LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння деревини

37


Національний лісотехнічний університет УкраїниОЗАРКІВ

Ігор МирославовичУДК 674.047.3НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ
КОНВЕКТИВНО-РАДІАЦІЙНОГО
СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
Спеціальність: 05.05.07 – Машини та процеси

лісівничого комплексуАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наукЛьвів – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національному лісотехнічному університеті України

Міністерства освіти і науки України.


Науковий консультант: доктор технічних наук, професор

Білей Петро Васильович,

Національний лісотехнічний університет України,

завідувач кафедри технології деревообробки

та захисту деревини


Офіційні опоненти: Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Іноземцев Георгій Борисович,

Національний аграрний університет, професор кафедри застосування електроенергії у сільському господарстві


доктор технічних наук, професор

Гавенко Світлана Федорівна,

Українська академія друкарства

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри технології друкованих видань і паковань


доктор технічних наук, професор

Шостак Володимир Васильович

Національний лісотехнічний університет України,

професор кафедри деревообробного обладнання

та інструментівПровідна установа: Національний університет "Львівська політехніка"

Міністерства освіти і науки України, кафедра

хімічної інженерії, м. Львів


Захист відбудеться "24" травня 2006р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного лісотехнічного університету України за адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101.


Автореферат розісланий "24" квітня 2006р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради П. А. Бехта

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Підвищення ефективності виробництв лісопромислового комплексу та його технічне переоснащення є однією із важливих умов успішної реалізації програми розвитку нашої держави. Відомо, що енергоспоживання України є приблизно вдвічі вищим, порівняно із західноєвропейськими країнами. Це пояснюється домінуванням в українській економіці енерго- і матеріаломістких галузей промисловості. Крім того, 90% енергозабезпечення України здійснюється за рахунок технічних джерел енергії. У свою чергу, вичерпання запасів традиційних видів палива (кам'яного вугілля, нафти і т. п.) для отримання технічних джерел енергії вимагає використання нетрадиційних, екологічно чистих й відновлювальних видів теплової енергії, зокрема для сушіння деревини.

Сушіння, як складний технологічний тепломасообмінний процес, повинно базуватись на наукових основах, починаючи від вивчення теплофізичних, фізико-механічних, структурно-механічних та інших властивостей деревини, як об'єкта сушіння, і закінчуючи вибором та обґрунтуванням режимів процесу із подальшим створенням раціональних конструкцій енергоощадних сушильних установок. Тому, використання інфрачервоних променів при перервному опроміненні ними об'єкта сушіння на основі імпульсних режимів набуває особливого значення; адже це дає можливість регулювати і спрямовувати процеси, які визначають перебіг процесу сушіння в середині деревини шляхом зміни механізмів перенесення вологи й тепла в процесі сушіння. Інакше кажучи, розробка нових і вдосконалення існуючих технологій і техніки сушіння регламентуються як інтенсивностями тепловологообміну між джерелом (генератором) тепла та об'єктом сушіння, так і інтенсивностями тепловологоперенесення в середині матеріалу. Тому ціленаправлений пошук шляхів інтенсифікації процесу з використанням конвективно-радіаційного сушіння на основі створення нових прогресивних технологій гостро ставить проблему розроблення універсальних методів синтезу та аналізу залежностей тепломасообмінних характеристик процесу сушіння із теплофізичними та оптичними властивостями деревини, як об'єктом сушіння. Отримані раніше принципово важливі результати у фундаментальних дослідженнях вітчизняних і закордонних вчених не повністю відображають складну багатогранну картину кінетики й динаміки тепломасообмінних процесів наведених вище об'єктів через неврахування зміни оптичних властивостей деревини та їх взаємозв'язку із самими тепломасообмінними процесами.

Вирішення проблеми ресурсозбереження ускладнюється ще й тим, що деревина та деревинні листові матеріали (лущений та струганий шпон) характеризуються високою гідрофільністю та значною мінливістю теплофізичних, оптичних, фізико-механічних і структурних властивостей.

Таким чином, створення науково-технічних основ конвективно-радіаційного сушіння деревини з метою вдосконалення технології та техніки сушіння є актуальною задачею, яка має важливе народногосподарське значення для інтенсифікації процесів сушіння.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт, які виконувались і виконуються у відповідності з основними напрямками наукової діяльності Українського державного лісотехнічного університету. Роботу виконано в рамках пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки України 04 "Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології" (підрозділ 2.1.3 "Використання нетрадиційних джерел енергії для сушіння деревини") та відповідно до плану таких науково-дослідних робіт кафедри технології деревообробки і захисту деревини (ТД і ЗД) УкрДЛТУ:

  • "Розробка енергоощадних способів сушіння деревини промислових порід" (ДБ 23.18-95, державний реєстраційний номер 0195U007026).

  • "Розробка теоретичних основ використання нетрадиційних джерел енергії в лісопромисловому комплексі" (ДБ 25.07-97, державний реєстраційний номер 0197U000347).

  • „Наукові основи підвищення виходу і якості пилопродукції твердих листяних порід та створення композиційних матеріалів з нетрадиційних видів сировини" (ДБ 22.04-2000, державний реєстраційний номер 0100U001559).

  • „Розвиток теорії екологоенергоощадного оброблення деревини та виробництва меблів" (Прикладна, код 2201040, державний реєстраційний номер 0103U000083).

Мета роботи – розроблення та систематизація науково-технічних основ конвективно-радіаційного сушіння деревини шляхом комплексного