LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу

силуетної трансформації конструктивного вузла "пройма – окат" // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. № 4. – ч. 2. Технічні науки. – С. 118-120.

32. Славінська А.Л., Мица В.В. Дослідження стабільності зон розгортки манекена на основі використання системи AutoCAD // Вісник Технологічного університету Поділля.-2000.-№5. – ч.1. Технічні науки.-С.108-110.

33. Декл. пат. 45088А Україна. МПК А41Н3/00. Спосіб силуетного перетворення модуля пройми/А. Л. Славінська, О. М. Домбровська.-№ 2001053034; Заявлено 04.05.2001; Опубл. 15.03.2002. Бюл. №3.

34. Декл. пат. 57226А Україна А41Н3/00 Спосіб побудови технічного ескізу гармонійної фігури жінки/ Славінська А. Л., Гладун О. П. №2002042687; Заявлено 04.04.2002; Опубл. 16.06.2003. Бюл №6.

35. Декл. пат. 63490А Україна. МПК А41Н3/00. Спосіб силуетного перетворення модуля окату рукава/О. М. Домбровська, А. Л. Славінська.-№ 2003043788; Заявлено 24.04.2003; Опубл. 15.01.2004, Бюл. №1.

36. Декл. пат. 63491 Україна, МПК А41Н1/00. Спосіб визначення координат точок поверхні манекена / В.В. Мица, А.Л. Славінська, Ю.Б. Михайловський. - №2003043789; Заявлено 24.04.2003; Опубл. 15.01.2004, Бюл. №1.

37. Славинская А. Л., Терещенко Т. Д. Исследование потребительских предпочтений в молодежной одежде и разработка технологических режимов ее изготовления // Депонент Укр.НИИНТИ №12-УК-89.-К:1989,-10с.

38. Домбровська О.М., Славінська А.Л. Вплив зміни вихідних параметрів пройми на параметри окату рукава //Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, 15-17 травня 2001року, Т.1. – К., КНУТД, - 2001р. С.47.

39. Славинская А. Л. Смуток О. И. Блажиевский П. В. Разработка базы данных для автоматизированного построения технического эскиза женской фигуры // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. Материалы 6-й международной научной конференции Санкт-Петербург, 30 июня-3 июля 2003.–Санкт-Петербург: СПГУТД, 2003.–С.215-217.

40. Славінська А. Л., Кулешова С. Г. Застосування ЕОМ при проектуванні конструктивно-декоративних елементів в жіночому легкому одязі // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тези доповідей науково-практичної конференції.-ТУП, 1995.-С.386.

41. Славінська А. Л., Засорнов О. С. Автоматизована компоновка моделей-пропозицій проектованого виробу // Якість і конкурентноздатність товарів широкого вжитку.-Збірник наукових праць.-Хмельницький: ХТІ.-1993.-С.86-87.

42. Славінська А. Л. Методика структурування вихідної інформації на етапах пошукового проектування моделей одягу // Якість і конкурентноздатність товарів широкого вжитку.-Збірник наукових праць.-Хмельницький: ХТІ.-1993.-С.86-87.

43. Кулешова С. Г., Славінська А. Л. Підготовка вхідної інформації для проектування комірів базових форм в автоматизованому режимі // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів.Ч.1.-.: ДАЛПУ,1996.-С.33.

44. Кулешова С. Г., Славінська А. Л. Розробка цифрової моделі манекенів типових жіночих фігур та побудова розгорток в графічному середовищі Auto CAD 13 // Наукові праці молодих вчених та студентів.-К.: ДАЛПУ,1998.-С.33.

45. Славинская А. Л. Принципы агрегирования конструкций швейных изделий, изготавливаемых на предприятиях службы быта // Совершенствование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания.-Хмельницкий, 1986.-С.222-224.

46. Славинская А. Л. Методическое обеспечение синтеза технического предложения новой модели одежды в автоматизированном режиме // Интенсификация швейного производства и методы технико-экономического обеспечения ее результатов.-Межвузовский сборник научных трудов.-Ленинград.-1991.-С. 23-25.

47. Славінська А. Л., Пащенко О. В., Сідковська С. Г. Застосування трансформуючих елементів при проектуванні та виготовленні дитячого одягу // Наукові основи сучасних прогресивних технологоій. Збірник наукових праць.-Хмельницький: ТУП.-1994.-С. 17-18.

48. Славинская А. Л., Шаврова Л. А., Вусык С. Д. Исследования и разработка конструкторско-технологических решений конкурентоспособных изделий из тканей комбината.-Отчет по хоздоговорной теме №25-89.-Госрегистр №01.89.0014549.-Хмельницкий:1989.-51с.

49. Славинская А. Л., Кустова О. Г., Пащенко О. В., Терещенко А.Ф., Коротич О. А., Шаврова Л. А. Исследование методов механизированной отделки швейных изделий складками плиссе. - Отчет по хоздоговорной теме №8П-89.-Госрегистр №01.89.0077136.-Хмельницкий: 1989. -38с.

50. Андрухова Г.С., Славінська А.Л. Розвиток форм та силуетів жіночого костюма ділового призначення // Збірник наукових праць студентів факультету технологій і дизайну за результатами науково – дослідної роботи за 2002-2003 р.р.–Хмельницький: ТУП.–2003.–С.38-41.

51. Ткачук О.В., Славінська А.Л. Дослідження впливу ліній внутрішніх членувань на якість посадки виробу // Збірник наукових праць студентів факультету технологій і дизайну за результатами науково–дослідної роботи за 2002-2003 р.р.–Хмельницький: ТУП.– 2003. – С.86-89.

Автору належать ідеї, теоретичне обґрунтування, висновки в статтях 14, 20-22, 24-27, 29, 32-35.

Автору належать теоретичне обґрунтування, узагальнення експериментальних результатів в статтях 15-19, 28, 31, 36 – 51.

Автору належать математичні моделі, алгоритми в статтях - 12-13, 18, 22, 29.


Анотація

Славінська А.Л. Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.04 - технологія швейних виробів. - Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2004.

Дисертація присвячена вирішенню проблеми удосконалення процесів модульного проектування одягу із прогнозованими топологічними властивостями розгорток поверхні. Наукову основу рішення склали: результати теоретичного обґрунтування взаємозв'язків різних типів графічної інформації, умови досягнення неперервності відображень поверхонь, які визначались із застосуванням методів гомеоморфних перетворень, принципів еквівалентності та розробленого в роботі методу модульного синтезу; вирішення завдань формування антропометричної бази даних у рамках задіяного методу пропорційних аналогій і теоретичне обґрунтування процесів синтезу складних криволінійних поверхонь деталей одягу із застосуванням методів модульного генерування та модифікування.

В результаті досліджень експериментально підтверджена правильність основних теоретичних рішень і отримані нові дані про аналітичні співвідношення еквівалентності топологічних просторів розгорток деталей одягу, які визначались сучасними математичними і інструментальними методами досліджень графічних моделей поверхонь манекена і одягу (геометричний модуль, матрична конструкція, конструктивний модуль, модельна конструкція) та умови забезпечення необхідних структурно-морфологічних властивостей конструктивного прототипу залежно від проектної ситуації.

Отримані дані закладають основу створення методики модифікування конструкцій одягу на модульному рівні та