LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу

використані традиційні та сучасні методи дослідження, за результатами яких перевірено встановлені теоретичні залежності. При цьому використовувалися теорія інформаційних процесів і структур - для декомпозиції процесу модульного проектування; теорія топологічних перетворень - для забезпечення неперервності відображень в геометричних перетвореннях поверхні одягу; методи антропометрії та пропорційних аналогій - для експериментальних досліджень поверхонь фігури, запропонований та випробуваний апарат гомеоморфних перетворень, аналітичні співвідношення еквівалентності топологічних просторів розгорток деталей одягу; теорія комп'ютерної графіки та алгебраїчної логіки - для модульного синтезу тривимірних і двовимірних об'єктів проектування, диференціальне і інтегральне обчислення, теорія ймовірності та методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці наукових основ модульного проектування одягу на основі топологічних перетворень, визначенні основних закономірностей і положень, що описують ці процеси та прогнозування властивостей розгорток поверхонь. При цьому:

 • Вперше отримані аналітичні співвідношення які описують взаємозв'язки структурних типів проектної документації як компонент модульної системи "розгортка поверхні манекена - конструкція одягу", умови перетворень многовидів конструкції при заданій базовій формі одягу.

 • Отримані математичні моделі і їх рішення із застосуванням системи включень в двоточковій топології з позицій способу задання топології еквівалентності та спадковості метрик в дискретних топологічних просторах поверхонь фігури, манекена, прошарків та одягу. З урахуванням цих даних визначені внутрішні і межові точки каркасних моделей з позицій замкнення відображень, однорідність фактор - просторів поверхні манекена і матричної конструкції. Новизна підтверджена деклараційним патентом.

 • Аналітично вирішене одне із найбільш складних при проектуванні одягу завдання модульного синтезу в процесах генерування графічної моделі поверхні манекена і модифікування геометричних модулів розгортки. Визначено комбінаторний взаємозв'язок елементів системи "Геометричний модуль - конструктивний модуль" в конструкціях жіночого одягу.

 • Вперше одержані графічні моделі еквівалентних типів жіночих фігур з позицій акцентуацій характеру, що дозволяє визначити стабільні групи споживачів, які підтверджені експериментально. Новизна підтверджена деклараційним патентом.

 • Визначені параметричні характеристики неперервності відображень базових силуетних форм жіночого одягу на основі використання методу геометричної трансформації в системі додатків. Новизна підтверджена двома деклараційними патентами.

 • Експериментально підтверджена правомірність застосування одержаних аналітичних рішень при синтезі конструктивних модулів в конструкцію і визначенні раціональних маршрутів модифікування деталей одягу в системі автоматизованого проектування.

  Практичне значення отриманих результатів.

  Поставлені в роботі наукові завдання вирішені та реалізовані в методиці формування проектної документації на нову модель одягу на основі модульних перетворень конструктивного прототипу відповідно до показників мінімізації проектної ситуації.

  На основі циклу експериментально – теоретичних досліджень розроблені алгоритми та програмне забезпечення моделювання графічних моделей поверхонь і розгорток одягу, які дають можливість регламентувати основні параметри базових форм одягу на модульному рівні та досягти суттєвого зниження статичної невідповідності виробу.

  На основі теорії модульного проектування криволінійних поверхонь одягу сформульовані рекомендації з використання матричних відношень у вигляді включення, виключення та видозмінювання модулів параметричного конструювання, що забезпечує формування бібліотеки конструктивних модулів з раціональними параметрами модифікування.

  Запропонована науково обґрунтована методика визначення параметрів функціонального модифікування конструкцій одягу з урахуванням крою рукава, яка пройшла успішну апробацію на ряді швейних підприємств (АТВП "Трембіта" м. Чернівці, ТзОВ "Сільвія", м. Львів, ВАТ Хмільницька швейна фабрика "Лілея") та в навчальному процесі (ХДУ, м. Хмельницький, Хмельницький інститут конструювання моделювання швейних виробів, КНУТД, м.Київ).

  Використані в роботі методи і засоби оцінки статичної і психологічної відповідності одягу дозволяють суттєво розширити інформаційну базу даних по показниках претензійної якості і враховувати їх при виборі модельної конструкції.

  Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес і включені в робочі програми курсів "Проектування одягу", "Методи типового проектування одягу", "Конструкторська підготовка виробництва", в навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, в лабораторні практикуми перерахованих дисциплін, курсове і дипломне проектування. Загальна річна економія від впровадження склала 14504,1 грн., в т.ч. на трьох підприємствах - 4202,1грн., від реалізації навчального посібника - 10302 грн.

  Особистий внесок здобувача полягає в постановці ідеї і теми дисертаційної роботи, в постановці і вирішенні основних теоретичних і експериментальних завдань. При безпосередній участі автора виконані вибір об'єкту і предметів дослідження; створено і удосконалено ряд методів, методик та засобів досліджень; створено наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу із заданими параметричними характеристиками конструктивних модулів; розроблено метод структурних перетворень при генеруванні і модифікуванні конструкцій деталей, виконана аналітична і експериментальна оцінка претензійної якості в парних ланках предметів процесу проектування.

  Автору належать також основні ідеї та математичні моделі опублікованих робіт та отриманих патентів, а також аналіз і узагальнення результатів роботи.

  Апробація дисертації. Основні положення і результати роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на 12-ти міжнародних та Всеукраїнських конференціях: Всеукраїнська науково – практична конференція "Культура та екологія юнацтва" (жовтень 1996 р, м. Хмельницький), Міжнародна науково–технічна конференція "Новітні технології у легкій промисловості та сервісі" (1998 р, м. Хмельницький), Міжнародна науково – технічна конференція "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века" (18 – 19 жовтня 1999 р, м. Херсон), Міжнародна науково–технічна конференція "Ресурсо- та енергозберігаючі технології в легкій, текстильній промисловості та сервісі" (28 – 30 вересня 2000 р, м. Хмельницький), ІІ Міжнародна науково – практична конференція "Реклама і дизайн ХХІ сторіччя" (17 – 20 вересня 2001 р, Київ, інститут підприємництва, права і реклами), І Всеукраїнський форум Дизайн-освіта 2001 (12 – 16 березня 2001 р, м. Харків); Всеукраїнська науково – практична конференція: круглий стіл – українська легка промисловість: позиції виробників на ринку одягу (18 червня 2001 р, м. Київ, КНУТД), Всеукраїнська науково – технічна конференція "Інформаційні


 •