LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна

Херсонський державний технічний університет
ВАЛЬКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ


УДК 633.521.677.017
НАУКОВІ ОСНОВИ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА
05.18.03 - первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

ХЕРСОН - 2002
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті

Міністерство освіти та науки України.

Науковий консультант

доктор технічних наук, професор

Чурсіна Людмила Андріївна

Херсонський державний технічний університет, зав. кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Березненко Микола Петрович, Київський національний університет технологій та дизайну, проректор з наукової роботи;

доктор технічних наук, професор Хайліс Гедаль Абрамович, Луцький державний технічний університет, професор кафедри сільськогосподарського машинорбудування;

доктор сільськогосподарських наук , професор Андрушків Михайло Іванович, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН, головний науковий співробітник лабораторії рослин


Провідна установа :

Національний аграрний університет , кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництваЗахист відбудеться 11 грудня 2002 р. о 10 годині на засідання спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 Херсонського державного технічного університету за адресою: 73008, м.Херсон - 8, Бериславське шосе, 24


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою: 73008, м.Херсон - 8, Бериславське шосе, 24

Автореферат розісланий 8 листопада 2002 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.Загальна характеристика роботи

Впровадження ринкових відносин в Україні потребує повного забезпечення текстильних підприємств якісною вітчизняною сировиною, широкого розвитку виробництва високоякісних текстильних товарів, розробки нових і удосконалення існуючих технологій, розширення асортименту та підвищення якості продукції всіх галузей, що входять до складу легкої промисловості. Вагомий внесок у забезпечення конкурентоспроможності текстильного виробництва робить лляна галузь. Проте первинна обробка волокон льону пов'язана зі значними труднощами, що обумовлені структурою та властивостями самої сировини і багатоетапністю й різноманітністю технологій переробки льону-довгунця в товари народного споживання та технічного призначення.

Актуальність теми. Властивості волокон льону формуються на всіх технологічних етапах їх виробництва. Найважливішими процесами, що суттєво впливають на прядильні властивості лляного волокна, є дотримання агротехнічних умов вирощування і збирання, вибір способу приготування трести, підготовка трести та її первинна обробка, що включає м'яття, тіпання й трясіння сировини. Технологія первинної обробки льону базується на механічній дії робочих органів обладнання на стебло та сирець і тому в кожному наступному технологічному процесі відбувається поступове розщеплення комплексних технічних волокон на окремі й очищення їх від неволокнистих домішок. Завершується формування прядильних властивостей лляного волокна лише після опоряджувальних операцій з використанням хімічних речовин.

За існуючою в Україні технологією обробки сухої трести фактичний вихід довгого волокна дорівнює 7-9,5% від маси сировини, а з відходів тіпання можна отримати 19-23% сильно засмічених кострицею коротких волокон. Лише частина коротких волокон після додаткового очищення знаходить застосування у виробництві нетканих матеріалів або для виготовлення грубих кручених виробів – шпагатів. Решта коротких волокон використовується в будівництві.

Розробка сучасних технологій первинної обробки льону, спрямованих на вирішення екологічних, економічних і сировинних проблем, є основним і актуальним напрямком фундаментальних наукових досліджень як за кордоном, так і в Україні. Поліпшити якість лляного волокна та виробів з нього при зменшенні витрат на їх виробництво і відповідно кількості вторинних відходів можна шляхом створення нових технологій первинної обробки льону на основі досліджень механізму біологічних, механічних і фізико-хімічних процесів обробки сировини.

Створенню нових цілеспрямованих технологій виготовлення волокон з певними, наперед запрограмованими властивостями, перешкоджає обмежена кількість системних наукових досліджень із питань формування властивостей і взаємного впливу технологічних операцій на формування прядильних властивостей волокна залежно від цільового призначення. Через відсутність наукових основ технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна при впровадженні у виробництво нових матеріалів переважає емпіричний підхід.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження виконано на кафедрі переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського державного технічного університету відповідно до завдання, передбаченого Державною програмою розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року, постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. за № 378 "Про заходи щодо стабілізації та збільшення обсягів виробництва льоно- та коноплепродукції", плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти України та рішення експертної ради (протокол №2 від 25.12.96 р.), державної програми Міністерства науки України (наказ №102 від 23.04.97 р.) і тематичних планів кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського державного технічного університету (ХДТУ).

У виконанні науково-дослідних робіт роль автора полягає у визначенні чинників, що впливають на формування найважливіших фізико-механічних показників якості трести і розробці на основі одержаних даних технології виготовлення модифікованих лляних волокон, що забезпечує підвищення якості волокон і можливість розширення асортименту тканин з вкладенням льону.

Мета і задачі дослідженняполягали у розвитку наукових основ створення технологічних процесів і оптимальних режимів для поглибленої обробки луб'яних текстильних матеріалів з новими фізико-механічними властивостями, які відповідали б сучасним вимогам текстильних виробництв. Для вирішення цієї важливої народногосподарської проблеми потрібно розв'язати такі задачі:

  • встановити функціональну