LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння деревини

Кулешник Я.Ф. та ін. – Львів: Вид. дім "Панорама", 2003. – 228 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 • Озарків І.М. Використання методів ІЧ-спектроскопії для діагностики властивостей деревини в тепломасообмінних процесах // Науковий вісник: Проблеми деревообробки на рубежі XXI століття.– Збірник наук.-техн. праць – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – Випуск 9.5. – С.48–50.

 • Озаркив И.М. Определение коэффициента теплообмена в процессе комбинированной (терморадиационно-конвективной) сушки древесины // Технология и оборудование деревообрабатывающих производств: Межвузовский сборник научных трудов.– Санкт-Петербург, 2002. – С.142–147.

 • Озарків І.М. Узагальнений критеріальний метод розрахунку часу конвективного сушіння тонких пило-і листових матеріалів // Науковий вісник: Зб. наук.- техн. праць.– Львів: УкрДЛТУ, 2002.– Вип.12.5. – С.121–126.

 • Озарків І.М. Особливості внутрішнього тепло і вологоперенесення в процесі конвективно-радіаційного сушіння деревини // Науковий вісник: Зб. наук.–техн. праць.– Львів: УкрДЛТУ, 2002.– Вип. 12.8. – С.151–154.

 • Озарків І.М. Дослідження середнього коефіцієнта вологообміну в процесі сушіння деревини // Науковий вісник: Зб. наук.–техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003.– Вип. 13.2.–С. 110–114.

 • Озарків І.М. Дослідження тепломасообмінних характеристик процесів сушіння шпону в сопловій конвективно-радіаційній стрічковій сушарці // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідомчий наук.-техн. збірник. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 28. – С. 97–100.

 • Озарків І.М. Основні рівняння перенесення тепла і маси в процесах дослідження конвективно-радіаційного сушіння // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. –Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип 13.4. – С.101–116.

 • Озарків І.М. Розрахунок ступеня чорноти об'єктів опромінення в процесі конвективно-радіаційного сушіння // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідомчий наук.-техн. збірник. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 29. – С. 160–164.

 • Озарків І.М., Озарків С.І. Вплив будови деревини листяних порід на її світлорозсіювальні властивості при ІЧ-опроміненні // Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів УкрДЛТУ, 1994. – Вип.2. – С.69–73.

 • Озарків І.М., Кобринович М.С. Особливості зовнішнього теплообміну в процесах конвективного сушіння деревини // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. –Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип 14.7. – С.109-116.

 • Озарків І.М., Соколовський І.А. Розрахунок температури поверхні деревини в процесах комбінованого сушіння // Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 1999.– Вип.9.13. – С.9–14.

 • Озарків І.М., Кобринович М.С. Термодинамічні характеристики деревини у процесі сушіння // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. –Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип 13.1. – С.106–112.

 • Озарків І.М., Олійник В.В. Розробка акумуляторів сонячної енергії на основі теплоакумулюючих хімічних складів для геліосушарок для деревини // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. –Львів: УкрДЛТУ, 1999. – Вип 9.5. – С.98–101.

 • Озарків І.М., Копинець З.П. Роль показника заломлення середовища в процесах променевого теплообміну // Світ меблів і деревини: Спеціалізований науково-виробничий журнал. №2. 2005р. – С. 36-39.

 • Озарків І.М., Кобринович М.С., Копинець З.П. Шляхи підвищення ефективності геліосушарок // Світ меблів і деревини. Спеціалізований науково-виробничий журнал. №1. 2005р. – С. 36-37.

 • Гірник М.Л., Озарків І.М., Гербей В.М. Розрахунок температури опроміненого шару деревини під час радіаційно-конвективного сушіння // Лісове господарство, лісова, паперова. і деревообробна. промисловість: Респ. міжвідомч. наук.-техн.збірн., –Вип.23. – Львів:ЛЛТІ.– 1992. – С.78–85.

 • Озарків І.М., Білей П.В., Крамар В.Д. Використання матричних методів для розрахунку променевого теплообміну // Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2001.–Вип.11.2. – С.69–72.

 • Озаркив И.М., Билей П.В., Басалыга Е.В. Применение ресурсосберегающей технологии для камерной сушки древесины в условиях Украины // Сб. науч. трудов. – Брянск: БГИТА, 2001.–Вып.4. – С.24–25.

 • Озарків І.М., Басалига Є.В., Лелюк Д.І. Визначення критичного вологовмісту деревини в першому періоді сушіння // Науковий вісник: 3бірник наук.– техн.праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2000.–Випуск 10.1. – С. 226–229.

 • Озарків І.М., Басалига Є.В., Лелюк Д.І. Визначення потенціалу вологопровідності при конвективному сушінні // Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2000.– Вип.10.2. – С.147–150.

 • Bekhta P., Kozakiewicz P., Ozarkiv I. Determination on the potential of moisture conductivity during wood drying // Ann. Warsaw Agricult. Univ.–SGGW, For. And Wood Technol. No 51, 2001. – p.7–11.

  Патенти на винаходи

 • Пат. №23817А Україна, МКИ G01 N21/00. Спосіб неруйнівного контролю напружено-деформівного стану деревини та деревинних листових матеріалів при сушінні / Озарків І.М., Соколовський Я.І., Бехта П.А., Озарків С.І., Поберейко Б.П. – №97031299; Заявл.21.03.97; Опубл.16.06.98.

 • Пат. №28460А Україна, МКИ G01N21/00. Пристрій для контролю напружено-деформівного стану деревини та деревинних листових матеріалів в процесі сушіння / Озарків І.М., Бехта П.А., Соколовський Я.І., Озарків С.І., Філінюк Р.В. – №97031298; Заявл.21.03.97; Опубл.16.10.2000.

 • Пат. №52954 Україна, МКН F26В5/16. Адсорбційний тепловий акумулятор. Мацьків А.І., Олійник В.В., Озарків І.М., Білей П.В. -№2001129007; Заяв. 25.12.2001; Опубл. 15.01.2003.

 • Декл. пат. №61462А Україна, МПК 7F26В19/00. Геліосушарка для пиломатеріалів. /Озарків І.М., Білей П.В., Озарків С.І., Гуменюк Ж.Я. –№200302114; Заяв. 7.02.2003; Затв. 20.08.2003; Опубл. 17.11.2003.

 • Декл. пат. №61463А Україна, МПК 7F26В3/28, 7F26В9/06. Сонячна сушильна камера. / Озарків І.М., Білей П.В., Озарків С.І., Гуменюк Ж.Я. – №200302115; Заяв. 7.02.2003; Затв. 15.08.2003; Опубл. 17.11.2003.

 • Деклар. патент на кор. модель 4742 Україна, 7F26В3/00. Вібраційно-газова установка для сушіння тонких листових матеріалів / Озарків І.М., Білей П.В., Озарків С.І., Копинець З.П., Ацбергер Й.Л. – №2004021021; Заяв. 12.02.2004; Затв. 15.02.2005; Опубл. 15.02.2005. Бюл. №2.

  Статті, тези і матеріали доповідей

 • Озаркив И.М., Гербей В.М., Гуминецкий С.Г. Оценка влажности древесины с помощью лазерных комплексов // Тез докл. XVII науч. техн. конф. "Научно-технический прогресс в лесной и деревообрабативающей промышлености" – К.: ОНТП УкрНИИМОД, 1989. – С.109.

 • Озаркив И.М., Гуминецкий С.Г., Житарюк В.Г. Метод отражательной ИК-спектроскопии для количественной оценки содержания влаги в древесине // Тез. докл. всесоюз. науч. техн. конф. "Совершенствование сушильной техники и технологии и кооперация в производстве оборудования для сушки древесины". – Архангельськ: ЦНИИМОД, 1990. – С.108–109.

 • Озаркив И.М., Билей П.В., Гербей В.М. Поляризационные свойства древесины // Симпозиум Координационного совета по соврем. Проблемам древесиноведения "Строение, свойства


 •