LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння деревини

и качество древесины". – М.: МЛТИ, 1990. – С. 168–171.

 • Озарків І.М. Експрес-метод контролю вологості деревини з допомогою лазера // Тези. доп. Республ. наук.-техн. конф. 5–7 лютого 1991.– К: "Знання", 1991.– С.51.

 • Озаркив И.М., Кныш В.А., Гродзик В.С. Прогнозирование оптических свойств древесины в процессах тепломассообмена // Тез. докл. XVIII науч.-техн. конф. „Научно-технический прогресс в лесной и деревообрабатывающей промышленности". – К. : УкрНПДО, 1991. – С.67–68.

 • Озаркив И.М., Билей П.В., Сорока Л.Я. Прогнозирование процессов тепломассообмена на основании оптических свойств древесины при ее сушке // Тез. докл. XVIII науч.-техн. конф. „Совершенствование технологии и оборудования лесопильно-деревообрабатывающих производств". – Архангельск : ЦНИИМОД, 1992. – С.72–73.

 • Озарків І.М. Використання сонячного випромінювання, як нетрадиційного джерела енергії, в камерному сушінні деревини // Доповіді 2-ої міжнародної наук.-практ. конф. "Управління енерговикористанням" – Львів, 1997.– С.140–141.

 • Holubets V., Ozarkiv I. Determination of critical Moisture content of timber in the first period of convective drying // XIV Konferencja Naykowa „Drewno-material wszechczasуw", Wydzialu Technologiї Drewna SGGW, Warszawa.–2000.–P.101–106.

 • Озарків І.М. Використання спектрофотометричних методів для оцінки кольору деревини, просоченої барвниками // Матеріали 50-ої наук.-техн. конф. "Проблеми та перспективи розвитку технології деревообробки". – Львів: УкрДЛТУ, 1998. – С.67–68.

  Навчальний посібник

 • Озарків І.М., Сорока Л.Я., Грицюк Ю.І. Основи аеродинаміки і тепломасообміну: Навч. посібник.– К.: ІЗМН, 1997. –280 с.  АНОТАЦІЯ  Озарків І. М. Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння деревини. –Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.07 – машини і процеси лісівничого комплексу. – Національний лісотехнічний університет України, Львів, 2006.

  Розроблено науково-технічні основи діагностики і прогнозування тепломасообмінних процесів зі змінними потенціалами тепломасоперенесення. На основі синтезу основних законів незворотних процесів розроблено прикладні методи досліджень тепломасообмінних характеристик процесів конвективно-радіаційного сушіння масивної деревини і плоских деревинних листових матеріалів.

  Вперше обґрунтовані наукові положення , висновки і рекомендації та розроблено основи спектральної оптичної діагностики тепломасообмінних процесів, виконано аналіз і синтез математичної моделі світлорозсіювального матеріалу та проведено моделювання стану поляризації випромінювання на основі матриць перетворення з метою дальшого використання при розробці неруйнівних методів і пристроїв для контролю напружено-деформівного стану деревини. Запропоновано узагальнений критеріальний метод розрахунку часу сушіння тонких пиломатеріалів і плоских листових матеріалів. На основі виконаних досліджень: запропоновано інженерні методи розрахунку основних елементів і розроблено конструкції сонячних сушильних камер, які захищені авторськими патентами; підібрано склади солей-кристалогідратів з метою розв'язання проблеми використання нетрадиційних екологічно чистих джерел теплової енергії для сушіння пиломатеріалів. Створена методика розрахунку кінетичних параметрів променевого теплообміну, температури поверхні матеріалу та ступеня чорноти в процесі комбінованого сушіння. Розроблено і науково обґрунтовано рекомендації щодо прогнозування тепломасообмінних процесів, вдосконалення технології і обладнання для сушіння.

  Ключові слова: науково-технічні основи, температурно-вологісні поля, конвективно-радіаційне сушіння, оптичні і терморадіаційні характеристики, оптична діагностика, матриці перетворення, теплоакумулюючі склади, геліосушіння, тепломасоперенесення.

  SUMMARY  Ozarkiv I.M. Scientific and technical principles of convective-radiation drying of timber. - Manuscript.

  Doctor of Technical Sciences Thesis, speciality 05.05.07 - machines and processes of the forestry complex. – National University Forestry and Wood Technology of Ukraine. Lviv, 2006.

  Scientific-techological principles of diagnosis and predicition of heat-mass exchange processes with changeable potentials of heat-mass tranfer have been worked out. On the basis of the synthesis of the main laws of irreversible processes, applied methods of study of heat-mass exchange characteristics of processes of convective-radiation drying of solid wood and flat wooden sheet materials have been developed.

  For the first time, scientific aspects, conclusions, and recommendations have been substantiated, fundamentals of spectrum optical diagnosis of heat-mass exchange processes have been worked out, analysis and synthesis of a mathematical model of light-diffusing material have been fulfilled, and simulation of the radiation polarization state on the basis of transformation matrixes has been carried out in order to further use it during development of methods and mechanisms for the stressed-strained state check of wood. A generalized criteria method of computation of thin lumber and flat sheet materials drying duration has been proposed. On the basis of the studies, engineering methods of calculation of the major elements have been proposed and designes of solar drying chambers, defended by authors' patents, have been worked out, in order to solve problems of use of non-traditional ecologically safe sources of thermal energy for lumber drying compositions of salts-crystallohydrates have been selected. Methods of calculation of kinetic parameters of radiant heat exchange, material surface temperature, and degree of blackness in the process of combined drying have been developed. Recommendations on the forecasting heat-mass exchange processes, improvement of technology and equipment for drying have been worked out and scientifically substantiated.

  Key words: temperature-moisture fields, convective-radiation drying, optical and thermoradiational characteristics, optical diagnosis, transformation matrix, heat accumulating compositions, heliodrying, heat-mass transfer.

  АННОТАЦИЯ


  Озаркив И. М. Научно-технические основы конвективно-радиационной сушки древесины. –Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.07 – машины и процессы лесного комплекса. Национальный лесотехнический університет Украины, Львов, 2006.

  Разработаны научно-технические основы диагностики и прогнозирования тепломассообменных процессов со сменными потенциалами тепломассопереноса. На основания синтеза основных законов необратимых процессов разработаны прикладные методы исследований тепломасообменных характеристик процессов


 •