LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи та інженерні методи підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів

працездатності, обгрунтувано ефективність і оптимізовано параметри клинів в'язальних систем ПМ і ПА з рухомими робочими гранями;

 • одержано нові експериментальні дані щодо навантаженості і надійності механізму в'язання рукавичних автоматів залежно від режимів їх експлуатації;

 • розроблено математичну модель компенсатора (стабілізатора) натягу ниток основи для основов'язальних машин; теоретично обгрунтовано можливість і ефективність вдосконалення КННО шляхом оптимізації опору в'язкого тертя в системі КННО – нитки основи;

 • розроблено математичну модель коливань натягу полотна в зоні його відтяжки на ОВМ; проведено експериментальні дослідження коливань натягу полотна, що дозволило підтвердити можливість використання одержаної математичної моделі для дослідження процесу відтяжки полотна на сучасних ОВМ;

 • запропоновано принципово новий підхід до створення ефективних конструкцій механізмів подачі основи та відтяжки основов'язального полотна (ротаційні механізми періодичної дії) та розроблено наукові основи їх проектування;

 • проведено динамічний аналіз привода ПМ і ПА; розроблено динамічну модель привода та метод визначення динамічних навантажень, що виникають у приводі під час пуску машини або автомата; виконано аналіз впливу параметрів привода на пускові динамічні навантаження;

 • одержано рівняння регресії, які дозволяють оперативно визначити максимальну величину пускових динамічних навантажень у приводі рукавичного автомата типу ПА та виконати аналіз впливу його параметрів (пусковий момент електродвигуна та моменти інерції обертових мас механізмів автомата) на величину цих навантажень;

 • досліджено динамічні навантаження в ПМ і ПА, зумовлені інерційністю в'язальної та проміжної кареток; одержано методику розрахунку динамічних навантажень, що виникають під час зворотно-поступального руху кареток; встановлено, що з метою зниження динамічних навантажень доцільно використовувати накопичувачі-компенсатори енергії, а також відключення в'язальної каретки від проміжної при проходженні ними криволінійних дільниць траєкторії руху;

 • розроблено наукові основи проектування приводів ПМ і ПА та пристроїв, що знижують динамічні навантаження;

 • запропоновано метод структурно-функціонального аналізу і синтезу привода плоских в'язальних машин і автоматів на основі функціональних вимог з можливими варіантами конструктивних рішень; одержано узагальнену структурну схему привода ПМ і ПА;

 • запропоновано критерії оптимального закону руху кареток і метод оптимізаційного кінематичного синтезу приводів плоских в'язальних машин і автоматів;

 • розроблено методику і установку для комплексних експериментальних досліджень, а також одержано експериментальні дані, які характеризують вплив швидкісних режимів роботи ланцюгового привода і запропонованого автором важелевого привода на кінематику руху в'язальної каретки в зоні петлетворення, на ударні навантаження в механізмі в'язання, натяг ниток і петельну структуру трикотажу.

  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

  • розроблено принципово нові конструкції механізмів в'язання і їх робочих органів (А.с. СССР № 1444419, № 1553585), які забезпечують підвищення ефективності роботи ПМ і ПА та інженерні методи їх проектування;

  • розроблено принципово нові конструкції КННО (патент України № 12611А та інші), що забезпечують підвищення ступеня стабілізації натягу ниток основи і, як наслідок, ефективності ОВМ та інженерні методи їх проектування;

  • розроблено принципово нові конструкції механізмів відтяжки полотна на ОВМ (патент Російської Федерації № 2077624, патент України № 10847А), що забезпечують підвищення якості полотна та методи їх проектування;

  • запропоновано інженерні методи аналізу динамічних навантажень у приводах ПМ і ПА, що уможливило розробку нових конструкцій приводів і пристроїв для зниження динамічних навантажень, зумовлених як пуском, так і стаціонарним режимом роботи машин і автоматів (патенти України № 20741А, № 20742А, № 20743А, патент України на корисну модель № 218);

  • розроблено принципово нові конструкції важільних приводів (А.с. СССР № 1730266, № 1805149, патенти України № 24505А, № 24506А, № 24899А, № 24926А, № 24930А, №25270А, №25272А, №25273А), спрямовані на підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів, а також інженерні методи їх проектування;

  • працездатність і ефективність нових конструкцій механізмів і пристроїв перевірені в наукових лабораторіях ДАЛПУ і на виробничих підприємствах (Державне підприємство "Чернівцілегмаш", Чернівецьке рукавично-трикотажне підприємство "Надія", Броварське виробниче трикотажне об'єднання, Рівненська фабрика нетканих матеріалів).

  Особистий внесок здобувача полягає у постановці ідеї та теми дисертаційної роботи, у постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. Під керівництвом та за безпосередньою участю автора розроблено методики дослідження, наукові основи й інженерні методи проектування нових механізмів (в'язального, КННО, відтяжки полотна та привода), що забезпечують підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автоматів, виконано теоретичні та експериментальні їх дослідження. Автору належать основні ідеї опублікованих робіт та винаходів, а також аналіз та узагальненя результатів роботи.

  Апробація дисертації. Основні положення і результати роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на:

  • наукових конференціях професорсько-викладацького складу ДАЛПУ (1980-1998р.р.);

  • науково-технічних конференціях наукових співробітників і аспірантів Московського технологічного інституту Мінпобуту РРФСР (м.Москва, 1988, 1989р.р.);

  • науково-технічному семінарі Міжвідомчої наукової ради по трибології АН СРСР і ДКНТ СРСР (м.Москва, 1989р.);

  • науково-технічній конференції "Новые технические и технологические разработки и их внедрение в текстильной и легкой промышленности" (м.Іваново, 1989р.);

  • Всесоюзній науково-технічній конференції (м.Херсон, 1991р.);

  • науково-практичній конференції "Досягнення науки у виробництві" (м.Ташкент, 1991р.);

  • міжнародній науково-технічній конференції "Удосконалення ообладнання легкої промисловості та складної побутової техніки" (м.Хмельницький, 1993р.);

  • науково-технічній конференції "Технологічний університет Поділля в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону" (м.Хмельницький, 1995р.);

  • засіданні кафедри машин та апаратів легкої промисловості Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький, 1997р.);

  • відділенні Технології легкої промисловості


 •