LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу

44

Київський національний університет

технологій та дизайнуСлавінська Алла людвигівнаУДК 687.016.5:658.512.011.56:515.1


наукові Основи топологічних процесів модульного проектування одягу

Спеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому державному університеті

Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч

науки та техніки України

Березненко Микола Петрович,

Київський національний університет технологій

та дизайну, професор кафедри технології та

конструювання швейних виробів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

КострицькийВалерій Всеволодович,

Київський національний університет

технологій та дизайну,

завідуючий кафедрою електромеханічних систем


доктор технічних наук, професор,

Сурженко Євген Якович,

Санкт-Петербурзький державний

університет технології та дизайну,

завідуючий кафедрою конструювання

і технології швейних виробів


доктор технічних наук, професор,

Пугачевський Григорій Федорович,

Київський національний

торговельно–економічний університет,

професор кафедри товарознавства

та експертизи непродовольчих товарів


Провідна установа: Херсонський державний технічний університет

Міністерства освіти і науки України, м. Херсон


Захист відбудеться 30.06.2004 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну, 01601, м. Київ-11, вул. Немировича- Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий 28.05.2004 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради к.т.н. Первая Н. В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Одним із найважливіших завдань швейної галузі України являється забезпечення високого рівня якості і конкурентноздатності виробів на внутрішньому і зовнішніх ринках при суттєвих зниженнях трудовитрат на інженерну підготовку виробництва. Особливо це питання загострюється в зв'язку з намірами України ввійти в 2004 р. в СОТ.

Проблема цілеспрямованого формування асортиментних груп одягу, адекватних відповідному спектру потреб споживачів та сучасним технологіям проектування, набула особливої гостроти. Відсутність науково обґрунтованих принципів ідентифікації споживачів одягу з позицій розмірної та психологічної комфортності, недостатність методологічного забезпечення поліваріантності системи базових конструкцій з урахуванням комплексу виробничих факторів не дозволяють вирішити цю проблему у повному обсязі.

Враховуючи ці обставини, актуальним стає завдання визначення такої структури конструкції одягу та розробки основ теорії модульного проектування деталей, які володіють функціональною сумісністю та композиційною збалансованістю.

Виконання цієї роботи стало можливим завдяки проведенню аналізу наукових досягнень вчених, що працюють у галузі антропологічної стандартизації, проектування об'єктів, застосування прикладної геометрії, топології та інших галузей знань. Передумовою реалізації поставлених у роботі завдань був комплексний підхід до функціонування системи "людина – одяг – середовище", в рамках якої теоретично та експериментально розглянуті особливості формоутворення складних криволінійних поверхонь одягу та механізм їх перетворення в процесах декомпозиції і синтезу складових частин. Створені також основи теорії модульного проектування одягу з використанням нетрадиційних для галузі методів трансформації у вигляді топологічних перетворень поверхні тіла в поверхню одягу.

Мета і завдання досліджень. Мета полягає в розробці наукових основ топологічних процесів модульного проектування одягу, спрямованих на підвищення якості продукції на основі прогнозування морфологічних властивостей розгорток поверхні одягу.

Мета роботи досягнута в результаті створення теоретичних основ методів декомпозиції процесу модульного проектування та синтезу поверхонь в заданому типі відображення ділянки тіла в конструктивній ділянці деталі одягу при умові неперервності груп.

Методологія створення наукових основ процесів модульного проектування розгорток поверхні одягу, що відрізняються структурою, параметричними і топологічними характеристиками, розроблена завдяки вирішенню таких завдань:

  • розробка математичного методу декомпозиції процесу модульного проектування одягу на основі аналізу функціональних аспектів поетапного модифікування деталей плечового одягу;

  • теоретичне обґрунтування моделі топології поверхонь в модульному проектуванні одягу на основі властивостей групової структури;

  • теоретичне обґрунтування процесу модульного синтезу і розробка математичних моделей генерування поверхні манекена та модифікування елементів матричної конструкції;

  • формалізування методичного забезпечення процесу модифікування поверхні одягу на основі використання методів пропорційних та структурних аналогій;

  • наукове обґрунтування методу досліджень і експериментальне визначення параметрів композиційних і функціональних перетворень предметів досліджень;

  • виявлення структурної сутності гомеоморфних станів проектної документації на основі використання сучасних методів і засобів забезпечення ізоморфності розгорток;

  • виконання експериментальної перевірки основних положень теорії, яка описує взаємозв'язки топологічних многовидів графічних моделей поверхні одягу і властивості розгорток в системі претензійної якості, яка відповідає високому рівню якості продукції.

Дисертаційна робота виконувалась у межах пріоритетного напряму "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", визначеного в законі України від 11 липня 2001 року №2623-111 "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" та у відповідності з напрямком "Розробка методів дослідження матеріалів, проектування та технології виготовлення конкурентноздатних швейних виробів (згідно рішення НТР ТУ Поділля, прот. №2 від 28.12.1999).

Об'єкт дослідження: модульне проектування одягу з урахуванням топології поверхонь.

Предмет дослідження: топологічні процеси модульного проектування конструкції одягу.

В роботі