрема.

Проаналізовано сучасний стан технологій та засобів виготовлення картонного паковання, показано, що найпоширенішим є метод штанцювання розгорток з картону за допомогою плоскої пресової пари – штанцформи і контрштампа. Розрахунки засвідчують, що відношення технологічного зусилля виробничого преса до ваги картонної заготовки становить більше 400 тис., а його вага в 35 тис. разів більша за вагу аркуша картону, що є прикладом енергомісткої побудови технологічного устаткування. На основі аналізу наукових праць виявлені напрямки та шляхи удосконалення технології виготовлення картонного паковання, проте сучасні прогресивні зміни в розвитку пакувальної індустрії вимагають проведення науково–обґрунтованих досліджень, направлених на суттєву мінімізацію енерго– та матеріальних ресурсів.

Виходячи з окреслених потреб сформульована науково–прикладна проблема в галузі технології пакувального виробництва, окреслені мета та задачі, які підлягають вирішенню.

У другому розділіобґрунтована стратегія впровадження енергоощадного виробництва картонного паковання на основі розроблення принципово нової технології – ножичного вирізування розгорток, яке забезпечує реалізацію принципу мінімізації енергосилового навантаження засобів різання шляхом використання рухомих і нерухомих пластинкових інструментів, комбінування операцій прорізування картону з вирізуванням різнопрофільних ділянок у заготовках за умови послідовної („розтягненої" у часі) взаємодії інструментів з матеріалом, профілюванням форми і створенням щільного контакту їх різальних крайок.

Інструменти для ножичного різання картону характеризуються кутом загострення δ (рис.1) і радіусом r робочих крайок. В процесі врізання в картон на рухомий інструмент діє зусилля опору NP, направлене вздовж нормалі до матеріалу (під кутом ξ до площини заготовки).

Внаслідок проникнення в товщу картону ніж переборює лінійні зусилля (зусилля, віднесені до довжини контакту різальної крайки з картоном)

(1)

де σр – напруження руйнування, f – коефіцієнт тертя в парі ніж – картон.

Очевидно, що технологічне зусилля залежить від механічних характеристик картону та його товщини, гостроти інструменту, напрямку