LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу

силуетах у вигляді співпадання значень додатку в різних модифікаціях силуету, тобто існує неперервність відображень силуетної форми від ПСи0 до ПСи35 (кінцевого значення ПСи3). Отже відображення f ізоморфні відображенням g, що підтвердило гомотопію між g i f (f~g) і подальші дослідження виконані для відображення f(ПСи0):

ПСи31-37[2,9]МПси31-37, (59)

де ПСи 31-37 – додаток на силует по лінії грудей; [2,9] – границі додатку ПСи31-37; МПСи31-37 – многовид силуету ПСи31-37.

Критерій еквівалентності [f] в силуетних модифікуваннях конструкції представлено наступним рядом:

ПСи0=2см; ПСи1=5см; ПСи2=6,5см; ПСи3=8см, в якому підпростір ПСи0 прийнято S- вимірним остовом клітинного простору Х:

=х-1 х0 х1 х2....х, (60)

(61)

де еnb - компоненти зв'язності простору ХnXn-1.

Враховуючи, що АХ, підпростір А модифікованого силуету отримано на основі канонічних вкладень фактор – просторів топологічної суми Х Y по розбиттю. Число фактор – просторів силуетного модифікування відповідає числу базових силуетів: Си0, Си1, Си2, Си3.

Розглянутий клітинний простір силуетної трансформації відноситься до кінцевих, що дозволило зробити висновок про стабільний зв'язок додатку конструктивного ПК ділянки одягу і тіла людини у кожному базовому силуеті.

Виходячи із умови, що величини додатків ПК, поза межами базових силуетів, не є постійними і залежать від модного прилягання до фігури, в роботі лінійно – змінний характер зв'язку ділянок одягу і поверхні манекена досліджено на основі силуетного модифікування в ЦМо. Координати конструктивних точок для побудови ЦМо визначені за формулою :

(62)

де GO - координата вузлової точки одягу вздовж радіуса ri; Gi,j - координата вузлової точки поверхні манекена; ПСи1 - додаток на Си1 в конструктивній точці; DПСи1,2 - приріст координати конструктивної точки між силуетами Си1 і Си2; DПСи2,3 - приріст координати конструктивної точки між силуетами Си2 і Си3.

Топографія зон лінійно – змінного зв'язку поверхні манекена і поверхні одягу (Си0Си1) на рівні лінії грудей, яка є базовою для модифікування (рис. 13), підтвердила, що матрична конструкція (Си0) являється тривіальним ядром для покриття F(Си1, Си2, Си3), оскільки дискретний шар складається із кінцевого числа ізольованих точок і це дозволило задати підняття початку у просторі розшарування (т. 31,32,33,36,37).

Трансформація у межах силуету здійснюється тривіальним розшаруванням. Всі шари канонічних перерізів гомеоморфні простору F, що свідчить про стабільність покриття. Встановлено, що для модифікування ланцюжка силуетів ПСи1ПСи2ПСи3 розшарування Р:ЕВ гомеоморфне, але не канонічне простору Е, у цьому випадку простір Е являється косим добутком на шар Е.

Отже, розглянута модель модифікування силуетів відповідає неперервності відображень топологічних просторів.

Враховуючи, що досліджувані топологічні простори відносяться до просторів n3, приймаємо, що топологічний, гладкий і кусково – лінійний многовиди співпадають. Це дозволило розповсюдити властивості покриття на силуетне модифікування конструктивних модулів. В цьому випадку для проектування силуетних варіантів достатньо видозмінювати контури вихідних горизонтальних перерізів на бажану величину, тобто Си1 є базовою для Си2, Си3. Лінійно – змінне покриття дозволяє модифікувати окремі конструктивні модулі відповідно до вимог силуетних змін моди.

Використання в структурі графа вертикального (горизонтального) блоків формотворних членувань матричної конструкції дозволила скласти матрицю суміжності, в якій зафіксовані ребра з'єднань.

Виходячи із умов конструктивної, функціональної і технологічної сумісності примітивів, було отримано систему матриць, які дають можливість відтворити покриття просторів заданого типу конструкції. Запропонована система кодування з'єднань ребер виключає ймовірність випадкового пропуску можливих з'єднань або їхнього повторного розгляду.

В результаті сформовано дві таблиці кодування БМВ і БМГ, які складають матрицю 24х24 і одна таблиця - матриця 6х6. Усі три матриці включають елементарні матриці примітивів, які містять чотири ребра. Таким чином, М-матриця включає сукупність наборів сумісних примітивів для утворення підмножини Zi можливих модельних КМ виробів, яка в свою чергу входить до множини D можливих варіантів конструкції плечового виробу.

Для модифікування модельної конструкції розроблена схема модельних змін М-матриці у вигляді виключення ліній з'єднання примітивів елементарної матриці операцією множення. Використовуючи схему модельних змін в модельній матриці, з'єднання примітивів у вертикальні блоки пілочки ВМК жіночого жакета має вигляд:

Б1п П1п, П4п, П7п, П10п, П13п, П16п;

Б2п П2п, П5п П8п, П11п П14п, П17п; (63)

Б3п П3п, П6п П9п, П12п П15п, П18п.

Наведена структура формул дозволяє враховувати лінії з'єднань: перший блок суцільний, другий і третій блок мають вертикальні лінії з'єднань.

Таким чином, отримані у розділі результати, теоретичні рішення дають можливість визначати оптимальні умови модифікування. При цьому раціональні геометричні модулі розгортки поверхні манекена і конструктивні модулі матричної конструкції вдалося вперше поєднати з повнотою покриття топологічного простору фігури людини (gof~idx, fog~idy), здійснити модифікування конструктивних модулів в заданих силуетних многовидах (), виконати комбінаторний синтез формотворних членувань на основі матриці суміжності.

У п'ятому розділі представлена формалізація методичного забезпечення гомеоморфних перетворень поверхонь одягу. З цією метою були застосовані сучасні методи формування показників однозв'язності перетворень ділянок поверхні тіла в поверхню модельної конструкції на рівні компонент системи "пакет". Антропоморфна база даних для формування каркасної моделі поверхні манекена сформована методом гармонізації класифікації типових фігур до сучасних вимог виробництва на основі використання бази околу b змінного інтервалу байдужості (рис. 14).


Рис. 14. Схема задоволення інтервалом байдужості


Це дає можливість побудувати гармонізовані ряди ведучих розмірних ознак (зріст, обхват грудей, обхват стегон) для групи розмірів 88-104, яка охоплює 92,6% жіночого населення України і співпадає з першою групою Європейської системи, та виділити типову фігуру 158-88-96 як перший прототип для розробки матричних конструкцій на основі геометричних моделей типового манекена. Для автоматизованого проектування геометричних моделей поверхні тіла антропометрична база представлена трьома видами інформаційних моделей психологічного сприйняття жіночого населення молодшої вікової групи "Реальне Я", "Бажане Я", "Ідеальне Я" і сформована на основі досліджень додаткових вимірів верхньої опорної ділянки руки, антропометричних ознак розмірних стандартів корсетних виробів та параметризації розмірних ознак гармонійно складеної жіночої фігури, з повною математичною обробкою результатів. Відхилення антропометричних ознак типової фігури в інформаційних моделях знаходиться в межах 2,6-4,2%, що підтвердило топологічне