LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи та інженерні методи підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів

Державна академія легкої промисловості України





На правах рукопису

УДК 677.055









Хомяк Олег Миколайович









Наукові основи та інженерні методи підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів







Спеціальність

05.05.10 – машини легкої промисловості





АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук











Київ – 1999



Дисертацією є рукопис



Робота виконана в Державній академії легкої промисловості України Міністерства освіти України




Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук професор Окс Борис Савелійович,

Ризький політехнічний університет, професор;


 • доктор технічних наук професор Кльонов Володимир Борисович, Херсонський державний технічний університет, завідувач кафедри;

 • доктор технічних наук старший науковий співробітник Масленніков Юрій Іванович, Акціонерне товариство закритого типу " Український науково-дослідний інститут переробки штучних та синтетичних волокон", провідний науковий співробітник


Провідна установа – Технологічний університет Поділля

Міністерства освіти України, м.Хмельницький





Захист відбудеться 9 червня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 у Державній академії легкої промисловості України (ДАЛПУ) за адресою: м. Київ-11, вулиця Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДАЛПУ

за адресою: м. Київ-11, вулиця Немировича-Данченка, 2




Автореферат розісланий 29 квітня 1999 р.










Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.






Загальна характеристика роботи



Актуальність теми. Плоскі в'язальні машини і автомати (ПМ і ПА) належать до найбільш поширеного і перспективного виду в'язального обладнання легкої промисловості, як такі, що мають високу продуктивність та широкі технологічні можливості в'язання полотна і регулярних виробів.

Перспективою підвищення ефективності роботи ПМ і ПА є подальше збільшення їх продуктивності, в основному за рахунок збільшення швидкості в'язання і підвищення якості продукції. Стримуючим фактором у вирішенні цієї важливої для народного господарства проблеми є недосконалість основних механізмів плоских в'язальних машин і автоматів (механізмів в'язання, компенсації натягу ниток основи (КННО), товароприйому і приводів), що зумовлює значні динамічні навантаження, обрив ниток, зниження надійності та довговічності роботи ПМ і ПА.

Питання підвищення ефективності роботи ПМ і ПА є малодослідженими. Відомі наукові розробки не дозволяють вирішити проблему створення високоефективних конструкцій механізмів і пристроїв, спрямованих на підвищення продуктивності роботи ПМ і ПА, а також якості продукції.

Враховуючи вищенаведене, дисертаційна робота присвячена комплексним дослідженням щодо розробки нових конструкцій механізмів ПМ і ПА (механізмів в'язання, КННО, товароприйому і приводів), а також наукових основ та інженерних методів їх проектування з метою підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів.

Зв'язок роботи з науковими планами. Дисертаційна робота відповідає напрямку наукових досліджень Державної академії легкої промисловості України (напрямок "Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів").

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка наукових основ та інженерних методів проектування нових і вдосконалення існуючих механізмів ПМ і ПА, спрямованих на підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів (підвищення продуктивності і якості полотна та виробів).

Для досягнення поставленої мети були визначені і вирішені такі задачі:

 • дослідити вплив конструкцій робочих органів (голок, голководів, клинів) на динамічні навантаження в механізмі в'язання; розробити нові конструкції механізмів в'язання та їх робочих органів, спрямованих на підвищення ефективності роботи ПМ і ПА, а також наукові основи їх проектування;

 • дослідити діючі КННО з метою оцінки їх впливу на ефективність роботи основов'язальних машин (ОВМ); створити математичну модель процесу стабілізації натягу ниток основи, на базі якої розробити конструкції високоефективних КННО та наукові основи й інженерні методи їх проектування;

 • дослідити процес натягу основов'язального полотна в зоні його відтяжки; створити математичну модель процесу коливань натягу полотна, на основі якої розробити нові конструкції механізмів відтяжки полотна періодичної дії та наукові основи їх проектування;

 • дослідити динамічні процеси, що виникають в ПМ і ПА як при нестаціонарному (пуск), так і при сталому режимах їх роботи; розробити конструкції пристроїв і приводів, спрямовані на зниження динамічних навантажень (основного критерію підвищення ефективності роботи ПМ і ПА), а також наукові основи та інженерні методи їх проектування;

 • розробити конструкцію привода плосков'язальних машин і автоматів, що забезпечує необхідну зміну величини ходу в'язальної каретки, близькі до оптимальних кінематичні характеристики та високий рівень надійності; дослідити вплив такого привода на ефективність роботи ПМ і ПА та розробити наукові основи й інженерні методи його проектування;

 • виконати експериментальні дослідження і виробничу перевірку працездатності та ефективності використання запропонованих технічних рішень для підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

 • досліджено взаємодію робочих органів механізму в'язання плоских в'язальних машин та автоматів; знайдено залежності впливу зазорів між голкою (голководом), клином і голочницею та голкою і голководом на величину динамічних навантажень, зумовлених ударом голок об клин;

 • розроблено наукові основи проектування, знайдено критерії