LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи технологічних процесів виробництва шкіри та похідних колагену з позиції термодинаміки

Опубл. 07.09.91, Бюл. № 33.

31. Способ обработки голья: А.с. 1575580 СССР, МКИ С 14 С 1/08 / А.А. Горбачёв, В.А. Журавский, С.Л. Ивашкевич, Т.И. Гарист и др. (СССР). – № 4464179/30-12; Заявл. 20.07.88; Зарег. 01.03.90.

32. Способ обработки хромированного кожевенного полуфабриката: А.с. 1714931 СССР, МКИ С 14 С 9/00, Д 06 П 3/32 / А.А. Горбачёв, Т.И. Гарист, Л.Г. Горбачёва, Г.С. Репик и др.(СССР). – № 4797291/12; Заявл. 28.02.90; Зарег. 22.10.91.

33. Способ выработки кож: А.с. 1440041 СССР, МКИ С 14 С 9/00, 11/00 / С.Г. Пономарёв, А.А. Горбачёв, Т.И. Гарист, Л.И. Карпухина и др. (СССР). – № 4113043/28-12; Заявл. 20.06.86; Зарег. 22.07.86.

34. Способ получения гомогенизированного коллагена: А.с. 1503280 СССР, МКИ С 09 Н 3/00 / А.А. Горбачёв, Т.И. Гарист, Г.С. Репик (СССР). – № 4312260/28-13; Заявл. 27.08.87; Зарег. 22.04.89.

35. Способ крашения кожи: А.с. 1812254 СССР, МКИ Д 06 Р 3/32 / В.Н. Худова, Е.Г. Эдигарова, А.А. Горбачёв, А.Д. Аркуша и др. (СССР). – № 4893323/05; Заявл. 25.12.90; Опубл. 30.04.93, Бюл. № 16.

36. Способ дубления кожи для верха обуви: А.с. 1744116 СССР, МКИ С 14 С 3/04, 3/06 / Л.Г. Горбачёва, Н.И. Денисенко, А.А. Горбачёв, В.А. Журавський и др. (СССР). – № 4818581/12; Заявл. 28.02.90; Опубл. 30.06.92, Бюл. 24.

37. Способ получения клея из кожевенных отходов хромового дубления: А.с. 1490931 СССР, МКИ С 09 Н 1/04 / Л.Г. Горбачёва, Л.И. Карпухина, А.А. Горбачёв, М.П. Волкобой и др. (СССР). – № 4292753/28-13; Заявл. 03.08.87; Зарег. 01.03.89.

38. Способ производства глютина из коллагенсодержащего сырья: А.с. 1181302 СССР, МКИ С 09 Н 3/00 / С.Г. Пономарёв, Л.Г. Горбачёва, А.А. Горбачёв, Л.И. Карпухина (СССР). – № 3664516/28-13; Заявл. 23.11.83; Зарег. 22.05.85.

39. Способ производства клея и желатина: А.с. 1112038 СССР, МКИ С 09 Н 5/00 / С.Г. Пономарёв, А.А. Горбачёв, Л.И. Карпухина, Т.И. Гарист и др. (СССР). – № 3458020/28-13; Заявл. 24.06.82; Опубл. 07.09.84, Бюл. № 33.

40. Способ производства глютина из коллагенсодержащего сырья: А.с. 948127 СССР, МКИ С 09 Н 3/00 / Л.Г. Горбачёва, С.Г. Пономарёв, А.А. Горбачёв, Л.И. Гришила (СССР). – № 2982245/28-13; Заявл. 08.09.80; Зарег. 01.04.82.

41. Пат. 29918 А Україна, МПК С 14 С 9/00. Спосіб одержання жируючих засобів для шкіри / А.А. Горбачов, С.М. Кернер, Н.П. Мальована, О.А. Андреєва и др. (Україна). – № 97105131; Заявл. 21.10.97; Опубл. 29.12.99, Бюл. № 8.

42. Пат. 30777 А Україна, МПК С 14 С 9/00. Спосіб одержання жируючих засобів для шкіри / А.А. Горбачов, С.М. Кернер, В.І. Аверкова , О.Д. Орлова (Україна). – № 98062833; Заявл. 01.06.98; Опубл. 29.03.2000, Бюл. № 2.

43. Пат. 2160783 Российская Федерация, МКИ С 14 С 9/2, С 07 С 309/62. Способ получения жирующих средств для кожи / А.А. Горбачёв, С.М. Керненр, В.И. Аверкова, Е.Д. Орлова (Украина). – № 2000102614/12; Заявл. 07.02.2000; Опубл. 20.12.2000, Бюл. 35.

44. Пат. 24752 Україна, МПК С 14 С 1/08. Спосіб вироблення фарбованих шкір / С.М. Кернер, А.А. Горбачов, В.І. Аверкова , О.Д. Орлова (Україна). – № 97125891; Заявл. 09.12.97; Опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.

45. Пат. 2151191 Российская Федерация, МКИ С 14 С 1/08. Способ изготовления окрашенных кож / С.М. Кернер, А.А. Горбачёв, В.И. Аверкова, Е.Д. Орлова (Украина). – № 99116217/12; Заявл. 02.08.99; Опубл. 20.06.2000, Бюл. № 17.

46. Пат. 17476 А Україна, МПК D 06 Р3/32. Спосіб фарбування шкір / А.Г. Данилкович, В.І. Аверкова, А.А. Горбачов, В.А. Журавський, С.М. Кернер (Україна). - № 96114229; Заявл. 15.11.96; Опубл. 31.10.97, Бюл. № 5.

47. Пат. 41147 А Україна, МПК Спосіб визначення знаку заряду (дзета-потенціалу) поверхні шкіри / О.Д. Орлова, А.А. Горбачов, О.С. Романь, С.М. Кернер (Україна). – № 20010315-08; Заявл. 05.03.2001.

Анотація

Горбачов А.А. Наукові основи технологічних процесів виробництва шкіри та похідних колагену з позиції термодинаміки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.05 – технологія шкіри та хутра. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2002.

В результаті комплексних досліджень фізико-хімічного впливу різних речовин на колаген з позиції термодинаміки розроблено наукові основи технологічних процесів виробництва шкіри та похідних колагену, що дало можливість знайти нові технічні рішення перетворення дерми на шкіру. Теоретично виведені й експериментально доведені функціональні залежності виходу шкір по площі від їхніх фізико-механічних показників та дзета-потенціалу. Доведено, що причиною утворення дзета-потенціалу є наявність у структурі колагену дерми мінеральних дубителів, p-комплексів органічних дубителів з пептидними групами колагену, солюбілізація біполярних вуглеводнів. Встановлено, що об'єм, який займає дубитель внаслідок вказаної взаємодії, за формою наближається до куба, грані якого співмірні з відстанню між триплетами колагену. В утвореному під час дублення термостійкому зв'язку кожен атом металу має здатність взаємодіяти як з бічними аміно- та карбоксильними, так і з пептидними групами основного ланцюга. Розглянуто явище солюбілізації вуглеводнів у шкірі, як фактор, що визначає об'єм неупорядкованої зони структури колагену дерми та щільність упакування триспіральних спіралей в упорядкованій зоні. Розроблено уявлення та знайдено характеристики граничної поверхні між упорядкованою та неупорядкованою зонами структури колагену. На підставі термодинамічного опису виплавлення похідних колагену, як процесу перетворення вільноз'єднаного високомолекулярного ланцюга колагену на його низькомолекулярні похідні, знайдено залежності показників, що характеризують якість готового продукту. Розроблено методологію створення технологій шкір та похідних колагену. Термодинамічні основи дозволяють створювати ресурсозберігаючі технології із запланованими властивостями готової продукції.

Ключові слова: колаген, термодинаміка, упорядковані та неупорядковані зони, гранична поверхня, формування структури, дублення, додублювання, жирування, фарбування, дзета-потенціал, солюбілізація, поверхневий натяг, комплексний показник, шкіра, ферменти, похідні колагену.

THE SUMMARY

Gorbachov A.A. Scientific fundamentals of technological processes of leather manufacture and derivatives of collagen as concerning thermodynamics. -Manuscript.

The dissertation for the degree of the Doctor of Technical on speciality 05.19.05 – technologies of leather and fur – Kiev National University of Technologies and Design, Kiev, 2002.

As a result of complex researches of physical-chemical influences of various substances on collagen as concerning thermodynamics the scientific fundamentals of technological processes leather manufacture and derivatives of collagen have been worked out that allowed to find the new technical decisions of converting derma into leather. The functional dependence in leather area yield on physical-chemical indices and dzeta-potential