LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна

котонізованих коротких волокон льону // Технологія, автоматизація та економіка в переробній галузі. – К.: ІЗМН.- 1998.- С.14-15.

Автору належать основні ідеї статті і обробка результатів.

22. Валько Н.И., Литвин З.Л. Использование короткого льняного волокна при производстве тканей бытового назначения // Научный прогресс в производстве натуральных волокон. – К.: ЦБТИЛегтекспром.- 1995.- С.3-5.

Автору належать основні ідеї статті і обробка результатів.

23. Чурсина Л.А., Валько Н.И., Богданова О.Ф., Решетей А.А. Современный уровень использования отходов производства льно- и пенькозаводов // Ресурсосберегающие технологии. Тематический сборник научных трудов ХИИ.- К.:1993.-18 с.

Автору належать основні ідеї статті і обробка результатів.

24. Валько Н.И., Семченко В.И., Скорченко А.Ф. Изменение прочности и отделяемости волокна льна в процессе приготовления тресты // Ресурсосберегающие технологии в первичной переработке натуральных волокон. Сборник научных трудов ХИИ, К.: 1995.-С.30-33.

Автору належить теоретичне обґрунтування, аналіз і узагальнення результатів.

25. Валько Н.И., Палейчук В.К. Влияние конструктивных и технологических параметров оборудования на эффективность удаления костры из отходов трепания // Научный прогресс в производстве натуральных волокон.- К.: ЦБТИлегтекспром Украины.-1995. С.5-7.

Автору належить теоретичне обґрунтування і аналіз результатів роботи.

26. Валько М.І. Кардочесання льняних сумішей // Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии. Тематический сборник научных статей.-К.:1996.- С.153-154.

27. Валько М.І. Низькономерне льоноволокно – в пряжу // Технологія, автоматизація та економіка в переробній галузі.- К.: ІЗМН.- 1998.-С.12-14.

28. Валько М.І. Кінетика процесу руйнування структури технічних льняних волокон під час котонізації // Вестник Херсонского государственного технического университета.-1998.-№2 (4).-С.278-282.

29. Валько Н.И., Скорченко А.Ф., Палейчук В.К. Ткани из смесовой льно-хлопковой пряжи // Ресурсосберегающие технологии в первичной переработке натуральных волокон.- К.:1995.-С.33-36.

Автору належать основні ідеї статті і висновки.

30. Валько Н.И., Семченко В.И. Выбор сырья для производства котонина // Научный прогресс в производстве натуральных волокон.- К.: ЦБТИлегтекспром Украины.-1995.-С.7-9.

Автору належать основні ідеї статті і висновки.

31. Валько Н.И., Палейчук В.К. Исследование зависимости изменения закостренности и прочности короткого льняного волокна от основных факторов процесса с использованием математического планирования // Научный прогресс в производстве натуральных волокон.-К.: ЦБТИлегтекспром Украины.-1995.С.9-13.

Автору належить теоретичне обґрунтування і узагальнення результатів роботи.

32. Валько Н.И., Хижняк С.Ю. Котонизация льняного волокна на текстильных предприятиях // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.-2001.-№5.-С.294.

Автору належить теоретичне обґрунтування і аналіз результатів.

33. Валько Н.И. Исследование процесса мацерации стеблей льносоломы при повышенной влажности // Новое в технике и технологии льна. – Ярославль: КТИ.- 1984.-С.40-43.

34. Чурсина Л.А., Валько Н.И., Клевцов К.Н. Новый метод оценки качества льносырья // Ресурсосберегающие технологии в первичной переработке натуральных волокон.- К.: 1995.-С.39-40.

Автору належать основні ідеї і узагальнення результатів.

35. Хижняк С.Ю., Валько М.І. Вибір оптимального процесу переробки натуральних волокон // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.-2000.- №4.-С.175-176.

Автору належать теоретичне обґрунтування, аналіз і узагальнення результатів роботи, висновки.


Анотація

Валько М.І. Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2002.

В результаті комплексних досліджень фізико-хімічного складу стебла льону і лляного волокна на різних етапах його первинної обробки з позиції механіки розроблено наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна, що дало можливість знайти нові технічні рішення в технології первинної обробки льону. Теоретично виведено й експериментально доведено функціональні залежності найважливіших фізико-механічних показників якості трести від умов проведення процесу розстилання лляної соломи. Доведено, що первинне формування прядильних властивостей лляного волокна відбувається на стадії приготування трести. Досягти бажаної міцності і відокремлення волокна від деревини в процесі розстилання можна встановленням потрібної тривалості розстилання.

На підставі аналізу процесу плющення стебел трести як багатошарової конструкції, розроблено уявлення та знайдено характеристики фізико-механічних параметрів процесу плющення і м'яття та встановлено оптимальні параметри руйнування деревної частини стебел з метою збереження цілісності волокон. Розглянуто явище тіпання відходів тіпання МТА, як фактор, що визначає остаточне відокремлення присушистої костриці від волокон. Встановлено, що розміри поля тіпання сучасних тіпальних машин КПА недостатні для підвищення інтенсивності їх очищення. Розроблено конструкцію тіпального вузла, що позбавлений недоліків сучасних КПА. Розроблено методологію створення технологій одержання модифікованих лляних волокон із запланованими властивостями.

Ключові слова: треста, розстилання, лляна солома, фізико-механічні властивості, коротке лляне волокно, розщеплення, луб'яне волокно.

Аннотация

Валько Н.И. Научные основы технологических процессов получения модифицированного льняного волокна. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.18.03 – первичная обработка и хранение продуктов растениеводства. – Херсонский государственный технический университет, Херсон, 2002.

В результате комплексных исследований физико-химического состава стеблей льна и льняного волокна на разных этапах их первичной обработки с позиции механики разработаны научные основы технологических процессов приготовления модифицированного льняного волокна, что позволило найти новые технические решения в технологии первичной обработки льна. Теоретически установлена и экспериментально доказана функциональная зависимость наиболее важных физико-механических показателей качества тресты от условий проведения процесса расстила льняной соломы. Доказано, что первичное формирование прядильных свойств льняного волокна происходит на стадии приготовления тресты. Достичь желаемой прочности и отделяемости волокна от древесины в процессе расстила можно выбором необходимого времени расстила.

Теоретически выведена и экспериментально доказана функциональная зависимость качества модифицированных льняных волокон от условий механической обработки тресты в процессах плющения, мятья и трепания. Разработана теория разрушения стеблей тресты льна как многослойной конструкции, состоящей из разных компонентов – волокна и